Pomiń nawigację

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski.

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://lsi1420.parp.gov.pl. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego znajdującej się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych, stanowiącą odpowiednio załącznik nr 3a i 3b do regulaminu dostępnego na stronie https://www.parp.gov.pl/storage/site/files/2786/Regulamin-Konkursu-.pdf. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

Kwestie dotyczące odprowadzenia podatku od nagród finansowych leżą po stronie Laureatów Konkursu.

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Rozwiązanie ICT to gotowe narzędzie informatyczne wspierające proces zgłaszania pomysłów przez pracowników, które sprzyja komunikacji pomiędzy stronami procesu, ułatwia wybór najbardziej wartościowych pomysłów i ich rozwijanie; nakierowane na pobudzanie lub rozwój inicjatyw pracowniczych oraz włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

 1. W przypadku wniosku składanego w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:
  1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej.
  2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” zgodnego z treścią załącznika nr 4 do Regulaminu i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji;
  3. regulamin programu bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie; 
  4. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu – jedynie w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 
 2. W przypadku wniosku składanego w kategorii „Rozwiązanie ICT” integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:
  1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej. 
  2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu w kategorii „Rozwiązanie ICT” zgodnego z treścią załącznika nr 5 do Regulaminu i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji;
  3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu – jedynie w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 

Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Konkursu.