Pomiń nawigację

Jeśli w harmonogramie płatności przewidziano wypłatę zaliczki - jest ona wypłacana po ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco i wniesieniu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Płatność z zaliczki może dotyczyć wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych projektu, w tym również kosztów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zatem koszt gwarancji bankowej, który jest kwalifikowalny w ramach projektu i dofinansowany na poziomie 100%, jest wliczany do maksymalnej kwoty wartości zaliczki.

Koszt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zależy od warunków uzyskanych i wynegocjowanych w instytucji udzielającej gwarancji. Zazwyczaj stanowi określony procent od wartości kosztów składających się na sumę gwarancyjną. Dlatego najpierw należy oszacować koszty projektu, następnie wystąpić do instytucji udzielającej gwarancji w celu oszacowania kosztów gwarancji, a potem koszty tej gwarancji ująć we wniosku jako oddzielną pozycję. We wniosku o udzielenie wsparcia ujmuje się zatem szacunkową wartość gwarancji. Natomiast wartość dofinansowania na projekt jest sumą dofinansowań dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych.  

O pomoc w ramach naboru nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w tym, związki lub stowarzyszenia z udziałem samorządów spełniające jednak definicję małych i średnich przedsiębiorstw. W celu sprawdzenia możliwości ubiegania się o wsparcie można skorzystać z kwalifikatora msp dostępnego na stronie PARP https://kwalifikator.parp.gov.pl/.

Zakres wskazany w pytaniu i wydatki w nim opisane co do zasady będą uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią kryteria oceny w zakresie wydatków (opisy kryterium oceny zostały ujęte w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu). Uprzejmie informujemy, iż obszar działalności wnioskodawcy nie jest przedmiotem oceny, tylko zakres działalności której dotyczy projekt, zatem jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, będzie uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem, a w tym wydatki z nim związane.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielnie wsparcia, Załącznikiem 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów oraz do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi konkursu na stronie PARP w zakładce FAQ: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#faq

Polecamy również zapoznanie się z przykładowymi projektami, które zostały rekomendowane do wsparcia w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich z poprzedniego konkursu na stronie PARP, w zakładce: Sukcesy beneficjentów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#practices

 

TAK- licencja wchodzi w zakres kategorii wydatków Nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych.

Co do zasady, w ramach kategorii wydatków „Nabicie  wartości niematerialnych i prawnych” za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki na: patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej (jeśli spełniają łącznie warunki wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1c Ogłoszenia konkursu) i będą stanowić inwestycję początkową. Natomiast odrębną kwestią jest ustalenie czy jest ona związana z projektem i celem schematu, co na tym etapie nie jest możliwe do ustalenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, tj. Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia, ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony przez Panią wniosek, czy nabywane wartości niematerialne i prawne wskazane w zapytaniu, spełniają cele schematu, projektu, prowadzą do osiągnięcia wskaźników, w tym zysków i obrotów oraz czy wpływają na opłacalność projektu (kryterium 2 Załącznika 5 do Ogłoszenia konkursu).

 

Ustalenie grupy klientów planowanej do budowy, rozbudowy lub modernizacji przystani/mariny/portu jest istotne przede wszystkim ze względu na wykluczenie możliwości sfinansowania infrastruktury transportowej oraz środków transportu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (poziom intensywności zależy wtedy od lokalizacji inwestycji oraz od statusu przedsiębiorstwa (mały lub średni). Z kolei w przypadku pomocy na porty (intensywność 80% niezależnie od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa) wydatki można uznać za kwalifikowane m.in. pod warunkiem, że: są związane z transportem i nie są związane z suprastrukturą portową. W kontekście procentowego określenia potencjalnych klientów przystani istotne jest zatem, ustalenie, czy przystań będzie świadczyła usługi portowe związane z transportem (klienci prowadzący działalność transportową) a jeśli tak, to niezależnie od % takich usług związanych z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie inwestycji w budowę lub rozbudowę przystani z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jest natomiast możliwe sfinansowanie w ramach pomocy na porty mając na względzie wszystkie ograniczenia związane z grupą kosztów, które nie są uznane za kwalifikowane z tego rodzaju pomocy (strona 55 i następne Instrukcji wypełniania wniosku). I jednocześnie wydatki te, niekwalifikowane w pomocy na porty – jeśli związane z transportem – nie mogą być również sfinansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej (pozycje kategorii wydatków we wniosku: roboty budowalne, środki trwałe wartości prawne i niematerialne).

Należy mieć jednocześnie na względzie, że ostateczna ocena prawidłowości i dopuszczalności pomocy publicznej będzie przedmiotem oceny merytorycznej po zapoznaniu się z pełnym opisem projektu oraz ewentualnymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami. Jednocześnie informujemy że zgodnie z § 17 ust. 8 Ogłoszenia o konkursie PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku w zakresie podlegającym ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku w ramach danego kryterium.

Eksperci posługują się opisem kryterium „Innowacyjność” wskazanym w załączniku nr 5 do Ogłoszenia oraz definicjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Przedmiotem wdrożenia w projekcie może być proces, technologia, rozwiązanie lub produkt (wyrób lub usługa). Co należy rozumieć przez innowacyjny produkt, proces, technologie lub rozwiązanie wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 24 i następne).

Jeżeli wystąpiłoby naruszenie skutkujące wpisaniem na listę „Podmiotów wykluczonych PARP”, to wnioskodawca / beneficjent może zostać o tym uprzednio poinformowany korespondencją związaną z rozwiązaniem wskazanej umowy, w której nastąpiło naruszenie.

Wpisanie na listę „Podmiotów wykluczonych PARP” regulują zapisy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) art. 6b ust. 3, pkt 3, litera c)

Ust. 3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego:

Pkt 3c) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 oraz 5–9, który:

naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy.

Zatem podmiot jest wpisywany na listę „Podmiotów wykluczonych PARP” na okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy.

Zasady szczegółowe dotyczące wpisania na listę reguluje zarządzenie wewnętrzne PARP. O tym, czy naruszenie umowy zawartej z PARP jest istotne, decyduje dyrektor departamentu lub biura odpowiedzialnego za nadzór nad umową, której dotyczy naruszenie, kierując się w toku oceny m.in. brzmieniem zapisów naruszonej umowy i charakterem naruszonych obowiązków.

Jeśli zaistniała taka sytuacja w przypadku podmiotu zainteresowanego wzięciem udziału w innym konkursie organizowanym przez PARP, można zwrócić się do z zapytaniem do dyrektora departamentu lub biura odpowiedzialnego za nadzór nad umową, której dotyczy naruszenie, czy podmiot (wnioskodawca/beneficjent) znajduje się na liście „Podmiotów wykluczonych PARP” i np. kiedy nastąpiło wpisanie na listę.

Pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w toku oceny wniosku złożonego na konkurs, dokonujący weryfikacji kryterium nr 1 Warunków formalnych zg. z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia konkursu, jest obowiązany sprawdzić czy wnioskodawca podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia. Sprawdzenia, dokonuje się również w dniu zawarcia umowy przed jej zawarciem. W przypadku wykluczenia sprawdzanego podmiotu z możliwości otrzymania wsparcia nie udziela się wsparcia.

Zapis § 13 Ogłoszenia konkursu odnosi się, zgodnie z brzmieniem, do całości budżetu projektu (tj. wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).

Jak wspomniano w Kryterium oceny nr 5 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu) ocenie podlega czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania.

Zatem we wniosku, w Sekcji IX, w polu Uzasadnienie zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu należy wyczerpująco opisać i wskazać, jakie zasoby finansowe służące do sfinansowania realizacji projektu posiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca do realizacji projektu potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania, należy dokładnie opisać je w tym polu, w tym opisać warunki pozyskania planowanego finansowania zewnętrznego (kto udzieli kredytu lub pożyczki, w jakiej wysokości i na jakich warunkach). Jeżeli Wnioskodawca wskaże posiadaną promesę, na etapie merytorycznej oceny wniosku może zostać poproszony przez ekspertów oceniających wniosek o jej przedstawienie. W ocenie tego kryterium eksperci oceniający badają również dane finansowe przedstawione w Tabelach finansowych wnioskodawcy (załącznik 7 do Ogłoszenia), które powinny być spójne z opisem tego punktu wniosku (w Tabelach powinny znaleźć odzwierciedlenie kredyty i pożyczki oraz koszty z nimi związane), a jeśli projekt nie wymaga zewnętrznego finansowania, to Tabele powinny wskazywać na stan środków pozwalających na finansowanie własne.

Zwracamy uwagę na zapisy Wzoru umowy w sprawie projektu (§ 8 ust. 9 oraz 12): Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. W przypadku refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność i zatwierdzenie przez PARP poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. Zatem poza zaliczką dofinansowania, muszą Państwo finansować projekt ze środków własnych, w tym VAT, które to po zatwierdzeniu wniosku o płatność będą Państwu wypłacane zgodnie z przysługującą intensywnością wsparcia rozliczanych wydatków. Jednocześnie, PARP weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, a ten termin może jeszcze ulec wydłużeniu, na co wskazano w ust. 13 wspomnianego paragrafu. Jednocześnie, zgodnie z § 8 ust. 18 wzoru umowy, płatność końcowa może zostać zrealizowana po spełnieniu kolejnych warunków, związanych z rozliczeniem całości projektu w tym osiągnięciem wskaźników z zakresu merytorycznego projektu.

Należy wziąć pod uwagę również zapisy (§ 8 ust. 16 wzoru umowy).

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowany jeżeli spełni warunki określone w dokumentacji programowej. Kategorią właściwą dla opisanego wydatku jako „koszty usługi rzecznika patentowego i opłat wnoszonych do urzędu patentowego w celu zgłoszenia patentowego wynalazku powstałego w ramach projektu” wydaje się być kategoria „Usługi wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji” ponieważ, zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” wydatkami kwalifikowanymi w tej kategorii „będą wydatki związane z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych certyfikatów i znaków jakości jak również koszt uzyskania samych certyfikatów i znaków jakości”. Nie mniej jednak za prawidłowe przyporządkowanie wydatku do kategorii odpowiedzialny jest Wnioskodawca a podstawą do analizy i oceny jest przedmiot projektu i informacje przedstawione we wniosku o udzielenie wsparcia. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z katalogiem określonym w Ogłoszeniu konkursu § 7.

Powyżej użyliśmy celowo sformułowań „może” oraz „wydaje się być” ponieważ to Wnioskodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia natomiast w celu poprawnego jego przygotowania udostępnione zostały dokumenty programowe takie jak „Ogłoszenie konkursu”, „Kryteria wyboru projektów”, czy też „Instrukcja wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”. PARP nie konsultuje poprawności przygotowanej dokumentacji, w tym wniosku o udzielenie wsparcia i nie dokonuje analizy poprawności przyporządkowania wydatków do określonych kategorii na etapie. Właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Składając wypełniony wniosek Wnioskodawca bierze udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie najwyżej ocenionych projektów, natomiast jednym z elementów oceny jest prawidłowe przyporządkowanie wydatków do kategorii. Konsultowanie poprawności wskazanych przez Wnioskodawcę informacji powodowałoby, że autorem treści wniosku nie jest Wnioskodawca a PARP. Dodatkowo naruszałoby to zasadę równego traktowania wszystkich Wnioskodawców. W przypadku błędnego przyporządkowania w trakcie oceny będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, np. „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony wniosek.

Zgodnie § 3 ust.2 Ogłoszenia konkursu wskaźniki określone w projektach muszą przyczyniać się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu, określonych w załączniku 3 do Ogłoszenia. Wnioskodawca nie jest zobowiązany przyczynić się do osiągnięcia w swoim projekcie wszystkich wskaźników określonych dla Programu, natomiast nie przyczynienie się do żadnego z nich (wskazanie wartości równych 0 w każdym ze wskaźników) spowoduje negatywną ocenę w kryterium: Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu. Wskaźniki określone we wniosku mają wynikać bezpośrednio z zakresu merytorycznego projektu i każdorazowo Wnioskodawca decyduje o wyborze wskaźników adekwatnych do charakteru projektu. Należy przy tym pamiętać, że projekty w schemacie innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich powinny dotyczyć zastosowania w przedsiębiorstwie lub wprowadzenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. W związku z tym Wnioskodawca powinien spełnić minimum jeden wskaźnik dot. innowacyjnych procesów/rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie lub innowacyjnych produktów (usług)/procesów/rozwiązań wprowadzonych na rynek. Lista wszystkich wskaźników wraz z ich opisem wskazana jest w Instrukcji wypełniania wniosku w części XI. Wskaźniki.

Zgodnie z załącznikiem 5 Kryteria wyboru projektów w ramach oceny kryterium „Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu” ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki, które przyczyniają się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu. Ocena w zakresie spełnienia tego kryterium ma charakter jakościowy, a nie ilościowy. W związku z tym wysokość punktacji w ramach tego kryterium będzie uzależniona od stopnia spełnienia wszystkich elementów składowych kryterium, w tym wskaźników.

