Pomiń nawigację

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. przedsiębiorca;
  3. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą.

Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez wyłonienie najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym, określanych mianem Polski Produkt Przyszłości.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom lub wprowadzony do użytku przez jednostkę. Mając na względzie realizację celów Konkursu, pod uwagę brane są wyłącznie wyroby i technologie.

Tak. Integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:

  1. Oświadczenie o przysługujących prawach do produktu - składają wszyscy uczestnicy Konkursu. W przypadku wniosków w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” oświadczenie składa każdy z podmiotów. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji uczestnika Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.
  2. Zgoda na wypłatę nagrody finansowej – składają tylko uczestnicy kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”. Uczestnicy ci są zobowiązani do uzgodnienia, na rzecz którego z nich przekazana zostanie nagroda finansowa. Zgodę składa ten podmiot, który nie otrzymuje na swoje konto nagrody/wyróżnienia, wskazując jednocześnie podmiot – uczestnika Konkursu uprawnionego do odbioru nagrody/wyróżnienia. Dokument powinien być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji uczestnika Konkursu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Uczestnik Konkursu dołącza w GW wersje elektroniczne załączników zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (wielkość pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB).

W kryterium Oddziaływanie produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko można otrzymać max 2 pkt.

Ocenie będzie podlegało czy produkt lub jego wytwarzanie ogranicza i/lub może ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz na ile wpływ ten jest zgodny lub wykraczający poza obowiązujące regulacje. Oceniane będzie także dodatkowe oddziaływanie przyczyniające się do poprawy stanu środowiska.

Ocenie podlegał będzie bezpośredni, wymierny wpływ produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko np. zmniejszenie zużycia surowców, energii elektrycznej, wykorzystanie surowców wtórnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość recyklingu produktu itp. Działania typu ograniczenie zużycia papieru lub ograniczenie przejazdów w wyniku zastosowania aplikacji /oprogramowania traktowane będą jako standardowe w kontekście wpływu na środowisko.

Ocena dokonywana będzie w skali 0, 1 lub 2 pkt, przy czym:

0 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

1 pkt – produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje,

2 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje oraz dodatkowo przyczynia się do poprawy stanu środowiska.

Należy opisać strategię wprowadzenia produktu na rynek – metody dotarcia do klienta biorąc pod uwagę wcześniej zdefiniowane grupy klientów. Należy wskazać kanały sprzedażowe, kluczowych partnerów do współpracy (czy podmiot zamierza sam wprowadzić produkt na rynek, czy poszukuje partnera biznesowego, inwestora, firmy zainteresowanej wdrożeniem, firmy, która zakupi licencję itp.). Analiza w tym punkcie powinna także pokazywać możliwości wdrożenia rozwiązania w kraju/za granicą, źródła finansowania tych działań itp. Należy przeprowadzić także analizę potencjalnych barier wejścia na rynek i sposobów poradzenia sobie z nimi.

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.