Pomiń nawigację

Nie ma wskazań co do ilości elementów działań podejmowanych w projekcie. Należy pamiętać, że wszelkie podejmowane działania powinny być ze sobą powiązane, wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb rynku, otoczenia, firmy itp. i się dopełniać tak, aby doprowadzić w projekcie do wdrożenia, wprowadzenia nowej usługi, produktu, rozwiązania w ofercie firmy i że ten efekt końcowy (przedmiot wdrożenia) powinien być innowacyjny w skali przynajmniej przedsiębiorstwa. Należy też rozważyć kosztochłonność prowadzonych działań i ich przełożenie na ocenę opłacalności projektu.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 17 ust. 8 i 9 Ogłoszenia konkursu:

PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku w zakresie podlegającym ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku w ramach danego kryterium. PARP może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów.

Zatem jeśli oceniający uznają, że projekt wymaga wyjaśnień lub korekty, w tym w przypadku np. błędnego przyporządkowania kategorii wydatków lub ujęcia w budżecie wydatków niekwalifikowanych, w trakcie oceny będzie możliwa poprawa lub uzupełnienie w tym zakresie.

Zakres wskazany w pytaniu i wydatki w nim opisane co do zasady będą uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią kryteria oceny w zakresie wydatków (opisy kryterium oceny zostały ujęte w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu). Uprzejmie informujemy, iż obszar działalności wnioskodawcy nie jest przedmiotem oceny, tylko zakres działalności której dotyczy projekt, zatem jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, będzie uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem, a w tym wydatki z nim związane.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielnie wsparcia, Załącznikiem 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów oraz do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi konkursu na stronie PARP w zakładce FAQ: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#faq

Polecamy również zapoznanie się z przykładowymi projektami, które zostały rekomendowane do wsparcia w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich z poprzedniego konkursu na stronie PARP, w zakładce: Sukcesy beneficjentów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#practices

 

TAK- licencja wchodzi w zakres kategorii wydatków Nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych.

Co do zasady, w ramach kategorii wydatków „Nabicie  wartości niematerialnych i prawnych” za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki na: patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej (jeśli spełniają łącznie warunki wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1c Ogłoszenia konkursu) i będą stanowić inwestycję początkową. Natomiast odrębną kwestią jest ustalenie czy jest ona związana z projektem i celem schematu, co na tym etapie nie jest możliwe do ustalenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, tj. Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia, ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony przez Panią wniosek, czy nabywane wartości niematerialne i prawne wskazane w zapytaniu, spełniają cele schematu, projektu, prowadzą do osiągnięcia wskaźników, w tym zysków i obrotów oraz czy wpływają na opłacalność projektu (kryterium 2 Załącznika 5 do Ogłoszenia konkursu).

 

Minimalny wymagany poziom przychodów 20 tys. EUR, które powinien uzyskiwać wnioskodawca składający wniosek o udzielenie wsparcia, dotyczy przychodów ogółem z całej działalności podmiotu.

W § 5 Ogłoszenia (kwalifikowalność wnioskodawcy) wskazano warunki jakie musi spełnić Wnioskodawca w tym warunek uzyskania minimalnych przychodów ze sprzedaży, które wynoszą 20 tys. EUR, zgodnie z przelicznikiem wskazanym również w tym paragrafie (ust.3). Ogłoszenie zawiera również przypis nr 3 do § 5 wskazujący, że przez  przychody ze sprzedaży należy rozumieć: Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług lub robót. Wartość ta musi być taka sama jak wartość wpisana tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku (tabela B – Zysk i straty bez projektu).

Ustalenie grupy klientów planowanej do budowy, rozbudowy lub modernizacji przystani/mariny/portu jest istotne przede wszystkim ze względu na wykluczenie możliwości sfinansowania infrastruktury transportowej oraz środków transportu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (poziom intensywności zależy wtedy od lokalizacji inwestycji oraz od statusu przedsiębiorstwa (mały lub średni). Z kolei w przypadku pomocy na porty (intensywność 80% niezależnie od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa) wydatki można uznać za kwalifikowane m.in. pod warunkiem, że: są związane z transportem i nie są związane z suprastrukturą portową. W kontekście procentowego określenia potencjalnych klientów przystani istotne jest zatem, ustalenie, czy przystań będzie świadczyła usługi portowe związane z transportem (klienci prowadzący działalność transportową) a jeśli tak, to niezależnie od % takich usług związanych z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie inwestycji w budowę lub rozbudowę przystani z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jest natomiast możliwe sfinansowanie w ramach pomocy na porty mając na względzie wszystkie ograniczenia związane z grupą kosztów, które nie są uznane za kwalifikowane z tego rodzaju pomocy (strona 55 i następne Instrukcji wypełniania wniosku). I jednocześnie wydatki te, niekwalifikowane w pomocy na porty – jeśli związane z transportem – nie mogą być również sfinansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej (pozycje kategorii wydatków we wniosku: roboty budowalne, środki trwałe wartości prawne i niematerialne).

Należy mieć jednocześnie na względzie, że ostateczna ocena prawidłowości i dopuszczalności pomocy publicznej będzie przedmiotem oceny merytorycznej po zapoznaniu się z pełnym opisem projektu oraz ewentualnymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami. Jednocześnie informujemy że zgodnie z § 17 ust. 8 Ogłoszenia o konkursie PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku w zakresie podlegającym ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku w ramach danego kryterium.

Termin na rozliczenie środków z wsparcia (rozliczenie końcowe projektu) powinno nastąpić do 30 kwietnia 2024 r., co wskazaliśmy w § 7 ust. 2 Ogłoszeniu konkursu. Data ta określa końcowy termin kwalifikowalności wydatków projektu. Zatem do 30 kwietnia 2024 r. powinien zostać zrealizowany projekt pod względem rzeczowym oraz finansowym i powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową, rozliczający wydatki projektowe poniesione (zapłacone) do tego dnia oraz powinno zostać wykazane przeprowadzenie wszystkich prac zaplanowanych w projekcie, na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych, odbioru środków trwałych, dokumentacji odbioru prac przez inspektorów nadzoru budowlanego i innych wymaganych służb. Do tego dnia powinna zostać zrealizowana inwestycja, tak aby nastąpiło jej wdrożenie.

Przystępując do konkursu, zgodnie z dokumentacją konkursową i kryterium oceny nr 4 (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu), należy we wniosku opisać i wykazać w jakim stopniu projekt jest przygotowany do realizacji i jest wykazać, że jest wykonalny. W tym zakresie, trzeba wykazać m.in. czy wnioskodawca posiada już wszystkie niezbędne zgody administracyjne lub na jakim etapie uzyskiwania ich jesteście, wskazać zasoby w ramach nieruchomości oraz inne zasoby techniczne i kadrowe. Brak wymaganych zgód, decyzji i innych wymaganych dokumentów pozwalających na rozpoczęcie realizacji inwestycji na dzień składania wniosku na konkurs nie powoduje automatycznie jego odrzucenia na etapie oceny. Może wpłynąć jedynie na obniżenie maksymalnej punktacji w danym kryterium. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że umowa w sprawie projektu będzie mogła być zawarta tylko z podmiotami, które na dzień podpisywania umowy posiadają wszystkie wymagane dokumenty administracyjne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji.

W kwestii zapytania dotyczącego posiadania odpowiednich dokumentów od Wód Polskich, to informujemy, iż w przedstawionym zakresie PARP nie jest właściwą instytucją do udzielania wskazówek dotyczących zakresu prawa wodnego pod planowaną inwestycję. Inwestycja powinna być zgodna z przepisami Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Prawa morskiego, itd. oraz spełniać wszystkie warunki administracyjne do rozpoczęcia inwestycji itp. Zatem w przedmiotowym zakresie powinien Pan zwrócić się z zapytaniem do odpowiedniego organu administracji Wód Polskich w danym regionie, w którego kompetencjach mieści się dana sprawa.

Projekty składane na konkurs powinny być zgodne z Ogłoszeniem o konkursie, ale planowane w ramach nich inwestycje powinny być zgodne z przepisami krajowymi.

W zakresie zapytania o długookresową umowę na użytkowanie gruntów uprzejmie informujemy, iż na podstawie Art. 8.14 pkt 1 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (źródło: https://www.eog.gov.pl/media/89450/Regulacje_NMF_na_lata_2014_2021_FINAL_20190207.pdf) możliwe jest inwestowanie w nieruchomości i/lub grunt (w tym remonty) jeśli będzie utrzymany okres trwałości projektu (co najmniej pięciu lat od zakończenia projektu), a nieruchomości i/lub grunty będą wykorzystywane do celów projektu zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie projektu.

Dlatego, jeśli Wnioskodawca będzie dysponował nieruchomością wykorzystywaną w projekcie na podstawie umowy dzierżawy lub umowy najmu, wydatki związane z budową, rozbudową lub remontem np. budynku niebędącego własnością wnioskodawcy mogą być uznane za kwalifikowane pod warunkami:

1. umowa dzierżawy/najmu jest zawarta na piśmie, na okres obejmujący okres realizacji projektu i okres trwałości projektu (przynajmniej 5 lat po zakończeniu projektu);

2. z umowy dzierżawy/najmu wynika, że dzierżawiący/najemca ma prawo dokonać rozbudowy i ponosić wydatki na budynek we własnym imieniu oraz, że właściciel budynku nie zwraca mu poniesionych nakładów na rozbudowę (co byłoby niedozwolonym podwójnym finansowaniem);

3. w sytuacji rozwiązania umowy dzierżawy/najmu zawiera ona postanowienie, z którego wynika, że właściciel budynku zapewni utrzymanie celów projektu w okresie realizacji projektu i do zakończenia okresu trwałości projektu.

Zatem mając na uwadze to, że cel projektu będzie prawidłowo realizowany, zachowana zostanie trwałość projektu i Beneficjent będzie dysponował nieruchomością w okresie obejmującym zarówno okres realizacji projektu, jak i wymagany okres trwałości projektu - dopuszczalnym jest ponoszenie wydatków na nabycie robót i materiałów budowlanych w sytuacji dysponowania nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

Należy także pamiętać, że na mocy postanowień § 12 pkt 3 Umowy w sprawie projektu w okresie trwałości projektu Beneficjent nie ma prawa wyremontowanych nieruchomości podnająć lub poddzierżawić oraz obciążyć hipoteką (za wyjątkiem hipoteki na rzecz PARP - jeśli wystąpi taka konieczność).

