Pomiń nawigację

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. przedsiębiorca;
 3. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą.

Wnioski należy składać w terminie od 3 listopada 2022 r. do 14 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku konkursowego i nie będą podlegać ocenie.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które:

 1. osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) - produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony, albo
 2. zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

 Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe, tzn. wyrób lub technologia jest rozwiązaniem autorskim opracowanym przez uczestnika konkursu (uczestnik konkursu jest jego twórcą) lub prawa te zostały przez uczestnika konkursu nabyte od twórcy produktu. Uczestnik konkursu powinien posiadać prawo własności do produktu. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty z których uczestnik jedynie korzysta, tzn. nabył licencję do korzystania z produktu (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm)).

Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez wyłonienie najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym, określanych mianem Polski Produkt Przyszłości.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom lub wprowadzony do użytku przez jednostkę. Mając na względzie realizację celów Konkursu, pod uwagę brane są wyłącznie wyroby i technologie.

Uczestnik Konkursu ma możliwość wycofania wniosku konkursowego. W takim przypadku uczestnik Konkursu wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku konkursowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji uczestnika Konkursu. Datą wycofania wniosku konkursowego jest data wygenerowana przez GW.

W konkursie Polski Produkt Przyszłości przekazywane są nagrody. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Zdobywcy nagrody Polski Produkt Przyszłości otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 100 tyś. zł;
 2. statuetkę;
 3. dyplom;
 4. prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości;
 5. promocję produktu (m.in. w: Katalogu Laureatów Konkursu, filmach, materiałach prasowych i innych materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu).

Zdobywcy wyróżnienia Polski Produkt Przyszłości otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 25 tyś. zł;
 2. dyplom;
 3. prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości;
 4. promocję produktu.

Możliwe jest przyznanie nagród specjalnych:

 1. za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym lub od dnia wpisu do KRS);
 2. za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
 3. za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody w Konkursie. Nagrody te upoważniają do posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości.

Dopuszczalne jest uzupełnienie lub poprawienie wniosku konkursowego w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu. Jeżeli uczestnik Konkursu nie poprawi lub nie uzupełni wniosku konkursowego w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu lub wprowadzi we wniosku zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów oceny produktu.

Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas gali wręczenia nagród. O terminie i miejscu gali uczestnicy Konkursu powiadamiani są w formie pisemnej. Po gali wręczenia nagród lista Laureatów Konkursu, podawana jest również do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu oraz w innych mediach.

Ocena wniosków konkursowych jest dwuetapowa i obejmuje:

 1. ocenę przeprowadzaną przez branżowych ekspertów zewnętrznych oraz pracowników PARP,
 2. ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu.

Członkowie Kapituły Konkursu powoływani są spośród przedstawicieli następujących podmiotów:

 1. Kancelarii Prezydenta RP;
 2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 3. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 4. Ministerstwa Rozwoju i Technologii; 
 5. Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 6. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 7. Urzędu Patentowego RP;
 8. organizacji lub stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

PARP zastrzega możliwość anulowania Konkursu, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia Konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku, uczestnikowi Konkursu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie

W kryterium Oddziaływanie produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko można otrzymać max 2 pkt.

Ocenie będzie podlegało czy produkt lub jego wytwarzanie ogranicza i/lub może ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz na ile wpływ ten jest zgodny lub wykraczający poza obowiązujące regulacje. Oceniane będzie także dodatkowe oddziaływanie przyczyniające się do poprawy stanu środowiska.

Ocenie podlegał będzie bezpośredni, wymierny wpływ produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko np. zmniejszenie zużycia surowców, energii elektrycznej, wykorzystanie surowców wtórnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość recyklingu produktu itp. Działania typu ograniczenie zużycia papieru lub ograniczenie przejazdów w wyniku zastosowania aplikacji /oprogramowania traktowane będą jako standardowe w kontekście wpływu na środowisko.

Ocena dokonywana będzie w skali 0, 1 lub 2 pkt, przy czym:

0 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

1 pkt – produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje,

2 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje oraz dodatkowo przyczynia się do poprawy stanu środowiska.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy; 
 • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Ocena jest dwuetapowa i obejmuje:

 1. ocenę przeprowadzaną przez Ekspertów oraz
 2. ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu.

Pierwszy etap oceny jest dokonywany niezależnie przez co najmniej dwóch Ekspertów. Oceną końcową w każdym z kryteriów jest zgodna ocena dwóch oceniających. W przypadku rozbieżności w ocenie danego kryterium wniosek konkursowy kierowany jest do oceny trzeciego oceniającego (tylko w zakresie kryterium, co do oceny którego nastąpiła rozbieżność w ocenie dwóch oceniających), który rozstrzyga, która z dwóch ocen jest właściwa. W takim przypadku oceną końcową danego kryterium jest ocena trzeciego oceniającego. Drugi etap oceny jest dokonywany przez Kapitułę Konkursu.