Wyłącznie przekształcenie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych powoduje, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki działalności przekształcanej. Tym samym Wnioskodawca, który dokonał przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: KSH) nabywa wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w powyższym przypadku historia działalności Wnioskodawcy będzie wykraczać poza datę wynikającą z dokumentu rejestrowego tj. 31.08.2021 r. Nowy numer NIP nadany po przekształceniu nie będzie stanowił przesłanki, która podważa kontynuację działalności Wnioskodawcy ponieważ zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 166), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem przekształceń które nie dotyczą działalności gospodarczej. Wnioskodawca, rozumiany jako podmiot przed i po przekształceniu, spełni przywołany w pytaniu warunek formalny wówczas gdy zamknie przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnie przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 000 EUR. Równocześnie podkreślamy, że weryfikacja warunków formalnych jest prowadzona przez oceniających na podstawie złożonego wniosku. Nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące spełnienia warunku ponieważ za ocenę jego spełnienia będą odpowiadać oceniający weryfikujący dokumentację złożoną w konkursie. W przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, należy mieć na uwadze spełnienie kryteriów wyboru, w tym kryterium formalnego projektu nr 2.: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach danego schematu, pkt 2: Czy "Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014?" - tj. po przekształceniu Wnioskodawca nadal musi pozostać posiadać status MŚP.

Minimalny wymagany poziom przychodów 20 tys. EUR, które powinien uzyskiwać wnioskodawca składający wniosek o udzielenie wsparcia, dotyczy przychodów ogółem z całej działalności podmiotu.

W § 5 ogłoszenia (kwalifikowalność wnioskodawcy) wskazano warunki jakie musi spełnić Wnioskodawca w tym warunek uzyskania minimalnych przychodów ze sprzedaży, które wynoszą 20 tys. EUR, zgodnie z przelicznikiem wskazanym również w tym paragrafie (ust.3). Ogłoszenie zawiera również przypis nr 3 do § 5 wskazujący, że przez  przychody ze sprzedaży należy rozumieć: Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług lub robót. Wartość ta musi być taka sama jak wartość wpisana tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku (tabela B – Zysk i straty bez projektu). Ponadto Ogłoszenie nie nakłada żadnych dodatkowych warunków jeśli chodzi o przychody z wybranej wyodrębnionej działalności.

Dodatkowo informuję, iż doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów w danym obszarze wsparcia oceniana będzie w kryterium 4: „Projekt jest przygotowany do realizacji i jest wykonalny”.

Z treści pytania wynika, że istnieje rozbieżność między działalnością hotelarską a hodowlą ryb, zatem PKD projektu nie będzie dot. działalności hotelarskiej, ponieważ udostępnianie zbiornika wodnego osobom indywidualnym w celu umożliwienia im hodowli ryb i ich przetwarzania nie jest działalnością hotelarską. Nie można obecnie stwierdzić jaki jest to przedmiot działalności zgodnie z klasyfikacją PKD i czy jest to PKD dotyczące rybołówstwa i akwakultury. Po stronie Wnioskodawcy leży obowiązek właściwego określenia PKD odpowiadającego rzeczywistej działalności, której dotyczy projekt. PARP nie może dokonać takiej klasyfikacji na etapie zadawania pytań. Ostateczna ocena możliwa będzie dopiero podczas oceny merytorycznej po zapoznaniu się z całościowym opisem projektu, w tym ze zdefiniowanym celem projektu oraz jego zakresem merytoryczno-finansowym.

Przypominam również, iż według kryterium wyboru projektów nr 1: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych” sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Zatem liczy się kod PKD przedmiotu projektu, a nie kod działalności (np. przeważającej) przedsiębiorcy ujawniony w CEiDG lub KRS. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, nie musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym. Podmioty z branży hotelarskiej i turystycznej prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia mogą ubiegać się o pozyskanie wsparcia na rozwój infrastruktury, przy czym infrastruktura ta nie może być wykorzystywana do działalności wykluczonej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.

Zgodnie z Kryterium oceny „Kwalifikowalność partnera” ocenie będzie podlegał m. in. fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu. Ponadto, przedmiotem oceny będzie zastosowanie przy wyborze partnera najlepszych praktyk biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, zapewniając najwyższe standardy etyczne i unikając konfliktu interesów. Zatem wybór partnera zajmującego się działalnością inną niż przedmiot projektu, może zostać uznane niespełnienie powyższych elementów kryterium.
Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku.
Należy opisać planowane do realizacji działania (zadania) partnera, które powinny być spójne z zadaniami określonymi w projekcie umowy partnerskiej oraz opisać ich znaczenie dla osiągnięcia planowanych celów i rezultatów projektu.
Pomiędzy wnioskodawcą i partnerem powinien zostać ustanowiony jasny podział obowiązków i odpowiedzialności. Należy mieć na uwadze, że w toku oceny jakości partnerstwa ocenie będzie podlegać, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie projektu oraz stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, jego wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Ogłoszenia konkursu zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług, jednakże należy zwrócić uwagę, że partnerstwa obejmujące jedynie zamówienie od podmiotu norweskiego produktu „z półki”, bez wykazania wspólnych celów gospodarczych lub społecznych oraz bez odpowiedniego zaangażowania partnera w osiągnięcie celów projektu nie będą uznane za partnerstwo.
Podobnie w przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie jedynie wytworzenie produktu, usługi lub rozwiązania na zamówienie podmiotu norweskiego.
Za projekt partnerski nie będą również uznane działania polegające na wprowadzaniu na rynek norweski polskich produktów oraz zlecanie podmiotom norweskim usług marketingu, promocji i pośrednictwa w sprzedaży produktów lub usług w Norwegii.

Jeśli wnioskodawca planuje współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, należy wskazać we wniosku w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi, należy opisać charakter planowanej współpracy tj. jakie działania (prace rozwojowe) zostały zaplanowane do realizacji przez jednostkę badawczo-rozwojową. Wnioskodawca powinien określić rolę jednostki badawczo-rozwojowej w kontekście działań przewidzianych do realizacji w projekcie oraz zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Należy wskazać we wniosku, w jaki sposób współpraca z jednostką badawczo-rozwojową przyczyni się do opracowania i/lub wdrożenia innowacji w ramach projektu. Dokumentacja konkursowa nie przewiduje opisu konkretnych modeli współpracy i nie wskazuje preferowanych, co oznacza, że to od wnioskodawcy zależy szczegółowość opisu współpracy z jednostką. Należy zauważyć, że jakość współpracy z jednostką badawczo-rozwojową będzie podlegać ocenie, a projekt może uzyskać dodatkowe punkty, jednakże samo opisanie współpracy z jednostką badawczo-rozwojową w projekcie nie jest wystarczające do uznania kryterium za spełnione.
Nie należy wybierać jednostki przed złożeniem wniosku. We wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zadeklaruje, czy w projekcie będzie brała udział jednostka badawczo-rozwojowa oraz przedstawi opis potencjalnej współpracy. Może wskazać potencjalne jednostki, z którymi planuje nawiązanie współpracy lub jednostki, uczelnie z którymi już współpracował jednak wyboru konkretnego podmiotu w tym zakresie może dokonać dopiero w okresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku pozytywnej oceny projektu tj. najwcześniej po ogłoszeniu przez PARP listy projektów rekomendowanych do wsparcia.