§ 12 wspomnianego wzoru umowy ws. projektu stanowi:

1. W projekcie, w którym udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna, Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej 5 lat od rozliczenia projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie w regionie otrzymującym pomoc.

2. W przypadku projektów, w których kwalifikowalna jest cena zakupu środka trwałego, Beneficjent zobowiązany jest przez okres 5 lat od rozliczenia projektu: zachować własność oraz wykorzystywać środek trwały na cele projektu, ubezpieczać środek trwały na wypadek jego utraty lub zniszczenia oraz przeznaczać odpowiednie środki na jego serwisowanie i funkcjonowanie.

3. W przypadku projektów, w których kwalifikowalne są roboty budowlane, Beneficjent zobowiązany jest przez okres 5 lat od rozliczenia projektu: zachować własność oraz wykorzystywać na cele projektu nieruchomość, której dotyczyły te roboty. W tym okresie nieruchomość nie może być przedmiotem najmu, dzierżawy oraz nie może być obciążona hipoteką*.

* Dopuszczalne jest obciążenie hipoteką na rzecz instytucji udzielającej Beneficjentowi finansowania na projekt.

PARP nie jest właściwą instytucją do udzielania wskazówek dotyczących podziałów, wydzielania działek, gruntów czy z zakresu prawa wodnego pod planowaną inwestycję. Inwestycja powinna być zgodna z przepisami Prawa budowlanego, Prawa morskiego, Prawa wodnego itd. oraz spełniać wszystkie warunki administracyjne itp. Zatem w przedmiotowym zakresie należy zwrócić się z zapytaniem do odpowiednich organów, w których kompetencjach mieści się dana sprawa.

Projekty składane na konkurs powinny być zgodne z Ogłoszeniem o konkursie, ale planowane w ramach nich inwestycje powinny być zgodne z przepisami krajowymi.

We wniosku składanym na konkurs w PARP należy przedstawić, że wnioskodawca jest gotowy do realizacji inwestycji zarówno na poziomie administracyjnym jak i zasobów technicznych oraz kadrowych.

Eksperci posługują się opisem kryterium „Innowacyjność” wskazanym w załączniku nr 5 do Ogłoszenia oraz definicjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Przedmiotem wdrożenia w projekcie może być proces, technologia, rozwiązanie lub produkt (wyrób lub usługa). Co należy rozumieć przez innowacyjny produkt, proces, technologie lub rozwiązanie wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 24 i następne).

Jeżeli wystąpiłoby naruszenie skutkujące wpisaniem na listę „Podmiotów wykluczonych PARP”, to wnioskodawca / beneficjent może zostać o tym uprzednio poinformowany korespondencją związaną z rozwiązaniem wskazanej umowy, w której nastąpiło naruszenie.

Wpisanie na listę „Podmiotów wykluczonych PARP” regulują zapisy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) art. 6b ust. 3, pkt 3, litera c)

Ust. 3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego:

Pkt 3c) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 oraz 5–9, który:

naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy.

Zatem podmiot jest wpisywany na listę „Podmiotów wykluczonych PARP” na okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy.

Zasady szczegółowe dotyczące wpisania na listę reguluje zarządzenie wewnętrzne PARP. O tym, czy naruszenie umowy zawartej z PARP jest istotne, decyduje dyrektor departamentu lub biura odpowiedzialnego za nadzór nad umową, której dotyczy naruszenie, kierując się w toku oceny m.in. brzmieniem zapisów naruszonej umowy i charakterem naruszonych obowiązków.

Jeśli zaistniała taka sytuacja w przypadku podmiotu zainteresowanego wzięciem udziału w innym konkursie organizowanym przez PARP, można zwrócić się do z zapytaniem do dyrektora departamentu lub biura odpowiedzialnego za nadzór nad umową, której dotyczy naruszenie, czy podmiot (wnioskodawca/beneficjent) znajduje się na liście „Podmiotów wykluczonych PARP” i np. kiedy nastąpiło wpisanie na listę.

Pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w toku oceny wniosku złożonego na konkurs, dokonujący weryfikacji kryterium nr 1 Warunków formalnych zg. z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia konkursu, jest obowiązany sprawdzić czy wnioskodawca podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia. Sprawdzenia, dokonuje się również w dniu zawarcia umowy przed jej zawarciem. W przypadku wykluczenia sprawdzanego podmiotu z możliwości otrzymania wsparcia nie udziela się wsparcia.

Zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie kwalifikowalne będą wydatki poniesione przez wnioskodawcę od dnia publikacji listy projektów rekomendowanych do wsparcia, na której znajdzie się projekt danego wnioskodawcy, natomiast realizacja projektu, tj. działania skutkujące poniesieniem tych wydatków, mogą rozpocząć się po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, a przed ogłoszeniem ww. listy. Należy przy tym pamiętać, że przed podpisaniem umowy z PARP w sprawie projektu, wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku „Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W przypadku prac budowlanych należy wziąć pod uwagę definicję prac budowlanych zawartą w ustawie Prawo budowlane. Zawarcie warunkowej umowy partnerskiej, podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie innych umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku”.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - roboty budowlane oznaczają budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 44 rozbiórce obiektu budowlanego. Przez budowę należy natomiast rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Ponadto z art. 41 Prawa budowlanego wynika, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, zaś do prac przygotowawczych ustawodawca enumeratywnie zaliczył:

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

b) wykonanie niwelacji terenu;

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Zapis § 13 Ogłoszenia konkursu odnosi się, zgodnie z brzmieniem, do całości budżetu projektu (tj. wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).

Jak wspomniano w Kryterium oceny nr 5 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu) ocenie podlega czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania.

Zatem we wniosku, w Sekcji IX, w polu Uzasadnienie zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu należy wyczerpująco opisać i wskazać, jakie zasoby finansowe służące do sfinansowania realizacji projektu posiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca do realizacji projektu potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania, należy dokładnie opisać je w tym polu, w tym opisać warunki pozyskania planowanego finansowania zewnętrznego (kto udzieli kredytu lub pożyczki, w jakiej wysokości i na jakich warunkach). Jeżeli Wnioskodawca wskaże posiadaną promesę, na etapie merytorycznej oceny wniosku może zostać poproszony przez ekspertów oceniających wniosek o jej przedstawienie. W ocenie tego kryterium eksperci oceniający badają również dane finansowe przedstawione w Tabelach finansowych wnioskodawcy (załącznik 7 do Ogłoszenia), które powinny być spójne z opisem tego punktu wniosku (w Tabelach powinny znaleźć odzwierciedlenie kredyty i pożyczki oraz koszty z nimi związane), a jeśli projekt nie wymaga zewnętrznego finansowania, to Tabele powinny wskazywać na stan środków pozwalających na finansowanie własne.

Zwracamy uwagę na zapisy Wzoru umowy w sprawie projektu (§ 8 ust. 9 oraz 12): Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. W przypadku refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność i zatwierdzenie przez PARP poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. Zatem poza zaliczką dofinansowania, muszą Państwo finansować projekt ze środków własnych, w tym VAT, które to po zatwierdzeniu wniosku o płatność będą Państwu wypłacane zgodnie z przysługującą intensywnością wsparcia rozliczanych wydatków. Jednocześnie, PARP weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, a ten termin może jeszcze ulec wydłużeniu, na co wskazano w ust. 13 wspomnianego paragrafu. Jednocześnie, zgodnie z § 8 ust. 18 wzoru umowy, płatność końcowa może zostać zrealizowana po spełnieniu kolejnych warunków, związanych z rozliczeniem całości projektu w tym osiągnięciem wskaźników z zakresu merytorycznego projektu.

Należy wziąć pod uwagę również zapisy (§ 8 ust. 16 wzoru umowy).

Według § 15 Ogłoszenie o konkursie w przypadku stwierdzenia we wniosku:

 • braków w zakresie warunków formalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 § 15 – PARP wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. W takim przypadku informację o wezwaniu do uzupełnienia w Generatorze Wniosków, PARP kieruje za pośrednictwem poczty elektronicznej wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu;
 • oczywistych omyłek – PARP może je poprawić bez konieczności wzywania wnioskodawcy do ich poprawienia (w takim przypadku PARP poprawia omyłkę z urzędu i informuje o tym wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wnioskodawcy) albo wezwać wnioskodawcę do ich poprawienia z zastosowaniem trybu, o którym mowa w pkt 1 § 15.

PARP określa zakres niezbędnego uzupełnienia oraz wskazuje omyłki do poprawienia. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.

Wnioskodawca po uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku zgodnie z wezwaniem jest zobowiązany wysłać wprowadzone zmiany poprzez naciśnięcie w Generatorze Wniosków przycisku „Wyślij”. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wyśle wprowadzonych zmian w opisany powyżej sposób, zostaną one automatycznie zapisane i wysłane w Generatorze Wniosków w dniu upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5 § 15.

Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu.

§ 17 Ogłoszenia o konkursie opisuje zasady oceny spełniania kryteriów wyboru projektów.

Wnioski, które spełniły warunki formalne, podlegają ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów określone w załączniku 5 do ogłoszenia na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień o które wnioskodawca może być poproszony przez PARP w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów. PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku w zakresie podlegającym ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku w ramach danego kryterium.

Informację o wezwaniu do poprawy, uzupełnienia lub wyjaśnień, umieszczonym w Generatorze Wniosków, PARP wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wnioskodawcy, określając termin ich dokonania jako 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę). Wyjaśnienia przesłane w terminie wskazanym w wezwaniu stają się częścią wniosku.

Należy mieć na uwadze, aby od momentu złożenia wniosku, na bieżąco sprawdzać skrzynkę adresu mailowego (także skrzynkę SPAM) który został wskazany w systemie LIS jako adres kontaktowy, a także logować się do systemu LSI, ponieważ w nim jest zawarta treść dotycząca zakresu poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku.

Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku lub nie przekaże wyjaśnień w wyznaczonym terminie, ocena wniosku jest prowadzona na podstawie złożonego wniosku.

