Pomiń nawigację

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • instytucja szkolnictwa wyższego i nauki - podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • przedsiębiorca
 • instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki - podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 2) przedsiębiorca; 3) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą.

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 1. instytucja szkolnictwa wyższego i nauki - podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
 2. przedsiębiorca; 
 3. instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą.

Wnioski należy składać w terminie od 25 października 2021 do 6 grudnia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku konkursowego i nie będą podlegać ocenie.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 

 1. osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) - produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony, albo 
 2. zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe, tzn. wyrób lub technologia jest rozwiązaniem autorskim opracowanym przez uczestnika konkursu (uczestnik konkursu jest jego twórcą) lub prawa te zostały przez uczestnika konkursu nabyte od twórcy produktu. Uczestnik konkursu powinien posiadać prawa własności do produktu. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty z których uczestnik jedynie korzysta, tzn. nabył licencję do korzystania z produktu (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)).

Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez wyłonienie najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym, określanych mianem Polski Produkt Przyszłości.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom lub wprowadzony do użytku przez jednostkę. Mając na względzie realizację celów Konkursu, pod uwagę brane są wyłącznie wyroby i technologie.

Tak. Integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o przysługujących prawach do produktu - składają wszyscy uczestnicy Konkursu. W przypadku wniosków w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” oświadczenie składa każdy z podmiotów. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji uczestnika Konkursu – Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu,
 2. Zgoda na wypłatę nagrody finansowej – składają tylko uczestnicy kategorii „Wspólny produkt przyszłości” - zgodę składa podmiot, który nie otrzymuje na swoje konto nagrody/ wyróżnienia, wskazując jednocześnie podmiot – uczestnika Konkursu uprawnionego do odbioru nagrody/wyróżnienia. Dokument powinien być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji uczestnika Konkursu – Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Uczestnik Konkursu dołącza w GW wersje elektroniczne załączników zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (wielkość pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB).

Uczestnik Konkursu ma możliwość wycofania wniosku konkursowego. W takim przypadku uczestnik Konkursu wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku konkursowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji uczestnika Konkursu. Datą wycofania wniosku konkursowego jest data wygenerowana przez GW.

W konkursie Polski Produkt Przyszłości przekazywane są nagrody. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Zdobywcy nagrody Polski Produkt Przyszłości otrzymują:

 1.  nagrodę finansową w wysokości 100 tyś. zł;
 2. statuetkę; 
 3. dyplom; 
 4. prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości; 
 5. promocję produktu (informacje na temat nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Polski Produkt Przyszłości produktów będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu, m.in. w: Katalogu Laureatów Konkursu, filmach, materiałach prasowych i innych materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu ).

Zdobywcy wyróżnienia Polski Produkt Przyszłości otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 25 tyś. zł; 
 2. dyplom; 
 3. prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości; 
 4. promocję produktu.

Możliwe jest przyznanie nagród specjalnych: 

 1. za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym lub od dnia wpisu do KRS) przedsiębiorcę; 
 2. za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); 
 3. za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody w Konkursie. Nagrody te upoważniają do posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości.

Dopuszczalne jest uzupełnienie lub poprawienie wniosku konkursowego w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu. Jeżeli uczestnik Konkursu nie poprawi lub nie uzupełni wniosku konkursowego w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust.3, lub wprowadzi we wniosku zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas gali wręczenia nagród. O terminie i miejscu gali uczestnicy Konkursu powiadamiani są w formie pisemnej. Po gali wręczenia nagród lista Laureatów Konkursu, podawana jest również do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu oraz w innych mediach.

Ocena wniosków konkursowych jest dwuetapowa i obejmuje:

 1. ocenę przeprowadzaną przez branżowych ekspertów zewnętrznych oraz pracowników PARP,
 2. ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu.

Członkowie Kapituły Konkursu powoływani są spośród przedstawicieli następujących podmiotów:

 1. Kancelarii Prezydenta RP;
 2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 3. Ministerstwa Rozwoju i Technologii; 
 4. Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 5. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 6. Urzędu Patentowego RP;
 7. organizacji lub stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

PARP zastrzega możliwość anulowania Konkursu, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia Konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku, uczestnikowi Konkursu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie

W przypadku kryterium Oddziaływanie produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko można otrzymać max 1 pkt. Ocenie podlegał będzie wpływ produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko np. zmniejszenie zużycia surowców, energii elektrycznej, wykorzystanie surowców wtórnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery itp. Ocena dokonywana jest w skali 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt - produkt ma neutralny wpływ na środowisko, 1 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ma pozytywny wpływ na środowisko

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 •  produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy; 
 • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i/lub nauki i przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

Należy opisać strategię wprowadzenia produktu na rynek (np. szacowane koszty produktu, na jakim poziomie szacowana jest wielkość produkcji i sprzedaż, czy podmiot zamierza sam wprowadzić produkt na rynek, czy poszukuje partnera biznesowego, inwestora, firmy zainteresowanej wdrożeniem, firmy, która zakupi licencję, itp.).

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Ocena jest dwuetapowa i obejmuje:

 1.  ocenę przeprowadzaną przez Ekspertów oraz
 2. ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu.

Pierwszy etap oceny jest dokonywany niezależnie przez co najmniej dwóch Ekspertów. Oceną końcową w każdym z kryteriów jest zgodna ocena dwóch oceniających. W przypadku rozbieżności w ocenie danego kryterium wniosek konkursowy kierowany jest do oceny trzeciego oceniającego (tylko w zakresie kryterium, co do oceny którego nastąpiła rozbieżność w ocenie dwóch oceniających), który rozstrzyga, która z dwóch ocen jest właściwa. W takim przypadku oceną końcową danego kryterium jest ocena trzeciego oceniającego. Drugi etap oceny jest dokonywany przez Kapitułę Konkursu.