Wskazany zakres projektu będzie uznany za działalność wykluczoną, ponieważ dotyczy działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury, a wskazana działalność jest działalnością wykluczoną z możliwości udzielenia wsparcia w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (mówią o tym kryteria wyboru projektu, załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

Podstawą udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu jest wskazane wyżej rozporządzenie krajowe, w którym zastosowane są rodzaje pomocy publicznej z rozporządzenia KE nr 651/2014. PARP nie może udzielić zatem pomocy na działalność, która jest wykluczona w rozporządzeniu KE nr 651/2014, a regionalna pomoc inwestycyjna, którą chcieliby Państwo wykorzystać w opisanym projekcie jest pomocą udzielaną na podstawie rozporządzenia KE 651/2014.

W wyżej wskazanym § 5 ust. 2 rozporządzenia krajowego m.in. przywołany jest przepis art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, który wskazuje, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, zgodnie z którym sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013).

Podsumowując, w ramach konkursu pomoc publiczną mogą otrzymać tylko takie rodzaje działalności (przedmiot projektu) jakie dopuszczają przepisy rozporządzenia blokowego KE 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, wskazana działalność, tj. hodowla ryb i robaków do ich karmienia, nie jest taką działalnością, niezależnie od faktu, że jest to działalność w obszarze wód śródlądowych lub morskich.

Wskazany zakres projektu będzie uznany za działalność wykluczoną, ponieważ dotyczy działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury a wskazana działalność jest działalnością wykluczoną z możliwości udzielenie wsparcia w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (mówią o tym kryteria wyboru projektu załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

Podstawą udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu jest wskazane wyżej rozporządzenie krajowe, w którym zastosowane są rodzaje pomocy publicznej z rozporządzenia KE nr 651/2014. PARP nie może udzielić zatem pomocy na działalność, która jest wykluczona w rozporządzeniu KE nr. 651/2014.

W wyżej wskazanym § 5 ust. 2 rozporządzenia krajowego m.in. przywołany jest przepis art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, który wskazuje, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo[1]rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, zgodnie z którym sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013).

Środek trwały zakupiony w ramach projektu i finansowany ze środków NMF powinien być wykorzystywany wyłącznie w ramach projektu. Zgodnie z art. 8.2 pkt.2 lit. d Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 „Za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione w ramach projektu, spełniające poniższe kryteria: d) muszą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności”.

Wnioskodawca kupując określone środki trwałe powinien wykorzystywać je na cele projektu ponieważ ich sfinansowanie jest możliwe tylko wówczas gdy wydatek spełnia warunki określone w dokumentacji projektowej w tym w Ogłoszeniu konkursu i Kryteriach wyboru projektów, m.in. jest to wydatek uzasadniony i racjonalny, będzie wykorzystywany wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będzie nabyty od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, czy też będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca przedstawiając we wniosku poszczególne środki trwałe i udowadniając ich niezbędność jest zobligowany, po uzyskaniu wsparcia, do osiągnięcia rezultatów przedstawionych we wniosku. Oznacza to, że środki trwałe stanowią narzędzia niezbędne Wnioskodawcy do realizacji projektu. W przypadku ich nadmiernej eksploatacji mogą one ulec zużyciu, co w konsekwencji uniemożliwi Wnioskodawcy dokończenie projektu i osiągnięcie rezultatów przedstawionych we wniosku.

W związku z powyższym środki trwałe, które mogą być kwalifikowane jedynie wówczas gdy są bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów powinny być wykorzystywane w pierwszej kolejności w ramach projektu.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od przedmiotu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu):

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej.

W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku środków transportu przeznaczonych do realizacji ww. działalności wykluczonych, kwalifikowane mogą być dodatkowe koszty inwestycji służące zmniejszeniu wpływu danego środka transportu na środowisko, w ramach pomocy na ochronę środowiska.

W przypadku innego przedmiotu działalności, której dotyczy projekt, wydatki na środki transportu mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią ogólne warunki opisane w kryterium wyboru projektów dotyczącym kwalifikowalności wydatków, tj. będą racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celów projektu i celów schematu.

W konkursie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" z ubiegania się wsparcie nie są wykluczone podmioty, których przedmiotem przeważającej działalności jest rybołówstwo, pod warunkiem że jednocześnie projekt złożony w konkursie nie będzie dotyczył rybołówstwa lub akwakultury.

Według kryterium wyboru projektów nr 1: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych” sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Zatem liczy się kod PKD przedmiotu projektu, a nie kod działalności (np. przeważającej) przedsiębiorcy ujawniony w CEiDG lub KRS. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, nie musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym. Jeśli ww. PKD są tożsame tj. przedmiot projektu dotyczy również rybołówstwa, to będzie on wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia.

Szerzej omówiono te zagadnienia w „Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia” w części „Numer standaryzowanej klasyfikacji przemysłowej (NACE) dotyczący przedmiotu projektu” na stronach od 7 do 8.

Zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów” stanowiącymi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu w kryterium „Innowacyjność” nie przewidziano taryfikatora przyznania konkretnej liczby punktów za spełnienie określonego warunku zawartego w treści kryterium. Ocenie podlega m.in. stopień spełnienia kryterium co oznacza, że Wnioskodawcy spełniający kryterium w wyższym stopniu otrzymają wyższą ocenę punktową. Na stopień spełnienia kryterium będzie miał wpływ poziom innowacyjności jednak nie jest to jedyna przesłanka warunkująca liczbę otrzymanych punktów. Eksperci oceniający informacje przedstawione przez Wnioskodawcę do określenia liczby punktów będą analizować także inne elementy wskazane w opisie kryterium np. znaczenie innowacji dla potrzeb odbiorcy. Skala punktacji wykorzystywana do oceny ww. kryterium została przedstawiona w powyższym dokumencie i wynosi od 0 pkt. do 4 pkt.

Wszystkie projekty złożone w ramach trwającego obecnie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” oceniane będą zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5, Ogłoszenia konkursu Programu. Ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu projekt jest przygotowany do realizacji przy uwzględnieniu zasobów wnioskodawcy. Dokumentacja konkursowa nie narzuca Wnioskodawcy realizowania projektu według etapów. To do Wnioskodawcy należy kwestia prawidłowego przygotowania realizacji projektu, nakreślenia kolejności występowania poszczególnych prac oraz związanych z tą kwestią zasadnością i racjonalnym zaplanowaniem poszczególnych wydatków. Projekt powinien stanowić jedną całość i być przygotowany w sposób logiczny i spójny. To Wnioskodawca ocenia ryzyka opłacalności projektu, jeżeli to od wyniku prowadzonych badań uzależnia dalszy etap zasadności i realizacji projektu. Jeśli wyniki badań mają bezpośredni efekt na kolejne prace inwestycyjne to zaplanowanie ich równolegle z pracami badawczymi podważa konieczność prowadzenia takich prac badawczych.