W dokumentacji konkursowej nie ma ograniczeń, które uniemożliwiałyby udział w konkursie podmiotom korzystającym z zewnętrznego finansowania, w tym z dotacji czy pożyczek.  Równocześnie wydatki wskazane w projekcie jako wydatki kwalifikowane nie powinny być przedmiotem innego wsparcia ze środków publicznych. Zgodnie z art. 8.7.2 lit.f Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 za wydatki niekwalifikowalne uznaje się koszty pokryte z innych źródeł co ma powodować uniknięcie podwójnego finansowania i pokrywania wydatków, które zostały już sfinansowane z innych źródeł lub rodzajów dotacji. W przypadku uznania, że w ramach projektu nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków natomiast Wnioskodawca będzie korzystał ze wsparcia ze środków stanowiących pomoc publiczną (np. kredyty/pożyczki z gwarancją BGK lub innych instytucji udzielających pożyczek, których przyznanie stanowi pomoc publiczną), konieczne będzie skumulowanie pomocy publicznej przysługującej Wnioskodawcy na realizację tej samej inwestycji dot. budowy kliniki. Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wyłączoną na mocy tego rozporządzenia pomoc, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne, można kumulować z:

 1. wszelką inną pomocą państwa, pod warunkiem że środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;
 2. wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Regionalna pomoc inwestycyjna podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę, źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowany jeżeli spełni warunki określone w dokumentacji programowej. Kategorią właściwą dla opisanego wydatku jako „koszty usługi rzecznika patentowego i opłat wnoszonych do urzędu patentowego w celu zgłoszenia patentowego wynalazku powstałego w ramach projektu” wydaje się być kategoria „Usługi wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji” ponieważ, zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” wydatkami kwalifikowanymi w tej kategorii „będą wydatki związane z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych certyfikatów i znaków jakości jak również koszt uzyskania samych certyfikatów i znaków jakości”. Nie mniej jednak za prawidłowe przyporządkowanie wydatku do kategorii odpowiedzialny jest Wnioskodawca a podstawą do analizy i oceny jest przedmiot projektu i informacje przedstawione we wniosku o udzielenie wsparcia. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z katalogiem określonym w Ogłoszeniu konkursu § 7.

Powyżej użyliśmy celowo sformułowań „może” oraz „wydaje się być” ponieważ to Wnioskodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia natomiast w celu poprawnego jego przygotowania udostępnione zostały dokumenty programowe takie jak „Ogłoszenie konkursu”, „Kryteria wyboru projektów”, czy też „Instrukcja wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”. PARP nie konsultuje poprawności przygotowanej dokumentacji, w tym wniosku o udzielenie wsparcia i nie dokonuje analizy poprawności przyporządkowania wydatków do określonych kategorii na etapie. Właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Składając wypełniony wniosek Wnioskodawca bierze udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie najwyżej ocenionych projektów, natomiast jednym z elementów oceny jest prawidłowe przyporządkowanie wydatków do kategorii. Konsultowanie poprawności wskazanych przez Wnioskodawcę informacji powodowałoby, że autorem treści wniosku nie jest Wnioskodawca a PARP. Dodatkowo naruszałoby to zasadę równego traktowania wszystkich Wnioskodawców. W przypadku błędnego przyporządkowania w trakcie oceny będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, np. „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony wniosek.

Przeznaczeniem pomocy na porty zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (art. 7 wydatki kwalifikowane) jest finansowanie inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej stanowiącej część portu. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż celem omawianego rodzaju pomocy jest wzmocnienie sektora transportu morskiego i śródlądowego. W związku z tym wydatki ponoszone przez wnioskodawców mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych (art. 56 c rozporządzenia 651/2014) jeśli:

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem (klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD - podklasa 50.30.Z oraz podklasa 50.40.Z);
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozporządzenia 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp; oraz w związku z pogłębianiem;
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem;
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozporządzeniu 651/2014 suprastruktury portowej.

Zgodnie z art. 2, pkt 157 rozporządzenia przytoczonym na str. 55 Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „infrastruktura portowa" oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Jeśli koszty planowanej inwestycji spełniają powyższe warunki, tj. w przypadku gdy klientem w planowanej inwestycji portowej będą jednostki pływające świadczących usługi transportowe (klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD - podklasa 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z; 50.40.Z) możliwe jest finansowanie infrastruktury portowej i pogłębiania z pomocy na rzecz portów śródlądowych i kategorii w ramach wydatków wskazanych we wniosku pod nazwą: Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje dopuszczalne jest przyznanie pomocy na marinę (port jachtowy), o ile spełnione są warunki udzielania pomocy, tj. w sytuacji, gdy projekt służy celom transportowym. Natomiast wskazane w zgłoszeniu przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pływającej mariny wraz z restauracją nie spełnia warunków określonych w art. 56 c rozporządzenia 651/2014. Przedmiot inwestycji nie spełnia również definicji określonej dla infrastruktury portowej. Zgodnie z art. 2, pkt 157 rozporządzenia przytoczonym na str. 55 Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „infrastruktura portowa" oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

W związku z tym należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania planowanej inwestycji w ramach kategorii wydatków określonych pod nazwą: nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie nowych środków trwałych. Zwracamy również uwagę, że wydatki w tym zakresie zostaną uznane za kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w przypadku gdy klientami przystani portowej, mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i w marinie nie będą świadczone usługi portowe związane z transportem.

 

Informuję ponadto, iż prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu, natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. W przypadku błędnego przyporządkowania kategorii wydatków w zakresie finansowym projektu w trakcie oceny wniosku będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

 

W ramach konkursu nie istnieją ograniczenia, które określają konkretną liczbę wykorzystanych kategorii wydatków, pod warunkiem, że dany wydatek jest możliwy do sfinansowania w ramach przeznaczenia pomocy publicznej. Prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu, natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. W sytuacji gdy projekt zakłada wyłącznie pomoc na ochronę środowiska, w takim przypadku projekt nie musi dotyczyć inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014. Należy mieć jednak na uwadze to, że jeśli zaplanowane wydatki inwestycyjne nie realizują którejkolwiek z czterech form inwestycji początkowej, koszty wskazane w kategoriach: środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości prawne i niematerialne, będą uznane za wydatki niekwalifikowane, chyba że związane są bezpośrednio z wydatkami na ochronę środowiska. W takim przypadku należy odpowiednio wybrać kategorię wydatków związaną z pomocą na ochronę środowiska. Informuję również, iż w ramach konkursu nie ma możliwości formułowania autorskich wskaźników środowiskowych. Wnioskodawca zobowiązany jest wybrać te wskaźniki środowiskowe określone dla Programu, które są adekwatne do charakteru projektu. W sytuacji gdy którykolwiek wskaźnik środowiskowy nie wystąpi w projekcie, należy wpisać wartość 0 oraz jako rok osiągnięcia wartości docelowej należy podać rok zakończenia realizacji projektu.

Celem Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” jest podniesienie wartości dodanej oraz zrównoważony wzrost poprzez rozwój polskich przedsiębiorstw oparty na innowacjach. Schemat innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich ma zaś na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Natomiast dla określenia rodzaju przyznawanej pomocy istotne jest dokładne wskazanie klientów „przystani przy jeziorze”. W przypadku, gdy klientami przystani portowej, mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i nie są świadczone usługi portowe związane z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie planowanej inwestycji w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych i wskazanych powyżej kategorii wydatków.

W takim przypadku należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej jest wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania planowanej inwestycji w ramach kategorii wydatków określonych pod nazwą: roboty i materiały budowlane oraz zakup nowych środków trwałych.

Natomiast wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowane, zarówno w ramach RPI, jak i innych rodzajów pomocy podlegają ocenie eksperckiej pod kątem kryterium wyboru projektów nr 7 (załącznik 5 do Ogłoszenia konkursu): ”Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu”.

Z treści wniosku powinno wynikać, że wskazane w pytaniu wydatki, w tym na remont budynku (elewacji, wymiana instalacji, podłóg, remont łazienek, pryszniców) oraz na wymianę napędów spalinowych na elektryczne i wykonanie stanowiska ładowania są niezbędne do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu i/lub produktu i/lub usługi i/lub rozwiązania. Jeśli spełnione są powyższe warunki - daje to możliwość zaliczenia wymienionych wydatków do kwalifikowanych zgodnie z kategoriami określonych w RPI pod nazwą: roboty i materiały budowlane lub zakup nowych środków trwałych.

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych można zaliczyć pod pewnymi warunkami do RPI lub do jednej z kategorii wydatków związanych z pomocy na środowisko. Warunki zaliczenia ww. wydatków związanych z wytwarzaniem energii do RPI:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii)
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante)
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym).

Jeśli wydatki na zakup wyposażenia pokoi (łóżka, szafy i inne wyposażenie ruchome) oraz wyposażenia łazienek nie spełniają definicji środków trwałych wynikającej z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - nie są uznawane za kwalifikowane. Także wydatki na wyposażenie (jeśli wystąpią w projekcie) są analizowane pod kątem spełnienia kryterium wyboru projektów nr 5.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od wielu elementów: od przedmiotu i zakresu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu, także w kontekście wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań nie opisano co jest przedmiotem oferty skierowanej do klienta/klientów B2B. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu): 

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej. W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Zgodnie z założeniami schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” o wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. Firmy spełniające powyższe warunki mogą wnioskować o dofinansowanie opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Wg art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88) wody dzielą się na wody powierzchniowe i podziemne. Natomiast wg art. 19 ustawy: „Wody, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego, są wodami śródlądowymi”. Studnia wiercona (głębinowa) stanowi ujęcie wód podziemnych, służące do korzystania z tych wód. Pompa głębinowa jest urządzeniem do pobierania wody ze studni wierconej (głębinowej). Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu studni i montowaniu pomp głębinowych jest działalnością w obszarze wód śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia.

Zatem przedsiębiorca prowadzący wskazaną działalność działa w obszarze wód śródlądowych i jest uprawniony do udziału w konkursie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich".

