Pomiń nawigację

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom lub wprowadzony do użytku przez jednostkę. Mając na względzie realizację celów Konkursu, pod uwagę brane są wyłącznie wyroby i technologie.

W kryterium Oddziaływanie produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko można otrzymać max 2 pkt.

Ocenie będzie podlegało czy produkt lub jego wytwarzanie ogranicza i/lub może ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz na ile wpływ ten jest zgodny lub wykraczający poza obowiązujące regulacje. Oceniane będzie także dodatkowe oddziaływanie przyczyniające się do poprawy stanu środowiska.

Ocenie podlegał będzie bezpośredni, wymierny wpływ produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko np. zmniejszenie zużycia surowców, energii elektrycznej, wykorzystanie surowców wtórnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość recyklingu produktu itp. Działania typu ograniczenie zużycia papieru lub ograniczenie przejazdów w wyniku zastosowania aplikacji /oprogramowania traktowane będą jako standardowe w kontekście wpływu na środowisko.

Ocena dokonywana będzie w skali 0, 1 lub 2 pkt, przy czym:

0 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

1 pkt – produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje,

2 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje oraz dodatkowo przyczynia się do poprawy stanu środowiska.