To przedsiębiorca samodzielnie planuje zakres czasowy realizacji projektu, a jego spójność i racjonalność podlega ocenie w ramach kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik nr. 5 do Ogłoszenia. Data 30.04. 2024 jest datą graniczną dla okresu kwalifikowalności wydatków w całym programie (co wynika z  § 7 ust. 2 Ogłoszenia konkursu), co oznacza, że poza tą datę nie mogą wykraczać realizowane projekty, natomiast datę zakończenia realizacji danego projektu ustala Wnioskodawca samodzielnie zgodnie z indywidualnym harmonogramem projektu. Wypłata płatności końcowej (ostatniej transzy w formie refundacji) następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu. Szczegółowe warunki wypłat określa umowa ws projektu (załącznik nr 10 do Ogłoszenia w , § 8).

Jeśli przedmiotem projektu będzie wprowadzenie na rynek (komercjalizacja) innowacyjnej usługi, to za kwalifikowalne możemy uznać wydatki z określonego w Ogłoszeniu konkursu katalogu kosztów, które są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia tej usługi, co należy uzasadnić. Ponadto kwalifikowalność wydatków będzie podlegała ocenie zgodnie z wszystkimi aspektami wymienionymi w kryterium nr. 7 Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu z załącznik nr 5 do Ogłoszenia tj. Kryteria wyboru projektów.

Tak, posiadanie środków należy wykazać we wniosku o udzielenie wsparcia, w części XIV Źródła finansowania wydatków. Zdolność do sfinansowania projektu, nie tylko części wkładu własnego, ale płynnej realizacji projektu do momentu zakończenia inwestycji jest przedmiotem oceny merytorycznej zgodnie z załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru projektów.

W zakresie szacowania kosztów planowanych do poniesienia w ramach wniosku o udzielenie wsparcia w Programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania kurs euro wskazany w Ogłoszeniu konkursu w § 4 i 5, który dotyczy tylko przeliczania na EUR kwot przychodów, o których mowa w § 5. Przedsiębiorca w celu oszacowania wydatku może przyjąć kurs euro z dnia dokonania szacowania, może też oszacować wydatek w inny sposób podając uzasadnienie we wniosku ( niepewna sytuacja rynkowa, przewidywany wzrost kursów walut itd.) dokonując analizy ryzyka kursowego i opisując przyjęte przy szacowaniu założenia. Każdy wydatek oraz koszt jego oszacowania będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami wyboru projektów załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu. Należy pamiętać, że powyższe dotyczy wstępnego szacowania, a nie przeprowadzenia pełnej procedury konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych.

Tak można, nawet powinno się dokonać samodzielnie określenia i uzasadnienia wyboru danej kategorii wydatków co będzie skutkowało tym, że Generator Wniosków przyporządkuje automatycznie dany wydatek do prawidłowego rodzaju pomocy oraz „obliczy” możliwą w danym przypadku intensywność pomocy tj. maksymalny możliwy % dofinansowania. Taki wybór należy uzasadnić w częściach opisowych Harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach ogólnych opisanych w Instrukcji wypełniania wniosku. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia konkursu, kryteria wyboru projektów, w ramach kryterium nr. 7: Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu, ocenie podlega wiele aspektów związanych z kwalifikowalnością, a w tym również czy są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków i czy są kwalifikowalne zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Zatem odpowiedź na pytanie czy Oceniający mogą zakwestionować Państwa wybór jest twierdząca – mogą, bo to podlega ocenie. Niemniej jednak należy pamiętać, że w razie wątpliwości Oceniający mogą wezwać do wyjaśnień, poprawy i uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie w zakresie każdego aspektu danego kryterium.

Instrukcja wypełniania wniosku jest materiałem pomocniczym, który należy czytać łącznie z przepisami Ogłoszenia konkursu które stanowią, w paragrafie 10 ust. 2 pkt. 11 że „pomoc publiczna przeznaczona na planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub śródlądowych stanowi pomoc na rzecz portów morskich i jest udzielana zgodnie z art. 56b rozporządzenia 651/2014 lub pomoc na rzecz portów śródlądowych i jest udzielana zgodnie z art. 56c rozporządzenia 651/2014”. Powyższe artykuły rozporządzenia są również przywołane w Instrukcji przy opisywaniu wydatków dotyczących inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp. Zdanie w Instrukcji dotyczące wydatków, które nie są wydatkami kwalifikowanymi wynika wprost z art. 56 b pkt. 3 (porty morskie) oraz art. 56 c pkt. 3 (porty śródlądowe) rozporządzenia KE 651/2014.

Definicja suprastruktury portowej zawarta w Instrukcji również jest tożsama z definicją zawartą we wspomnianym rozporządzeniu, zatem wydatki spełniające definicje suprastruktury portowej nie będą wydatkami kwalifikowanymi w ramach tej kategorii wydatków jaką jest kategoria: pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania. Podsumowując wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów morskich lub śródlądowych (art. 56 b i 56c rozp. 651/2014), muszą spełniać poniższe warunki :

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem,
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozp. 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp,
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem, 
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozp. 651/2014 suprastruktury portowej.

Ponadto ww. wydatki będą kwalifikowalne jeśli:

 • są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków,
 • są zgodne z zasadami pomocy publicznej (poziom dofinansowania zgodny z dopuszczalnymi limitami intensywności, zachowany próg pomocy publicznej),
 • są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych działań i celów projektu,
 • są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań w projekcie.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia KE 651/2014 uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. W związku z powyższym projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia ani w dniu złożenia wniosku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie będzie również rozpoczęciem realizacji projektu, a co za tym idzie nie będzie to naruszeniem efektu zachęty, zawarcie umowy najmu nieruchomości, która będzie wykorzystywana w ramach projektu. Niemniej jednak po stronie Wnioskodawcy leży wykazanie, że nie został naruszony efekt zachęty w przypadku inwestycji polegającej na przeprowadzeniu robót budowlanych w nieruchomości w stanie surowym. Na podstawie informacji wskazanych w pytaniu nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie zostanie naruszony efekt zachęty. Należy mieć na uwadze, że naruszenie efektu zachęty wiąże się z uznaniem za niekwalifikowalne wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zasoby w postaci nieruchomości oraz ryzyka związane z realizacją inwestycji będą przedmiotem oceny projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektów, które stanowią załącznik nr 5 do Ogłoszenia o konkursie, w tym w ramach kryterium: Projekt jest przygotowany do realizacji. W tym zakresie niezbędne jest wykazanie we wniosku o udzielenie wsparcia, w jaki sposób przedsiębiorca zabezpieczył swoje prawa do nieruchomości (której właścicielem jest inny podmiot), w której planuje długoletnią działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu domu seniora. Ponadto należy wykazać, w jaki sposób Wnioskodawca pozyska lub pozyskał wszelkie niezbędne dokumenty administracyjne konieczne do przeprowadzenia wspomnianej inwestycji.