Planowana inwestycja powinna być przede wszystkim zgodna z celem schematu „innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych”. Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nie wiadomo jaki jest cel inwestycji. Katalog wydatków jest kwestią wtórną – nie chodzi o to z jakich kategorii wydatków będzie składał się projekt, ale czy jego cel i planowane rezultaty są zgodne z celem konkursu. Zatem, jeśli cel projektu jest zgodny z celem schematu i do jego osiągnięcia niezbędne jest zakupienie nowych środków trwałych i wartości prawnych i niematerialnych, to będą one uznane za kwalifikowane i tylko z nich może składać się kosztorys. Odrębną kwestią jest z jakiego rodzaju pomocy publicznej te wydatki można sfinansować jeśli przedmiotem projektu jest produkcja energii, która podlega pewnym ograniczeniom związanym z możliwością udzielania pomocy publicznej.

Zgodnie z Kryterium oceny „Kwalifikowalność partnera” ocenie będzie podlegał m. in. fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu. Ponadto, przedmiotem oceny będzie zastosowanie przy wyborze partnera najlepszych praktyk biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, zapewniając najwyższe standardy etyczne i unikając konfliktu interesów. Zatem wybór partnera zajmującego się działalnością inną niż przedmiot projektu, może zostać uznane niespełnienie powyższych elementów kryterium.
Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku.
Należy opisać planowane do realizacji działania (zadania) partnera, które powinny być spójne z zadaniami określonymi w projekcie umowy partnerskiej oraz opisać ich znaczenie dla osiągnięcia planowanych celów i rezultatów projektu.
Pomiędzy wnioskodawcą i partnerem powinien zostać ustanowiony jasny podział obowiązków i odpowiedzialności. Należy mieć na uwadze, że w toku oceny jakości partnerstwa ocenie będzie podlegać, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie projektu oraz stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, jego wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Ogłoszenia konkursu zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług, jednakże należy zwrócić uwagę, że partnerstwa obejmujące jedynie zamówienie od podmiotu norweskiego produktu „z półki”, bez wykazania wspólnych celów gospodarczych lub społecznych oraz bez odpowiedniego zaangażowania partnera w osiągnięcie celów projektu nie będą uznane za partnerstwo.
Podobnie w przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie jedynie wytworzenie produktu, usługi lub rozwiązania na zamówienie podmiotu norweskiego.
Za projekt partnerski nie będą również uznane działania polegające na wprowadzaniu na rynek norweski polskich produktów oraz zlecanie podmiotom norweskim usług marketingu, promocji i pośrednictwa w sprzedaży produktów lub usług w Norwegii.

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z 2018 r. niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (tj. jako wydatki związane z zakupem nowych środków trwałych w przypadku realizacji jednej z czterech form inwestycji początkowej), jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii)
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante)
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym).

W związku z powyższym Wnioskodawca może zakwalifikować wydatki związane z wytwarzaniem energii zarówno do kategorii wydatków związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, jak i do kategorii wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną, tj. kategoria o nazwie: nowe środki trwałe. Ta druga sytuacja jest możliwa pod warunkiem, że wydatki spełniają powyższe warunki oraz że inwestycja, której częścią są wydatki na produkcję energii, dotyczy jednej z czterech form inwestycji początkowej. (W takim przypadku do wydatków związanych z wytwarzaniem energii nie będą miały zastosowania przepisy art. 41 rozporządzenia 651/2014).


Dodatkowe koszty inwestycji bezpośrednio związane z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 rozporządzenia 651/2014) ustala się w następujący sposób:

 • wydatki wyodrębnione - w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
 • wydatki referencyjne - w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne. Aby określić wartość wydatków kwalifikowanych należy zastosować wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji stanowiący załącznik nr 8 do Ogłoszenia o konkursie i tak określone wydatki (w polu: Różnica nakładów pomiędzy instalacją referencyjną a instalacją planowaną (Koszty kwalifikowane) przenieść do Wniosku i wpisać w harmonogram rzeczowo –finansowy.
 • małe instalacje - w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. W przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie.

Niezależnie od sposobu ustalania kosztów (wyodrębnione, referencyjne), kluczowe jest to, że pomoc może być udzielona tylko na pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji, niezbędnych do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska.
W celu określenia instalacji referencyjnej można posiłkować się kalkulatorem (http://ptez.pl/raporty), do którego odwołuje się załącznik nr 8 do Ogłoszenia o konkursie. Wyodrębnienie kosztów inwestycji w OZE jest podstawowym warunkiem rozpatrywania wydatku w kategoriach danego przeznaczenia pomocy. Trzeba określić koszty instalacji OZE. Natomiast wartość dofinansowania należy określić z uwzględnieniem instalacji referencyjnej.

Wskazany zakres projektu będzie uznany za działalność wykluczoną, ponieważ dotyczy działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury, a wskazana działalność jest działalnością wykluczoną z możliwości udzielenia wsparcia w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (mówią o tym kryteria wyboru projektu, załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

Podstawą udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu jest wskazane wyżej rozporządzenie krajowe, w którym zastosowane są rodzaje pomocy publicznej z rozporządzenia KE nr 651/2014. PARP nie może udzielić zatem pomocy na działalność, która jest wykluczona w rozporządzeniu KE nr 651/2014, a regionalna pomoc inwestycyjna, którą chcieliby Państwo wykorzystać w opisanym projekcie jest pomocą udzielaną na podstawie rozporządzenia KE 651/2014.

W wyżej wskazanym § 5 ust. 2 rozporządzenia krajowego m.in. przywołany jest przepis art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, który wskazuje, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, zgodnie z którym sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013).

Podsumowując, w ramach konkursu pomoc publiczną mogą otrzymać tylko takie rodzaje działalności (przedmiot projektu) jakie dopuszczają przepisy rozporządzenia blokowego KE 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, wskazana działalność, tj. hodowla ryb i robaków do ich karmienia, nie jest taką działalnością, niezależnie od faktu, że jest to działalność w obszarze wód śródlądowych lub morskich.

Wskazany zakres projektu będzie uznany za działalność wykluczoną, ponieważ dotyczy działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury a wskazana działalność jest działalnością wykluczoną z możliwości udzielenie wsparcia w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (mówią o tym kryteria wyboru projektu załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

Podstawą udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu jest wskazane wyżej rozporządzenie krajowe, w którym zastosowane są rodzaje pomocy publicznej z rozporządzenia KE nr 651/2014. PARP nie może udzielić zatem pomocy na działalność, która jest wykluczona w rozporządzeniu KE nr. 651/2014.

W wyżej wskazanym § 5 ust. 2 rozporządzenia krajowego m.in. przywołany jest przepis art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, który wskazuje, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo[1]rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, zgodnie z którym sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013).

Tak. Kategorie wydatków są narzędziem a nie celem projektu ani przedmiotem projektu. Cel projektu musi być zgodny z celem określonym w Ogłoszeniu konkursu w § 2 i § 3. Natomiast zasady pomocy publicznej oraz wykluczenia określają warunki jakie należy spełnić aby można było wybrany koszt z projektu uznać za kwalifikowany w ramach danej kategorii wydatku oraz zgodny z przeznaczeniem pomocy.

Tak, Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w obszarze PKD 50.30.Z (wykluczonym ze wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej), którego przedmiotem projektu byłyby działania objęte finansowaniem z pomocy innej niż regionalna pomoc inwestycyjna, będzie mógł ubiegać się o wsparcie.

Środek trwały zakupiony w ramach projektu i finansowany ze środków NMF powinien być wykorzystywany wyłącznie w ramach projektu. Zgodnie z art. 8.2 pkt.2 lit. d Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 „Za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione w ramach projektu, spełniające poniższe kryteria: d) muszą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności”.

Wnioskodawca kupując określone środki trwałe powinien wykorzystywać je na cele projektu ponieważ ich sfinansowanie jest możliwe tylko wówczas gdy wydatek spełnia warunki określone w dokumentacji projektowej w tym w Ogłoszeniu konkursu i Kryteriach wyboru projektów, m.in. jest to wydatek uzasadniony i racjonalny, będzie wykorzystywany wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będzie nabyty od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, czy też będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca przedstawiając we wniosku poszczególne środki trwałe i udowadniając ich niezbędność jest zobligowany, po uzyskaniu wsparcia, do osiągnięcia rezultatów przedstawionych we wniosku. Oznacza to, że środki trwałe stanowią narzędzia niezbędne Wnioskodawcy do realizacji projektu. W przypadku ich nadmiernej eksploatacji mogą one ulec zużyciu, co w konsekwencji uniemożliwi Wnioskodawcy dokończenie projektu i osiągnięcie rezultatów przedstawionych we wniosku.

W związku z powyższym środki trwałe, które mogą być kwalifikowane jedynie wówczas gdy są bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów powinny być wykorzystywane w pierwszej kolejności w ramach projektu.

Katalog wydatków objętych pomocą na prace badawczo – rozwojowe to zgodnie z § 7 pkt 1. Ust. 3) Ogłoszenia (koszty kwalifikowane) do katalogu wydatków stanowiących pomoc na prace badawczo – rozwojowe należą: realizację prac rozwojowych, obejmujące koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 2. sprzętu lub aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,
 3. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 4. ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Natomiast intensywność pomocy w % określona jest w § 11 pkt 3:

Maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:

 1. 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 2. 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Nie ma zatem rozgraniczenia jeśli chodzi o katalog wydatków kwalifikowanych ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Katalog jest taki sam zarówno dla małych jak i średnich firm.

We wskazanym materiale pomocniczym był błąd graficzny w kolumnie pierwszej (kategoria kosztów) - linia oddzielająca „wynagrodzenia” od pozostałych wydatków w grupie „pomoc na prace rozwojowe” jest niepotrzebna i mogła wprowadzić w błąd.

Aktualizacja dokumentu "Intensywność pomocy w poszczególnych kategoriach kosztów" nastąpiła 31.01 2022 r.

