Pomiń nawigację

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Jest to kryterium obligatoryjne.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności podpisanie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji przedmiotu umowy (np. budowy linii produkcyjnej) na rzecz wnioskodawcy lub złożenie zamówienia na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Należy podać okres (w formacie: rrrr/mm/dd), w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu. W okresie tym musi nastąpić zakup lub wytworzenie środków trwałych lub zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz złożenie wniosku o płatność końcową. Okres realizacji projektu określony we wniosku jest tożsamy z okresem kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w umowie o dofinansowanie.

Informacje te muszą być spójne z danymi przedstawianymi w pozostałych polach wniosku, w szczególności w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (nie powinno być rozbieżności pomiędzy datą początkową realizacji projektu a datą rozpoczęcia pierwszego zadania oraz pomiędzy datą końcową realizacji projektu a datą zakończenia ostatniego zadania w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (cz. VIII wniosku)).

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Przy czym realizacja projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. Najpóźniej w ostatnim dniu okresu realizacji projektu (ostatnim dniu kwalifikowalności wydatków) beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność końcową. W związku z tym, podany okres realizacji projektu musi uwzględniać zarówno okres niezbędny do rzeczowej realizacji projektu (w tym, osiągnięcie wskaźników produktu projektu), jak również czas potrzebny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków oraz złożenie wniosku o płatność końcową.

Uwaga! Rozpoczęcie prac nad projektem może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (pomoc finansowa musi wywoływać efekt zachęty w rozumieniu treści art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm., dalej: rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014). W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności podpisanie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji przedmiotu umowy (np. budowy linii produkcyjnej) na rzecz wnioskodawcy lub złożenie zamówienia na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Uwaga! Realizacja projektu powinna w okresie 36 miesięcy umożliwić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej bez konieczności realizacji dalszych inwestycji, które nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie. Rynkowe wprowadzenie produktu lub uruchomienie produkcji może nastąpić w późniejszym terminie niż zakończenie projektu wyłącznie wtedy, gdy do jego realizacji konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań formalno- prawnych np. przeprowadzenie audytu, uzyskanie pozwoleń.

Należy określić, czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, częściowego odzyskania VAT, czy nie ma takiej możliwości. Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, to kwoty wydatków ogółem nie mogą być równe kwotom wydatków kwalifikowalnych wskazanym w części VIII wniosku o dofinansowanie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wówczas gdy wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT to kwota tego podatku nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, a zatem wartości kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych powinny być od siebie różne (co najmniej o wartość kwoty podatku VAT).

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku do wniosku nie muszą być dołączone żadne załączniki.

Tak. W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Punktacja: 0 pkt - Projekt nie wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację; 1 pkt - Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.