Odnosząc się do kwestii dokonania zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej i wpływu ww. zmiany na udział i ocenę wnioskodawcy w konkursie, informuję, że o ile taka zmiana zostanie dokonana na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., dalej: „KSH”), z zachowaniem tzw. tożsamości podmiotowej spółki, jest ona możliwa. Możliwość przekształcenia spółki z o.o. w inną spółkę prawa handlowego, w tym spółkę jawną, wynika wprost z art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Niedopuszczalne jest natomiast przekształcenie spółki z o.o. w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, nie jest też możliwe przekształcenie spółki z o.o. w upadłości.

Należy mieć na uwadze przebieg oceny projektu  - we wniosku o udzielenie wsparcia należy podać aktualne dane na dzień składania wniosku dotyczące m.in.: statusu wnioskodawcy, NIP wnioskodawcy, REGON. Wniosek w pierwszym etapie podlega weryfikacji spełnienia warunków formalnych zgodnie z Załącznikiem nr 4. Do ogłoszenia konkursu Wnioski, które spełniły warunki formalne, podlegają ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów, ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów określone w załączniku 5 do ogłoszenia  na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz złożonych wyjaśnień.

Co do zasady wnioskodawca może wprowadzać zmiany do wniosku. W przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, należy jednak mieć na uwadze, spełnienie kryteriów wyboru w tym, co najmniej jednego z kryteriów formalnych projektu nr 2.: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach danego schematu, pkt. 2 : czy "Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014" - tj. po przekształceniu wnioskodawca nadal musi pozostać posiadać status MŚP.

Natomiast po podpisaniu umowy wnioskodawca musi poinformować PARP o wszelkich zmianach dotyczących wnioskodawcy, kwestie dotyczące zmian w umowie zostały, określone w § 17  we wzorze umowy w sprawie projektu (załącznik 10 do Ogłoszenia) .

Przy ocenie spełniania kryterium 5 „ Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu” na podstawie informacji z wniosku o wsparcie oraz załączonych tabel finansowych będzie sprawdzane, czy Wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Podobnie jak w innych kryteriach, ocena nie zawiera taryfikatora tzn. nie będzie prowadzona wg ustalonego podziału punktów za wybrane aspekty ujawnione we wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie oceniany całościowo, a ocenie i punktacji będzie podlegał stopień spełnienia danego kryterium w oparciu o wymienione wyżej aspekty tj. czy kryterium jest spełnione w stopniu słabym, podstawowym, wystarczającym, dobrym czy bardzo dobrym. Zgodnie z § 17 ust. 5 Ogłoszenie konkursu wyższa liczba punktów w danym kryterium oznacza wyższy stopień spełnienia danego kryterium, w tym oszacowana wiarygodność zewnętrznych źródeł finansowania i stopień ryzyka związany z ich pozyskaniem.

W ramach kryterium nr 2 – „Projekt jest opłacalny i jego realizacja jest uzasadniona” ocenie będzie podlegać, czy i w jakim stopniu realizacja projektu jest uzasadniona i opłacalna. Aspekty wg których projekt będzie oceniany zostały opisane w załączniku nr 5 do Ogłoszenie konkursu, tj: 

 • potrzeba realizacji projektu,
 • prognoza finansowa przychodów oraz kosztów, 
 • prawidłowość i realność analizy rynku, założeń przyjętych przy określaniu potencjału rynkowego, 
 • adekwatność kwoty wnioskowanej do planowanego przedsięwzięcia.

Podobnie jak w innych kryteriach, ocena nie zawiera taryfikatora tzn. nie będzie prowadzona wg ustalonego podziału punktów za wybrane aspekty ujawnione we wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie oceniany całościowo, a ocenie i punktacji będzie podlegał stopień spełnienia danego kryterium w oparciu o wymienione wyżej aspekty tj. czy kryterium jest spełnione w stopniu słabym, podstawowym, wystarczającym, dobrym czy bardzo dobrym. Zgodnie z § 17 ust. 5 Ogłoszenie konkursu wyższa liczba punktów w danym kryterium oznacza wyższy stopień spełnienia danego kryterium, w tym również prawidłowość i realność oraz rzetelność danych finansowych oraz poziom rentowności i opłacalności wyrażony wskaźnikami IRR i NPV

Lista zgodnie z jej nazwą będzie zawierać projekty rekomendowane do udzielenia wsparcia, a rekomendowane mogą być tylko te, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie w paragrafie 18 ust 4. Zatem jeśli projekt spełni kryteria i uzyska wymaganą liczbę punktów a nie wystarczy dla niego budżetu nie będzie rekomendowany do udzielenia wsparcia i znajdzie się na liście rezerwowej.

Wszystkie zaplanowane w projekcie wydatki, aby zostały uznane za kwalifikowane muszą być uzasadnione i niezbędne do realizacji z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu. Zakup każdego środka trwałego powinien być związany z przedmiotem projektu. Jednocześnie Wnioskodawca powinien wykazać zgodność wnioskowanego dofinansowania z przepisami o pomocy publicznej. Co do zasady zakup maszyny produkcyjnej powinien być realizowany wyłącznie w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej i zgodnie z intensywnością wparcia określoną mapą pomocy regionalnej. Na powyższe nie ma wpływu stopień amortyzacji „starego” środka trwałego, którego miałaby dotyczyć wspomniana wymiana. W przypadku pomocy na ochronę środowiska należy zwrócić uwagę na definicję efektywności energetycznej określoną w rozporządzeniu KE 651/2014 i określić inwestycję referencyjną. W tym kontekście należy rozpatrywać zakup maszyny – jeśli to jest maszyna produkcyjna, to jej kupno nie jest związane tylko i wyłącznie ze zwiększeniem efektywności energetycznej, bo jej zakup realizowany jest w celu produkcji, a lepsze parametry efektywności energetycznej będą dodatkowym atutem takiej inwestycji, a nie celem samym w sobie. Z tego względu, jeśli nie będzie to zakup związany z którąkolwiek z czterech możliwych form inwestycji początkowej (inwestycja początkowa jest konieczna, aby wydatek był wydatkiem kwalifikowanym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej), po stronie wnioskodawcy leży wykazanie, że zakup ten może być zakwalifikowany jako wydatek w ramach dodatkowych kosztów związanych z efektywnością energetyczną. W takiej sytuacji w każdym przypadku należy dokonać porównania z inwestycją referencyjną, a różnica wydatków inwestycji planowanej i referencyjnej będzie stanowić wydatki kwalifikowane. Należy pamiętać, że celem pomocy na efektywność energetyczną jest tylko ograniczenie zużycia energii (prądu i ciepłą). Nie jest to rozwiązanie „zastępcze” dla sytuacji, gdy nie są spełnione warunki inwestycji początkowej. Sposób opisu oraz określenie powiązania pomiędzy danym wydatkiem a wybraną kategorią pomocy zależy od Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. W przypadku kosztów związanych z systemem zarządzania energią czy sterowania oświetleniem stosujemy tą samą zasadę – jeśli wydatki te są częścią integralną inwestycji związaną z jedną z 4 form inwestycji początkowej opisanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia, to wydatki te można sfinansować w kategorii pod nazwą: środki trwałe i będą finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Natomiast jeśli nie mamy do czynienia z żadną formą inwestycji początkowej to Wnioskodawca musi spełnić wszystkie warunki udzielenia pomocy w ramach art. 38 i uzasadnić że całkowity koszt danego zakupu jest związany i ma na celu tylko i wyłącznie ograniczenie zużycia energii (prądu i ciepła) i wtedy może być w całości uznany za wydatek kwalifikowany w ramach pomocy udzielanej na podst. Art. 38 rozporządzenia KE 651/2014. To po stronie Wnioskodawcy leży opisanie i uzasadnienie powiązania zaproponowanego wydatku z wybraną kategorią kosztów. 