Podstawowym dokumentem stanowiącym o warunkach udzielania wsparcia jest Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami. W § 5 ogłoszenia (kwalifikowalność wnioskodawcy) wskazano warunki jakie musi spełnić Wnioskodawca w tym warunek uzyskania minimalnych przychodów ze sprzedaży, które wynoszą 20 tys EUR zgodnie z przelicznikiem wskazanym również w tym paragrafie (ust.3). Ogłoszenie zawiera również przypis nr 3 do § 5 wskazujący, że przez  przychody ze sprzedaży należy rozumieć: Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług lub robót. Wartość ta musi być taka sama jak wartość wpisana tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku (tabela B – Zysk i straty bez projektu). W związku z powyższym, niezależnie od prowadzonej księgowości należy podać dane za 3 ostatnie lata 2021-2020-2019. Ponadto Ogłoszenie nie nakłada żadnych dodatkowych warunków jeśli chodzi o przychody z wybranej wyodrębnionej działalności.

Odnosząc się do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku w tym względzie wskazano, że chodzi o limit wartości przychodów w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” a nie, że przychody mają dotyczyć działalności w obszarze wód.

Projekt nie może obejmować tylko opracowania produktu/usługi/technologii lub rozwiązania, musi obejmować co najmniej zastosowanie opracowanego rozwiązania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub wprowadzenie na rynek nowej usługi/technologii lub produktu. Etap opracowania może być realizowany w ramach prac rozwojowych (kategorie wydatków) lub zlecenia usług doradczych polegających na opracowaniu. Należy odróżnić kategorie wydatków od rezultatów końcowych projektu. rezultatem końcowym musi być zastosowanie w praktyce (wdrożenie) opracowanego rozwiązania lub wytworzenie gotowego do sprzedaży produktu, rozwiązania, technologii lub usługi. Wskazana komercjalizacja opracowanej technologii poprzez sprzedaż licencji będzie wprowadzeniem na rynek opracowanej technologii. Należy jednak pamiętać że zadania w projekcie i wszystkie wydatki mają wskazywać jednoznacznie że opracowana technologia w wyniku projektu będzie gotowa do wdrożenia - nie będzie to tylko wersja testowa wymagająca dalszych prac bez gotowości do sprzedaży.

W ramach kosztów związanych z prowadzeniem prac rozwojowych można sfinansować koszty niezbędne do prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że mieszczą się we wskazanych kategoriach wydatków określonych w Ogłoszeniu o konkursie w § 7. Ust. 1 pkt 3) tj.:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 2. sprzętu lub aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,
 3. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 4. ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Koszt budowy (wytworzenia) linii produkcyjnej do budowy prototypu nie jest kosztem operacyjnym lub ogólnym ponieważ nie stanowi materiałów, środków eksploatacyjnych lub podobnych produktów. Linia produkcyjna do produkcji prototypu będzie stanowiła co najwyżej sprzęt wykorzystywany do realizacji projektu, ale kosztem kwalifikowanym będzie tylko koszt tego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane od realizacji projektu - należy odpowiedzieć sobie na pytanie co stanie się z linią po wyprodukowaniu prototypu? Innym kosztem są elementy do budowy prototypu (części składowe) co nie stanowi elementów linii do produkcji prototypu. Te dwa rodzaje należy traktować oddzielnie i można rozważyć sfinansowanie tych kosztów w ramach innych kosztów ogólnych.

Prawidłowość przyporządkowania kosztów do danej kategorii jest przedmiotem oceny, a także podlega możliwości poprawy lub uzupełnienia a ostateczna ocena zależy od analizy całości wydatków, ich celowości i niezbędności w zakresie celów projektu ale również w zakresie celów konkursu.

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe dla małego przedsiębiorstwa obowiązująca w ramach konkursu Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” określona została jednoznacznie w § 11 ust.3 pkt. 2 Ogłoszenia konkursu i wynosi 45% zgodnie z przedstawionym przez Panią wyliczeniem, tj. 25% dofinansowania do kosztów związanych z realizacją eksperymentalnych prac rozwojowych wraz z premią 20% przyznaną za status mikro lub małego przedsiębiorcy. Ogłoszenie konkursu nie przewiduje zwiększenia wskazanej intensywności na podstawie art. 25 ust. 6 lit b) rozporządzenia 651/20214. Ponadto informujemy, że beneficjentem pomocy, zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu jest tylko i wyłącznie Wnioskodawca i tylko koszty poniesione przez Wnioskodawcę mogą być uznane za koszty kwalifikowane, a nie koszty poniesione np. przez organizację prowadzącą badania o której mowa w art. 25 ust.6. ust. 6 lit b (i). Koszty poniesione przez podmiot prowadzący badania nie są kosztami kwalifikowanymi.

Uzgodniony z partnerem projekt umowy partnerstwa (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Ogłoszenia konkursu) musi być załączony do wniosku, jeśli wniosek składany jest w partnerstwie. Umowa nie musi być podpisana, natomiast należy ją wypełnić treścią uzgodnioną i zatwierdzoną merytorycznie pomiędzy partnerami, gdyż treść umowy partnerstwa, która zostanie podpisana przez partnerów przed zawarciem umowy w sprawie projektu z PARP, musi być zgodna z treścią załączonego projektu umowy. Wnioskodawca może dołączyć już podpisaną umowę warunkową, a wtedy w polu „Planowana data podpisania umowy partnerskiej” należy podać faktyczną datę podpisania umowy.

Ogłoszenie konkursu nie zawiera warunku, by wnioskodawca działał wcześniej w obszarze związanym z wodami, jednak w trakcie oceny merytorycznej wniosku będzie oceniane przygotowanie wnioskodawcy do realizacji projektu, w tym wiedza/doświadczenie w obszarze, którego dotyczy projekt.

Tak, we wniosku, w ramach zadań zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, można łączyć różne kategorie wydatków. Wnioskodawca może utworzyć projekt składający się z różnych zadań finansowanych w ramach dowolnie wybranych kategorii wydatków. Liczba kategorii wydatków, z których finansowane są zadania uzależniona jest wyłącznie od potrzeb Wnioskodawcy natomiast w konkursie nie istnieją ograniczenia, które określają konkretną liczbę wykorzystanych kategorii wydatków, pod warunkiem że dany wydatek jest możliwy do sfinansowania w ramach przeznaczenia pomocy publicznej. Równocześnie podkreślamy, że każdy wydatek powinien być zgodny z przyporządkowaną do niego kategorią natomiast w projekcie nie powinny być zawarte wydatki, których Wnioskodawca nie może przyporządkować do żadnej z dostępnych kategorii wydatków. Prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Zachęcamy do analizy dokumentów konkursowych w tym Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania wniosku, w której zawarto informacje dotyczące dostępnych kategorii wydatków.

Harmonogram wypłat ustala Wnioskodawca (we wniosku o udzielenie wsparcia) a potem uaktualnia w harmonogramie płatności, który jest załącznikiem do umowy. Zapisy dotyczące wypłat znajdują się w § 20 Ogłoszenia konkursu oraz w zapisach umowy (§ 8 ; ust.. 10) , której wzór stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia. Zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność w terminach określonych w Harmonogramie płatności, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia Umowy.

Wszystkie projekty złożone w ramach trwającego obecnie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” oceniane będą zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5, Ogłoszenia konkursu Programu. Ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu projekt jest przygotowany do realizacji przy uwzględnieniu zasobów wnioskodawcy. Dokumentacja konkursowa nie narzuca Wnioskodawcy realizowania projektu według etapów. To do Wnioskodawcy należy kwestia prawidłowego przygotowania realizacji projektu, nakreślenia kolejności występowania poszczególnych prac oraz związanych z tą kwestią zasadnością i racjonalnym zaplanowaniem poszczególnych wydatków. Projekt powinien stanowić jedną całość i być przygotowany w sposób logiczny i spójny. To Wnioskodawca ocenia ryzyka opłacalności projektu, jeżeli to od wyniku prowadzonych badań uzależnia dalszy etap zasadności i realizacji projektu. Jeśli wyniki badań mają bezpośredni efekt na kolejne prace inwestycyjne to zaplanowanie ich równolegle z pracami badawczymi podważa konieczność prowadzenia takich prac badawczych.

To przedsiębiorca samodzielnie planuje zakres czasowy realizacji projektu, a jego spójność i racjonalność podlega ocenie w ramach kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik nr. 5 do Ogłoszenia. Data 30.04. 2024 jest datą graniczną dla okresu kwalifikowalności wydatków w całym programie (co wynika z  § 7 ust. 2 Ogłoszenia konkursu), co oznacza, że poza tą datę nie mogą wykraczać realizowane projekty, natomiast datę zakończenia realizacji danego projektu ustala Wnioskodawca samodzielnie zgodnie z indywidualnym harmonogramem projektu. Wypłata płatności końcowej (ostatniej transzy w formie refundacji) następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu. Szczegółowe warunki wypłat określa umowa ws projektu (załącznik nr 10 do Ogłoszenia w , § 8).

Jeśli przedmiotem projektu będzie wprowadzenie na rynek (komercjalizacja) innowacyjnej usługi, to za kwalifikowalne możemy uznać wydatki z określonego w Ogłoszeniu konkursu katalogu kosztów, które są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia tej usługi, co należy uzasadnić. Ponadto kwalifikowalność wydatków będzie podlegała ocenie zgodnie z wszystkimi aspektami wymienionymi w kryterium nr. 7 Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu z załącznik nr 5 do Ogłoszenia tj. Kryteria wyboru projektów.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „mała instalacja” jest określona następującą definicją: „małe instalacje - w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. W przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie”. Oznacza to, że pierwszym warunkiem dotyczącym małej instalacji jest wielkość produkcji energii elektrycznej. W odniesieniu do mocy Instrukcja zawiera następujące odniesienie: „Zgodnie z dokumentem pt. „Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej”. do którego odnosi się treść załącznika nr 8 do Ogłoszenia konkursu „Wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji (pomoc na ochronę środowiska)” w odniesieniu do instalacji referencyjnej dla produkcji energii elektrycznej z OZE „najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę 0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja referencyjna”. Należy zauważyć, iż kalkulator inwestycji referencyjnej udostępniony pod podanym powyżej adresem uniemożliwia wpisanie wartości niższej niż 400 MWh w polu ”. Oznacza to, że drugą z przesłanek jest moc instalacji, która została określona na minimalnym poziomie 0,05MW co jest równe 50 kw. W opisywanym  przykładzie nawet jedna instalacja (o mocy 70 kw) będzie instalacją, co do której należy podać inwestycję referencyjną. Jednak bardziej istotną przesłanką jest wartość produkowanej energii gdzie roczna wartość musi wynosić co najmniej 400 MWh. Jest to minimalna wartość, poniżej której kalkulator inwestycji referencyjnych uniemożliwia wpisywanie wartości.

