Pomiń nawigację

Uzgodniony z partnerem projekt umowy partnerstwa (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Ogłoszenia konkursu) musi być załączony do wniosku, jeśli wniosek składany jest w partnerstwie. Umowa nie musi być podpisana, natomiast należy ją wypełnić treścią uzgodnioną i zatwierdzoną merytorycznie pomiędzy partnerami, gdyż treść umowy partnerstwa, która zostanie podpisana przez partnerów przed zawarciem umowy w sprawie projektu z PARP, musi być zgodna z treścią załączonego projektu umowy. Wnioskodawca może dołączyć już podpisaną umowę warunkową, a wtedy w polu „Planowana data podpisania umowy partnerskiej” należy podać faktyczną datę podpisania umowy.

Do wniosku należy dołączyć uzgodniony z partnerem projekt umowy warunkowej zgodnie z wzorem, jeśli to będzie już podpisana umowa (do decyzji przedsiębiorcy i jego partnera – można dołączyć skan już podpisanej umowy), wtedy w polu „PLANOWANA data…” wnioskodawca podaje datę podpisanej umowy, natomiast jeśli do wniosku został dołączony niepodpisany projekt (co jest minimum wymaganym na etapie składania wniosku) to w ww. polu należy wpisać planowaną datę podpisania umowy.