W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia dla ww. Schematu w części XII Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazano w kategorii Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania (art. 56b oraz 56c rozporządzenia 651/2014) definicje m.in. zarówno portu jak i infrastruktury portowej (definicje są tożsame z definicjami rozporządzenia 651/2014):

 1. Port oznacza obszar lądu i wody, na którym znajduje się taka infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków wodnych, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;
 2. Infrastruktura portowa oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Równocześnie w ww. Instrukcji wskazano: Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

 • inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;
 • inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;
 • pogłębiania.

Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Mając na uwadze powyższe wskazane domki dla turystów nie będą wydatkami kwalifikowalnymi w ramach niniejszej kategorii wydatków w ramach Pomocy na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, bo inwestycja w domki dla turystów nie jest infrastrukturą portową. Jednakże jeśli planowana inwestycja będzie spełniała jedną z czterech form inwestycji początkowej (wskazanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz przywołanej w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia) możliwe byłoby przypisanie robót budowlanych związanych w domkami w kategorii wydatków o nazwie: Nabycie robót i materiałów budowlanych, która jest finansowana z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie kwalifikacji danego rodzaju wydatku do odpowiedniej kategorii kosztów, które możliwe są do sfinansowania w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, nie oznacza jednak ostatecznej pozytywnej kwalifikacji projektu. Jak wskazano na początku projekt będzie oceniany nie tylko pod względem prawidłowości wydatków i kategorii pomocy, ale przede wszystkim pod kątem spełnienia celów schematu, zgodnie kryteriami oceny wskazanymi w załączniku nr 5 do Ogłoszenia konkursu.

Zakup środków trwałych, w tym mobilnych, może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w kategorii Nabycie nowych środków trwałych (innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości). Jednakże należy zwrócić tutaj uwagę na zapisy § 7 ust. 1 Ogłoszenia o konkursie, który wskazuje, że wydatki finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej będą mogły być finansowane w ramach tej pomocy pod warunkiem, że inwestycja będąca przedmiotem projektu będzie spełniała warunki jednej z czterech form inwestycji początkowej tj.: inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z:

 1. założeniem nowego zakładu,
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W powyższym kontekście należy rozpatrywać zakup jachtu, jako wydatku, który musi być związany z projektem, który wypełnia definicję jednej z powyższych form inwestycji początkowej. Ponadto zwracamy uwagę, że zakup środków transportu (w tym transportu wodnego) w celu realizacji działalności transportowej nie jest możliwy, gdyż działalność transportowa jest działalnością wykluczoną i nie można na nią przyznać regionalnej pomocy inwestycyjnej, więcej o działalności wykluczonej można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wnioskodawca, który planuje współpracować z jednostką badawczo-rozwojową musi opisać zakres planowanej współpracy z jednostką i uzasadnić, na czym opiera twierdzenie, iż w projekcie zajdzie potrzeba takiej współpracy. Należy mieć jednak na uwadze zasady dotyczące zakazu rozpoczęcia realizacji projektu przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia – zatem wnioskodawca nie może dokonać wyboru jednostki badawczo-rozwojowej przed złożeniem wniosku (tj. nie może zawrzeć z nią umowy dotyczącej współpracy). Wnioskodawca może wskazać potencjalne jednostki badawczo-rozwojowe, z którymi planuje współpracę przy realizacji projektu. Natomiast zawarcie wiążącej umowy z jednostką badawczo-rozwojową może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia, jednakże początek okresu kwalifikowalności wydatków następuje dopiero od dnia ogłoszenia przez PARP listy projektów rekomendowanych do wsparcia (wydatki poniesione od tego dnia mogą być uznane za kwalifikowalne). Jednostki badawczo-rozwojowe muszą zostać wybrane zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych, które umieszczone są na stronie internetowej www.parp.gov.pl/funduszenorweskie w części Dokumenty źródłowe. W przypadku wydatków wyższych niż 50 tysięcy złotych, zgodnie z ww. Wytycznymi należy dokonać wyboru wykonawcy poprzez umieszczenie zapytania ofertowego w zakresie wykonania prac B+R w bazie konkurencyjności, o której mowa w ww. Wytycznych. Wytyczne nie ograniczają katalogu wykonawców (poza przepisami dotyczącymi konfliktu interesów) więc mogą to być również wykonawcy zagraniczni, natomiast nadal oni również muszą zostać wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych. Ogłoszenie konkursu również nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które mogą być uznane za jednostkę badawczo-rozwojową. Będzie to zatem podmiot, który realizuje prace badawczo-rozwojowe. Dodatkowo w instrukcji do wniosku dla każdego ze schematów jest podana przykładowa lista jednostek badawczo- rozwojowych . Współpraca z jednostką badawczo-rozwojową nie jest obligatoryjna, w toku oceny projekt może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Niemniej jednak współpraca z zagraniczną jednostką badawczą nie jest wykluczona, nie będzie tylko z tego powodu oceniane kryterium nr 9 w kryteriach oceny projektów (załącznik nr 5 do Ogłoszenia). W związku z powyższym jeżeli zostaną spełnione ww. zasady dotyczące wyboru jednostki badawczo-rozwojowej nie ma przeciwwskazań, aby wnioskodawca dokonał wyboru jednostki zagranicznej.