Intensywność dofinansowania jest związana z miejscem realizacji inwestycji tylko w przypadku wydatków finansowanych zgodnie z regionalną pomocą inwestycyjną. Wydatki związane z pracami badawczymi, w tym wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy oraz wydatki związane z usługami doradczymi finansowane są zgodnie z innymi rodzajami pomocy publicznej o stałej intensywności wskazanej w Ogłoszeniu konkursu § 11. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne). W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania lub umieszczania zakupionych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (miejscowościach, gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu widzenia celu realizacji projektu część. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako główną lokalizację uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Podobnie należy przyjąć w przypadku projektów, gdzie zakupem będą tylko wartości prawne i niematerialne w postaci np. oprogramowania, licencji jako główną lokalizację należy uznać lokalizację siedziby wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. W przypadku wydatków inwestycyjnych, dla których intensywność dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna oraz wydatki finansowane w ramach pomocy na ochronę środowiska) jako właściwa intensywność zostanie uznana intensywność właściwa dla tej lokalizacji projektu (jeśli jest tych lokalizacji więcej niż jedna), która będzie miała określony najniższy dopuszczalny pułap pomocy. Ponadto zgodnie z § 12. Umowy w sprawie projektu (wzór dostępny na stronie internetowej w ramach dokumentacji konkursowej) w projekcie, w którym udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna, Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej 5 lat od rozliczenia projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie w regionie otrzymującym pomoc. W przypadku projektów, w których kwalifikowalna jest cena zakupu środka trwałego, Beneficjent zobowiązany jest przez okres 5 lat od rozliczenia projektu: zachować własność oraz wykorzystywać środek trwały na cele projektu, ubezpieczać środek trwały na wypadek jego utraty lub zniszczenia oraz przeznaczać odpowiednie środki na jego serwisowanie i funkcjonowanie. Podsumowując nie ma zakazu wskazania miejsca realizacji inwestycji jako wynajęte biuro w nowej lokalizacji (Lubin), która jest inna od głównej siedziby oraz dwóch oddziałów, jednakże musi to być uzasadnione i spełnione muszą być wszystkie powyższe warunki. Prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym będzie przedmiotem oceny, na podstawie wszystkich informacji zawartych we wniosku, pełnej listy zadań oraz zaplanowanych wydatków a także faktycznego zaangażowania Wnioskodawcy w realizację projektu we wskazanej we wniosku lokalizacji. W tym kontekście również nieuzasadnionego wskazania lokalizacji w celu otrzymania wyższego dofinansowania.

Ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami nie zawiera ograniczenia mocy planowanej do realizacji instalacji, jednakże moc ma znaczenie przy wyborze kategorii kosztów oraz rodzaju pomocy, z której dany wydatek (koszt) będzie finansowany. Informacje na temat kategorii kosztów oraz rodzajów pomocy znajdują się Ogłoszeniu konkursu § 7, 10 i 11, a rozwinięcie informacji znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku, gdzie szczegółowo wskazano jakie kategorie kosztów mogą być dofinansowane oraz jakie warunki muszą spełniać, aby były uznane za koszty kwalifikowane. Przy tak zadanym pytaniu nie można stwierdzić czy projekt będzie dotyczył produkcji energii na sprzedaż czy produkcji energii na własne potrzeby np. zasilania własnej działalności. Te kwestie mają znaczenie, jeśli chodzi o możliwość sfinansowania instalacji z odnawialnych źródeł energii, szczególnie jeśli chodzi o produkcję energii na sprzedaż, która jest wykluczona z możliwości otrzymania wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Szczegółowe informacje zawarto w Instrukcji wypełniania wniosku, w części dotyczącej Harmonogramu rzeczowo finansowego oraz kategorii wydatków. Wnioskodawca znając moc planowanej instalacji i chcąc korzystać z pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (zgodnie z art. 41 rozporządzenia KE 651/2014) powinien wybrać właściwą kategorię kosztów. W przypadku instalacji o mocy poniżej 0,05 MW, która wytwarzać będzie mniej niż 400 MWh rocznie Wnioskodawca może wybrać kategorię wydatku właściwą dla „małych instalacji”.

W zakresie szacowania kosztów planowanych do poniesienia w ramach wniosku o udzielenie wsparcia w Programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania kurs euro wskazany w Ogłoszeniu konkursu w § 4 i 5, który dotyczy tylko przeliczania na EUR kwot przychodów, o których mowa w § 5. Przedsiębiorca w celu oszacowania wydatku może przyjąć kurs euro z dnia dokonania szacowania, może też oszacować wydatek w inny sposób podając uzasadnienie we wniosku ( niepewna sytuacja rynkowa, przewidywany wzrost kursów walut itd.) dokonując analizy ryzyka kursowego i opisując przyjęte przy szacowaniu założenia. Każdy wydatek oraz koszt jego oszacowania będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami wyboru projektów załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu. Należy pamiętać, że powyższe dotyczy wstępnego szacowania, a nie przeprowadzenia pełnej procedury konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych.

W Ogłoszeniu konkursu Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” opisano sposób dokonywania wyboru w § 17 oraz 18. Wszystkie projekty oceniane są indywidualnie w zakresie spełniania kryteriów formalnych oraz kryteriów wyboru projektów, a nie na zasadzie podobieństw lub różnic między projektami.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia KE 651/2014 uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. W związku z powyższym projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia ani w dniu złożenia wniosku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie będzie również rozpoczęciem realizacji projektu, a co za tym idzie nie będzie to naruszeniem efektu zachęty, zawarcie umowy najmu nieruchomości, która będzie wykorzystywana w ramach projektu. Niemniej jednak po stronie Wnioskodawcy leży wykazanie, że nie został naruszony efekt zachęty w przypadku inwestycji polegającej na przeprowadzeniu robót budowlanych w nieruchomości w stanie surowym. Na podstawie informacji wskazanych w pytaniu nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie zostanie naruszony efekt zachęty. Należy mieć na uwadze, że naruszenie efektu zachęty wiąże się z uznaniem za niekwalifikowalne wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zasoby w postaci nieruchomości oraz ryzyka związane z realizacją inwestycji będą przedmiotem oceny projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektów, które stanowią załącznik nr 5 do Ogłoszenia o konkursie, w tym w ramach kryterium: Projekt jest przygotowany do realizacji. W tym zakresie niezbędne jest wykazanie we wniosku o udzielenie wsparcia, w jaki sposób przedsiębiorca zabezpieczył swoje prawa do nieruchomości (której właścicielem jest inny podmiot), w której planuje długoletnią działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu domu seniora. Ponadto należy wykazać, w jaki sposób Wnioskodawca pozyska lub pozyskał wszelkie niezbędne dokumenty administracyjne konieczne do przeprowadzenia wspomnianej inwestycji.

Przy ocenie spełniania kryterium 5 „ Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu” na podstawie informacji z wniosku o wsparcie oraz załączonych tabel finansowych będzie sprawdzane, czy Wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Podobnie jak w innych kryteriach, ocena nie zawiera taryfikatora tzn. nie będzie prowadzona wg ustalonego podziału punktów za wybrane aspekty ujawnione we wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie oceniany całościowo, a ocenie i punktacji będzie podlegał stopień spełnienia danego kryterium w oparciu o wymienione wyżej aspekty tj. czy kryterium jest spełnione w stopniu słabym, podstawowym, wystarczającym, dobrym czy bardzo dobrym. Zgodnie z § 17 ust. 5 Ogłoszenie konkursu wyższa liczba punktów w danym kryterium oznacza wyższy stopień spełnienia danego kryterium, w tym oszacowana wiarygodność zewnętrznych źródeł finansowania i stopień ryzyka związany z ich pozyskaniem.

W ramach kryterium nr 2 – „Projekt jest opłacalny i jego realizacja jest uzasadniona” ocenie będzie podlegać, czy i w jakim stopniu realizacja projektu jest uzasadniona i opłacalna. Aspekty wg których projekt będzie oceniany zostały opisane w załączniku nr 5 do Ogłoszenie konkursu, tj: 

 • potrzeba realizacji projektu,
 • prognoza finansowa przychodów oraz kosztów, 
 • prawidłowość i realność analizy rynku, założeń przyjętych przy określaniu potencjału rynkowego, 
 • adekwatność kwoty wnioskowanej do planowanego przedsięwzięcia.

Podobnie jak w innych kryteriach, ocena nie zawiera taryfikatora tzn. nie będzie prowadzona wg ustalonego podziału punktów za wybrane aspekty ujawnione we wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie oceniany całościowo, a ocenie i punktacji będzie podlegał stopień spełnienia danego kryterium w oparciu o wymienione wyżej aspekty tj. czy kryterium jest spełnione w stopniu słabym, podstawowym, wystarczającym, dobrym czy bardzo dobrym. Zgodnie z § 17 ust. 5 Ogłoszenie konkursu wyższa liczba punktów w danym kryterium oznacza wyższy stopień spełnienia danego kryterium, w tym również prawidłowość i realność oraz rzetelność danych finansowych oraz poziom rentowności i opłacalności wyrażony wskaźnikami IRR i NPV

Nie, szkolenia nie są usługą doradczą. Katalog kosztów kwalifikowanych został zamieszczony w dokumentacji projektowej gdzie, zgodnie z par. 7 ust 1 pkt 2 Ogłoszenia konkursu zostały wskazane kategorie wydatków np. wydatki związane z zakupem „usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, innych niż usługi o charakterze ciągłym lub okresowym i związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, takie jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy”.

Jednym z wydatków kwalifikowanych są usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych (paragraf 7 ust. 1 pkt 2 Ogłoszenia o konkursie). Jeśli realizacja takich usług doradczych jest niezbędna i racjonalna do osiągnięcia celów projektu to będzie uznana za koszt kwalifikowany. Należy jednak pamiętać, że zakup wszystkich zaplanowanych usług i środków trwałych odbywa się zgodnie z wytycznymi w zakresie zamówień publicznych i należy ich dokonywać po złożeniu wniosku o dofinansowanie (podejmowanie zobowiązań) a wydatki z tym związane będą uznane za kwalifikowane jeśli będą poniesione po dniu ogłoszenia listy projektów rekomendowanych. Natomiast jeśli powyższa usługa badania rynku norweskiego miałaby być przedmiotem partnerstwa z podmiotem norweskim, to nie będzie to uznane za partnerstwo w ramach programu.

Zgodnie z treścią par. 9 ust. 3 Wzoru umowy w sprawie projektu stanowiącego załącznik nr 10 do Ogłoszenia konkursu „w przypadku, gdy Harmonogram płatności przewiduje wypłatę zaliczki Beneficjent ustanawia zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki wynikającej z Harmonogramu płatności na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o pierwszą płatność zaliczkową do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków i wnosi zabezpieczenie najpóźniej wraz z wnioskiem o pierwszą płatność zaliczkową”.

Lista zgodnie z jej nazwą będzie zawierać projekty rekomendowane do udzielenia wsparcia, a rekomendowane mogą być tylko te, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie w paragrafie 18 ust 4. Zatem jeśli projekt spełni kryteria i uzyska wymaganą liczbę punktów a nie wystarczy dla niego budżetu nie będzie rekomendowany do udzielenia wsparcia i znajdzie się na liście rezerwowej.

Zgodnie z dokumentem pn. „ANALIZA W CELU OKREŚLENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH INSTALACJI REFERENCYJNYCH DLA PROJEKTÓW OZE I WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI DO OBLICZENIA KWOTY POMOCY INWESTYCYJNEJ” (link do raportu zamieszczony w Instrukcji wypełniania wniosku), do którego odnosi się treść załącznika nr 8 do Ogłoszenia konkursu „Wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji (pomoc na ochronę środowiska)” w odniesieniu do instalacji referencyjnej dla produkcji energii elektrycznej z OZE „najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę 0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja referencyjna”. Należy zauważyć, iż kalkulator inwestycji referencyjnej udostępniony pod podanym powyżej adresem uniemożliwia wpisanie wartości niższej niż 400 MWh w polu „d. Średnia produkcja netto roczna w okresie trwałości projektu” przy wyborze technologii „Elektrownia fotowoltaiczna”. Tym samym, w przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu technologii elektrowni fotowoltaicznych inwestycją nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie.

W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia dla ww. Schematu w części XII Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazano w kategorii Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania (art. 56b oraz 56c rozporządzenia 651/2014) definicje m.in. zarówno portu jak i infrastruktury portowej (definicje są tożsame z definicjami rozporządzenia 651/2014):

 1. Port oznacza obszar lądu i wody, na którym znajduje się taka infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków wodnych, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;
 2. Infrastruktura portowa oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Równocześnie w ww. Instrukcji wskazano: Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

 • inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;
 • inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;
 • pogłębiania.

Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Mając na uwadze powyższe wskazane domki dla turystów nie będą wydatkami kwalifikowalnymi w ramach niniejszej kategorii wydatków w ramach Pomocy na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, bo inwestycja w domki dla turystów nie jest infrastrukturą portową. Jednakże jeśli planowana inwestycja będzie spełniała jedną z czterech form inwestycji początkowej (wskazanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz przywołanej w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia) możliwe byłoby przypisanie robót budowlanych związanych w domkami w kategorii wydatków o nazwie: Nabycie robót i materiałów budowlanych, która jest finansowana z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie kwalifikacji danego rodzaju wydatku do odpowiedniej kategorii kosztów, które możliwe są do sfinansowania w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, nie oznacza jednak ostatecznej pozytywnej kwalifikacji projektu. Jak wskazano na początku projekt będzie oceniany nie tylko pod względem prawidłowości wydatków i kategorii pomocy, ale przede wszystkim pod kątem spełnienia celów schematu, zgodnie kryteriami oceny wskazanymi w załączniku nr 5 do Ogłoszenia konkursu.

Zakup środków trwałych, w tym mobilnych, może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w kategorii Nabycie nowych środków trwałych (innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości). Jednakże należy zwrócić tutaj uwagę na zapisy § 7 ust. 1 Ogłoszenia o konkursie, który wskazuje, że wydatki finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej będą mogły być finansowane w ramach tej pomocy pod warunkiem, że inwestycja będąca przedmiotem projektu będzie spełniała warunki jednej z czterech form inwestycji początkowej tj.: inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z:

 1. założeniem nowego zakładu,
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W powyższym kontekście należy rozpatrywać zakup jachtu, jako wydatku, który musi być związany z projektem, który wypełnia definicję jednej z powyższych form inwestycji początkowej. Ponadto zwracamy uwagę, że zakup środków transportu (w tym transportu wodnego) w celu realizacji działalności transportowej nie jest możliwy, gdyż działalność transportowa jest działalnością wykluczoną i nie można na nią przyznać regionalnej pomocy inwestycyjnej, więcej o działalności wykluczonej można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wszystkie zaplanowane w projekcie wydatki, aby zostały uznane za kwalifikowane muszą być uzasadnione i niezbędne do realizacji z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu. Zakup każdego środka trwałego powinien być związany z przedmiotem projektu. Jednocześnie Wnioskodawca powinien wykazać zgodność wnioskowanego dofinansowania z przepisami o pomocy publicznej. Jeśli wnioskodawca ubiega się o regionalną pomoc inwestycyjną, musi m.in. wykazać, że projekt spełnia warunki inwestycji początkowej. Wtedy koszty kwalifikowalne takiego projektu (wydatki na środki trwałe, roboty budowlane lub wartości niematerialne i prawne), będą mogły być współfinansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jeśli zakres projektu składa się także z innych elementów (podprojektów), które nie spełniają warunków inwestycji początkowej, koszty tych elementów nie mogą być uznane za koszty kwalifikowalne regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wnioskodawca może jednak wykazać zgodność dofinansowania w tym zakresie z przepisami innych przeznaczeń pomocy publicznej (np. pomoc na efektywność energetyczną). Wtedy należy wykazać zgodność wnioskowanego dofinansowania (w tym zakresie) z warunkami pomocy na efektywność energetyczną. W przypadku finansowania projektu lub jego części w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej należy zwrócić w szczególności uwagę na warunki wynikające z definicji inwestycji początkowej. W przypadku pomocy na ochronę środowiska należy zwrócić uwagę na definicję efektywności energetycznej określoną w rozporządzeniu KE 651/2014 i określić inwestycję referencyjną. W tym kontekście należy rozpatrywać zakup maszyny – jeśli to jest maszyna produkcyjna, to jej kupno nie jest związane tylko i wyłącznie ze zwiększeniem efektywności energetycznej, bo jej zakup realizowany jest w celu produkcji, a lepsze parametry efektywności energetycznej będą dodatkowym atutem takiej inwestycji, a nie celem samym w sobie. Z tego względu, jeśli nie będzie to zakup związany z którąkolwiek z czterech możliwych form inwestycji początkowej, po stronie wnioskodawcy leży wykazanie, że zakup ten może być zakwalifikowany jako wydatek w ramach dodatkowych kosztów związanych z efektywnością energetyczną. W takiej sytuacji w każdym przypadku należy dokonać porównania z inwestycją referencyjną, a różnica wydatków inwestycji planowanej i referencyjnej będzie stanowić wydatki kwalifikowane. Należy pamiętać, że celem pomocy na efektywność energetyczną jest tylko ograniczenie zużycia energii (prądu i ciepłą). Nie jest to rozwiązanie „zastępcze” dla sytuacji, gdy nie są spełnione warunki inwestycji początkowej.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o konkursie o wsparcie w ramach trzech głównych schematów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz technologie poprawiające jakość życia mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

 1. zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż w schemacie: 20 000 EUR.

To znaczy, że powyższe warunki musi spełnić przedsiębiorstwo, które składa wniosek o udzielenie wsparcia, a nie jego poszczególni wspólnicy. Spółka celowa również musi spełnić wszystkie powyższe warunki łącznie.

Tak, może opracować produkt lub usługę samodzielnie. Należy opisać we wniosku w poszczególnych zadaniach etapy realizacji opracowania. Należy mieć na uwadze, że koszty związane z samodzielnym opracowaniem podlegają zasadom dofinansowania określonym dla pomocy na prace rozwojowe a wydatki, które mogą być w takim przypadku uznane za kwalifikowane zostały wskazane w § 7 ust. 1 pkt 3 lit a, b, d Ogłoszenia konkursu.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych są określone w § 7 Ogłoszenia konkursu. W przedmiotowym konkursie wydatek wynajmu powierzchni biurowej lub hali realizowany na rzecz prac rozwojowych może być uznany za wydatek kwalifikowany w ramach wydatku określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 lit d: ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Przy czym jak każdy wydatek, ten również musi być racjonalny, niezbędny i uzasadniony co należy wykazać w opisie wydatku.

Zgodnie z § 6 ust 5 Ogłoszenia konkursu „zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług” jednak zakup produktów/usług gotowych „z półki” nie wpisuje się w ideę partnerstwa. Za partnerstwo nie będzie uznane zlecenie badania rynku i przedstawicielstwo w dystrybucji produktów polskich w Norwegii.

Zgodnie z § 6 ust 4 Ogłoszenia konkursu „Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu”. Dystrybuowanie produktów nie oznacza wspólnej pracy nad celem, który ma być zrealizowany poprzez projekt. Jest to świadczenie usługi, które nie łączy wnioskodawcy z firmą norweską w sposób rozumiany w ramach niniejszego programu. Współpraca z podmiotem norweskim polegająca na zleceniu temu  podmiotowi oceny rynku norweskiego lub/i pomoc w dystrybucji produktów w Norwegii nie będzie uznana za partnerstwo.