Ocena dokonywana jest na podstawie wiedzy ekspertów oraz danych wskazanych we wniosku o udzielenie wsparcia, zarówno w aspekcie partnera, jak i każdego innego aspektu i informacji zawartych we wniosku. Zatem jeśli w trakcie oceny oceniający dokona weryfikacji kwalifikowalności partnera zgodnie z opisem kryterium i wynik tej oceny będzie negatywny, projekt otrzyma ocenę 0 pkt w kryterium nr 8 w zakresie niespełnienia kryterium w aspekcie kwalifikowalności partnera. Ryzyko wyboru partnera leży po stronie Wnioskodawcy, który znając wymagania dotyczące kwalifikowalności partnera powinien zadbać, aby wybrany partner spełnił ww. warunki.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca i partner muszą określić swoje zadania w umowie partnerstwa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie. Ten dokument, obok wniosku o dofinansowanie będzie podstawą oceny kryterium 8. Projekt w Kryterium 8 może uzyskać od 0 do 4 punktów. Sam fakt złożenia wniosku o udzielenie wsparcia „w partnerstwie” nie implikuje przyznania minimum 1 punktu w ramach kryterium, tzn. zgodnie z Pani wątpliwościami, w toku oceny projekt może otrzymać negatywną ocenę w kryterium nr 8, jednak jest to kryterium fakultatywne i nie oznacza automatycznego odrzucenia całego projektu, jeśli w pozostałych kryteriach projekt uzyska wymaganą liczbę punktów. Niemniej jednak ocena negatywna w zakresie kryterium „partnerstwa” może mieć wpływ na zakres zadań oraz zaplanowane wydatki, a co za tym idzie na realizację celów całego projektu i ten aspekt również będzie podlegał ocenie. W trakcie oceny możliwe jest jednokrotne poprawianie i uzupełnianie przez Wnioskodawcę treści wniosku w zakresie danego kryterium a także udzielanie wyjaśnień, w razie wątpliwości pojawiających się w trakcie oceny. Zatem w przypadku wątpliwości w zakresie oceny partnera lub jakości partnerstwa Wnioskodawca może być wzywany do uzupełnień, poprawy wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, których treść może wpłynąć na ostateczną ocenę wniosku.

Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień. To znaczy, że Wnioskodawca nie musi przeprowadzać procedury konkurencyjnej ani zamieszczać ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Decyzja o sposobie wyboru wykonawcy należy do Wnioskodawcy, przy czym nie mogą to być przedsiębiorstwa powiązane ani zależne (konflikt interesów) mając na uwadze że będzie to proces przejrzysty i zostanie opisany w stosownych polach we wniosku. Szczegółowe kryteria oceny partnerstwa zawierają Kryteria wyboru projektów wskazane w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przygotowuje i uzgadnia z partnerem(ami) projekt(y) umowy partnerstwa i to umowa(y) partnerstwa określa(ją) ilość i zasady współpracy partnerów projektu. Wzór umowy partnerstwa stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Przy czym wnioskodawca przy ubieganiu się o wsparcie może złożyć projekt jednej umowy z kilkoma partnerami lub projekt kilku umów, po jednej dla każdego z partnerów. Chcieliśmy równocześnie podkreślić, że przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Odnośnie kwestii występowania „partnera norweskiego w dwóch projektach u dwóch różnych podmiotów”, informuję, iż co do zasady nie zostały ustanowione ograniczenia „powtarzania” się partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu, technologii oraz, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu. Podsumowując dokonując wyboru partnera należy stosować powyższe zapisy stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów oraz zapisy wynikające z ustawy o PARP art 6c.

Na etapie składania wniosku nie są wymagane wskazane dokumenty. Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji projektu będą wymagane na etapie podpisywania umowy. Niemniej jednak w ramach oceny stopnia przygotowania do planowanej inwestycji, jeśli wymaga ona decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, jego posiadanie będzie miało wpływ na wyższą ocenę stopnia spełnienia kryterium.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie są następujące:

 • Uzgodniony z partnerem projekt umowy partnerstwa (jeśli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie;
 • Tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych – w wersjach dla firmy nierealizującej projekt oraz dla samego projektu) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia o konkursie; 
 • Kalkulację dodatkowych kosztów inwestycji – w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej ochrony środowiska należy przedstawić kosztorys inwestycji zgodnie z wzorem nr 8 do Ogłoszenia o konkursie (jeśli dotyczy).

Zgodnie z opisem kryterium „Współpraca z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi” ocenie podlega „czy i w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi”. Zapis ten odnosi się do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy co oznacza, iż to Wnioskodawca powinien współpracować z jednostką badawczo-rozwojową. Jeżeli Centrum Badawczo Rozwojowe jest częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (np. istnieje w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy) to wtedy współpraca z uczelnią wyższą jest realizowana pomiędzy Wnioskodawcą (w tym Centrum B+R) a jednostką b+r. Jeżeli jednak wspomniane Centrum Badawczo Rozwojowe jest odrębnym podmiotem niż Wnioskodawca to współpraca z uczelnią wyższą nie będzie realizowana pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką b+r ponieważ z uczelnią wyższą będzie współpracowało Centrum Badawczo Rozwojowe a nie Wnioskodawca.

Zgodnie z Kryterium oceny „Kwalifikowalność partnera” ocenie będzie podlegał m. in. fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu. Ponadto, przedmiotem oceny będzie zastosowanie przy wyborze partnera najlepszych praktyk biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, zapewniając najwyższe standardy etyczne i unikając konfliktu interesów. Zatem wybór partnera zajmującego się działalnością inną niż przedmiot projektu, może zostać uznane niespełnienie powyższych elementów kryterium.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie, „zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług”. Jednak przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień.

Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Projekt Umowy partnerstwa podlega weryfikacji w procesie oceny wniosku o udzielenie wsparcia, a jej wzór został określony w Załączniku 6 Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje. Zatem partnerstwo polegające tylko i wyłącznie na zakupie od podmiotu norweskiego środka trwałego nie będzie uznane za partnerstwo. Odnośnie drugiego pytania, informuję, że nie zostały ustanowione ograniczenia dotyczące charakteru działalności partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu oraz jak zostało zauważone w pytaniu poniżej, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu.

Innowacyjność będzie oceniana zgodnie z opisem kryterium „Innowacyjność” a zatem czynniki brane pod uwagę w tym kryterium zostały wymienione w opisie kryterium tj.: poziom innowacyjności (poziom przedsiębiorcy, poziom branży, poziom krajowy lub międzynarodowy) oraz znaczenie innowacji dla potrzeb odbiorcy produktu (towaru lub usługi), procesu lub rozwiązania (wnioskodawcy lub rynku). Jeśli innowacja jest na poziomie wnioskodawcy to należy uzasadnić i wskazać dlaczego jest to zmiana na poziomie przedsiębiorcy. Odpowiednio jeśli innowacja jest zmianą na poziomie branży, na poziomie rynku, na poziomie region itd., należy wykazać w uzasadnieniu, że jest to taki poziom innowacji. W tym kontekście należy rozumieć wyrażenia: innowacyjne procesy, innowacyjne, ulepszone produkty (w tym towary i usługi). Innowacyjne, nowe lub znacząco ulepszone co najmniej na poziomie przedsiębiorcy, przy czym wyższy poziom – regionu, kraju, międzynarodowy będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu w zakresie kryterium „Innowacyjność”.

Tak istnieją. W ramach kryterium merytorycznego (załącznik 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów) sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Więcej na ten temat można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.