W Programie Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje wnioskodawca i partner muszą określić swoje zadania w umowie partnerstwa. Kwalifikowane będą wyłącznie wydatki poniesione przez beneficjenta (tj. polskiego przedsiębiorcę, który złożył wniosek o udzielenie wsparcia i został rekomendowany do dofinansowania), nie ma możliwości uznania za kwalifikowane w projekcie wydatków poniesionych przez partnera. Jeśli partner wykonuje zadania na rzecz projektu, jego koszty będą kwalifikowane, jeżeli dostarczy ich efekt beneficjentowi - w postaci usługi, środka trwałego itp. i wystawi fakturę, którą w pełni opłaci beneficjent. Wydatki poniesione przez partnera, żeby wykonać zadanie w projekcie są zatem jego kosztem niezbędnym do realizacji zadania, a kalkulacja ceny z faktury powinna je uwzględniać. Jakiekolwiek zakupy środków trwałych, refakturowanie kosztów samolotów, pobytów ekspertów norweskich w Polsce (koszty hoteli) itd. nie są wydatkiem kwalifikowanym (refakturowanie takich kosztów), natomiast ich koszty mogą wchodzić w skład wycenionej usługi.

Wydatki kwalifikowalne, w tym wydatki partnera, powinny być wykazane w projekcie umowy partnerstwa oraz we wniosku o udzielenie wsparcia. Wykazane wydatki partnera w projekcie umowy partnerstwa mogą dotyczyć jedynie wydatków wskazanych jako wydatki kwalifikowane we wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. Należy pamiętać, ze rola partnera musi dotyczyć pracy nad wspólnym rozwiązaniem. Kwestie udziału w przyszły zyskach są odrębną kwestia, którą przedsiębiorca określa w umowie partnerskiej (w tym prawa do własności intelektualnej). Jednakże niniejsze stwierdzenia nie przesądzi o uznaniu takiej formuły partnerstwa. Należy zwrócić uwagę, że wniosek oceniany jest całościowo. Sama możliwość takiej formuły partnerstwa nie musi oznaczać pozytywnej oceny partnerstwa.

Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień. To znaczy, że Wnioskodawca nie musi przeprowadzać procedury konkurencyjnej ani zamieszczać ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Decyzja o sposobie wyboru wykonawcy należy do Wnioskodawcy, przy czym nie mogą to być przedsiębiorstwa powiązane ani zależne (konflikt interesów) mając na uwadze że będzie to proces przejrzysty i zostanie opisany w stosownych polach we wniosku. Szczegółowe kryteria oceny partnerstwa zawierają Kryteria wyboru projektów wskazane w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przygotowuje i uzgadnia z partnerem(ami) projekt(y) umowy partnerstwa i to umowa(y) partnerstwa określa(ją) ilość i zasady współpracy partnerów projektu. Wzór umowy partnerstwa stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Przy czym wnioskodawca przy ubieganiu się o wsparcie może złożyć projekt jednej umowy z kilkoma partnerami lub projekt kilku umów, po jednej dla każdego z partnerów. Chcieliśmy równocześnie podkreślić, że przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Odnośnie kwestii występowania „partnera norweskiego w dwóch projektach u dwóch różnych podmiotów”, informuję, iż co do zasady nie zostały ustanowione ograniczenia „powtarzania” się partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu, technologii oraz, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu. Podsumowując dokonując wyboru partnera należy stosować powyższe zapisy stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów oraz zapisy wynikające z ustawy o PARP art 6c.

Umowa partnerstwa musi być zgodna ze wzorem określonym do Ogłoszenia konkursu (zał. nr. 6), tj. wymagania i zapisy ujęte we wzorze stanowią wymagania minimalne, natomiast jeśli partnerzy chcieliby zamieścić w umowie dodatkowe zapisy, jest to możliwe pod warunkiem, ze nie są one sprzeczne z zawartymi we wzorze wymaganiami minimalnymi.

Zgodnie z § 12 ust. 3 Ogłoszenia konkursu, w przypadków projektów partnerskich, umowa partnerstwa powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem 6, w dwóch językach, polskim i angielskim. Wnioskodawca będzie zobligowany do wypełnienia wzoru dostępnego na stronie, bez konieczności tłumaczenia zapisów już ujętych we wzorze oraz zobowiązany do wypełnienia jej stosowną treścią (np. podziała zadań miedzy wnioskodawcę i partnera) w obu językach.

Powyższy zapis odnosi się do zakazu podwójnego finansowania. Wymienione w § 8 Ogłoszenia konkursu „koszty pokryte z innych źródeł” nie mogą być ponownie finansowane ze wsparcia w ramach funduszy norweskich.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie, „zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług”. Jednak przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień.

Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Projekt Umowy partnerstwa podlega weryfikacji w procesie oceny wniosku o udzielenie wsparcia, a jej wzór został określony w Załączniku 6 Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje. Zatem partnerstwo polegające tylko i wyłącznie na zakupie od podmiotu norweskiego środka trwałego nie będzie uznane za partnerstwo. Odnośnie drugiego pytania, informuję, że nie zostały ustanowione ograniczenia dotyczące charakteru działalności partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu oraz jak zostało zauważone w pytaniu poniżej, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu.

Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w § 7 Ogłoszenia konkursu. Równocześnie w § 8 Ogłoszenia konkursu zamieszczono informację, że niekwalifikowane są wydatki m.in. na zakup używanych środków trwałych. Oznacza to, iż kwalifikowana jest budowa/rozbudowa/remont/adaptacja budynków/pomieszczeń niezbędnych do realizacji projektu przy użyciu nowych środków trwałych. Należy zauważyć, iż § 8 ust. 3 za niekwalifikowane uznaje nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości.

W Ogłoszeniu konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie wskazano wymogów dla minimalnych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu.

W Ogłoszeniu konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie wskazano minimalnego wymaganego wzrostu efektywności energetycznej, koniecznego przy wnioskowaniu o dofinansowanie.

Realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności stanowi pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną i jest udzielana zgodnie z art. 38 rozporządzenia 651/2014;

Nie jest to możliwe. Zgodnie z paragrafem 7 ust 2 Ogłoszenia konkursu „Wydatkami kwalifikowalnymi" są wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta) od dnia wskazanego przez PARP jako data zamieszczenia na stronie internetowej listy projektów rekomendowanych (…)”. Oznacza to, iż nie ma możliwości by kwalifikowane były wydatki przed dniem zamieszczenia na stronie internetowej listy projektów rekomendowanych. Zasada ta dotyczy także wydatków, które dofinansowane będą z pomocy de minimis. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie realizacje projektu po dniu złożenia wniosku, wydatki poniesione w okresie od tego dnia do dnia zamieszczenia na stronie internetowej listy projektów rekomendowanych, będą uznane za wydatki niekwalifikowane do dofinansowania. Natomiast nie ma zakazu rozpoczęcia realizacji projektu dzień po złożeniu wniosku tj. rozpoczęcia działań przygotowawczych, zamieszczenia ofert, wybór wykonawcy oraz podpisanie umów na roboty i dostawy. Niemniej jednak jeśli w wyniku tych umów zostaną wypłacone środki to one nie będą kwalifikowane jeśli dzień wypłaty będzie wcześniejszy niż dzień ogłoszenia wyników oceny dla całego schematu. Dodatkowo wszystkie działania związane z dokonywaniem wyboru dostawców muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności, które to zasady zostały określone w Wytycznych w sprawie zamówień publicznych w ramach norweskich mechanizmów finansowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze że w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem zawarcia umowy w sprawie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Nie. Wnioskodawca (beneficjent) przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z regulacjami (w szczególności zgodnie z art. 8.15) oraz Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych na lata 2014 - 2020.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” § 11. Intensywność pomocy, maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:

 • 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Ww. dokumentacja konkursu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” nie wskazuje możliwości zwiększenia dofinansowania we wskazanym przypadku.

Wnioskodawca (beneficjent) powinien zapewnić finansowanie całego projektu (tj. musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania). Wnioskodawca powinien zapewnić wymagany wkład własny w postaci środków pieniężnych (w tym dopuszczalne jest finansowanie wkładu własnego zewnętrznymi źródłami, np. w formie kredytów bankowych lub pożyczek). Przed zawarciem umowy w sprawie projektu wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia odpowiednio umowy kredytu, umowy pożyczki lub umowy pożyczki leasingowej. Wkład własny w postaci rzeczowej jest niedopuszczalny.

Wydatki, takie jak nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości nie są uznawane za kwalifikowalne.

Nie. Ogłoszenie konkursu stanowi, iż kwalifikowany jest zakup tylko nowych środków trwałych.

Do przeliczenia na EUR kwot przychodów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, ma zastosowanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia konkursu wynoszący 4,5377 PLN.

W schemacie innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich:

 1. maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej określa się zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);
 2. maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych;
 3. maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:
  1. 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
  2. 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
 4. maksymalna intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych;
 5. maksymalną intensywność pomocy na ochronę środowiska określa się odpowiednio na podstawie art. 36 ust. 6-8, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 4-6, art. 40 ust. 5 i 6, art. 41 ust. 7-9 lub art. 47 ust. 8 i 9 rozporządzenia 651/2014;
 6. maksymalna intensywność pomocy na planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub śródlądowych wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych;
 7. maksymalna intensywność pomocy de minimis na pokrycie wydatków określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 i 12 wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę (beneficjenta), w tym na pokrycie kosztów robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów, przeznaczone na:

 1. realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:
  1. nowych środków trwałych,
  2. robót i materiałów budowlanych,
  3. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości 50 mln EUR;
 2. realizację usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, innych niż usługi o charakterze ciągłym lub okresowym i związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, takie jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;
 3. realizację prac rozwojowych, obejmujące koszty:
  1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
  2. sprzętu lub aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,
  3. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
  4. ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
 4. realizację usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji;
 5. koszty zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;
 6. pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące normy unijne, lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie;
 7. pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej;
 8. pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, aby instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji na modernizację instalacji w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności;
 9. pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji bezpośrednio związanych z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych niezbędnych do produkcji lub wytwarzania energii z takich źródeł;
 10. pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji koniecznych do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy;
 11. pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania;
 12. ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie projektu.

Wnioski można składać w terminie od 1 lutego 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

W schemacie innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich maksymalne dofinansowanie wynosi 2 000 000 EUR.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 200 000 EUR.

Budżet schematu innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich wynosi 9 350 000 EUR.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 000 EUR.

Schemat innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia. Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.