Pomiń nawigację

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 § 4. ust. 3 3. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

 1. wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 2. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 3. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 4. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
 5. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 6. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów. Zgodnie z powyższym wskazana przez Panią działalność, jeżeli dotyczy piwa alkoholowego nie może podlegać finansowaniu w ramach działań realizowanych przez PARP.

Uprawa kwiatów, mieści się pod kodem PKD 01.19.Z, w dziale 6 w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomoc udzielana w ramach Bonów na innowacje stanowi pomoc de minimis. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 wykluczeniu podlegają przedsiębiorcy zajmującego się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podmiot prowadzący taką działalność nie może otrzymać dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Wykluczenie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą albo udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców - przesłanki te w poddziałaniu 2.3.2 POIR nie występują. Z przedstawionych w poniższej wiadomości informacji nie wynika, aby działalność odnosiła się do przetwarzania produktów, zatem nie można potwierdzić, że przedmiot projektu będzie kwalifikował się do dofinansowania. Należy również podkreślić, że zakres projektu powinien odnosić się do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub technologii i wpisywać się w definicje innowacji produktowej lub procesowej przedstawionej w dokumentacji konkursowej. Na podstawie informacji zawartych w mailu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zakres projektu będzie zgodny z założeniami konkursu.

Co do zasady jest możliwe złożenie więcej niż jednego wniosku, natomiast każdy ze składanych wniosków musi dotyczyć innego projektu. Dodatkowo należy mieć na uwadze obowiązujące limity pomocy de minimis. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu: § 13 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ust. 5. W przypadku, gdy rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro, Wnioskodawca może zwrócić się z pisemną prośbą o dofinansowanie projektu w kwocie niepowodującej przekroczenie dopuszczalnych limitów. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Intensywność wsparcia dla wszystkich firm posiadających status MŚP jest na poziomie do 85%. Nie ma założeń warunków, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać 85%, jednak należy pamiętać, że pomoc udzielana w ramach Bonu na innowacje stanowi pomoc de minimis, która może stanowić w ciągu 3 lat (rok bieżący i 2 lata wstecz) równowartość 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Przedsiębiorca sam określa poziom intensywności wsparcia.

Maksymalny okres realizacji projektu w ramach poddziałania wynosi 18 miesięcy. Dodatkowo okres realizacji nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR, to jest 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja nie wskazuje na fakt, by Wnioskodawca zobowiązany był do przepisywania wyłonionej oferty do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest do archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonych wyborów ofert w trakcie realizacji projektu. Dokumentacja ta powinna być dostępna w razie niejasności, jak również późniejszych kontroli. We wniosku o dofinansowanie nie mają Państwo obowiązku w identycznych słowach opisywać oferty, ważne jest zachowanie sensu. 

Wnioskodawca nie może ponownie złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu już będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu. W takim przypadku PARP wzywa Wnioskodawcę do wycofania jednego z wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać jeden z wniosków o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania jednego z wniosków o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostały wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może ponownie złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego już przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania i poddziałania, poniesione w związku z realizacją projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z 42 pkt 1 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie ramach poddziałania jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz 42 pkt 1 rozporządzenia. Regulamin nie uwzględnia kwestii składania wniosków w partnerstwie, dlatego nie jest to możliwe.

Ocena projektów będzie trwała:

 1. do 60 dni dla rundy II, III, V;
 2. do 80 dni dla rundy I, IV;
 3. do 90 dni dla rundy VI, VIII, IX
 4. do 110 dni dla rundy VII, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.
 1. PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, o ile możliwość taka została przewidziana dla danego kryterium w załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, PARP, na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, wysyła informację o wezwaniu, umieszczonym w GW do poprawy w GW lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę). Dla sprawdzenia, czy wnioskodawca dochował terminu zastosowanie mają odpowiednio zasady, o których mowa w § 7 ust. 4.
 3. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnień wniosku o dofinansowanie w ramach danego kryterium. 
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku o dofinansowanie w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu, ocena projektu prowadzona jest na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
 6. W przypadku poprawionego lub uzupełnionego wniosku o dofinansowanie, gdy KOP uzna za niekwalifikowalne:
  • mniej niż 10% kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie, rekomenduje wnioskodawcy przeniesienie tych wydatków do wydatków niekwalifikowalnych;
  • 10% lub więcej kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie, kryterium wyboru projektów „Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami” jest niespełnione.
 1. Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, określone w załączniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 (jeśli  wnioskodawca był wezwany do ich złożenia).
 2. Ocena projektów dokonywana jest przez KOP.
 3. Ocena projektów trwa:
  1. do 60 dni dla rundy II, III, V; 
  2. do 80 dni dla rundy I, IV;
  3. do 90 dni dla rundy VI, VIII, IX
  4. do 110 dni dla rundy VII,  liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.
 4. W przypadku gdy do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów niezbędne okaże się złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub dokumentów innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie, KOP może wezwać wnioskodawcę do ich złożenia.
 5. Informację o wezwaniu, umieszczonym w GW, do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 KOP wysyła na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania PARP wymaganych informacji lub dokumentów za pośrednictwem GW lub w inny sposób wskazany w wezwaniu w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez KOP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę). Przesłane w terminie wskazanym w wezwaniu informacje lub dokumenty stają się częścią dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie przekaże informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie, ocena wniosku o dofinasowanie prowadzona jest przez KOP na podstawie posiadanych informacji.

Zgodnie z zapisem w § 8. ust. 3. Regulaminu ocena projektów trwa:

 1. do 60 dni dla rundy II, III, V;
 2. do 80 dni dla rundy I, IV;
 3. do 90 dni dla rundy VI, VIII, IX
 4. do 110 dni dla rundy VII, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

W kontekście rozstrzygnięcia, istotna jest także treść § 11.:

 1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5, PARP  informuje na piśmie każdego z wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu wraz  z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt.
 2. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5, PARP  publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
 3. Informacja o negatywnej ocenie projektu zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z Rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej.
 4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5 wynosi:
  • do 80 dni dla rundy II, III, V;
  • do 100 dni dla rundy I, IV;
  • do 110 dni dla rundy VI, VIII, IX
  • do 120 dni dla rundy VII, licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie ramach poddziałania jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz 42 pkt 1 rozporządzenia. Nie ma wykluczenia ze względu na województwa. 

Jeżeli wnioskodawca ma zrealizowane i rozliczone dwa projekty w ramach etapu usługowego (tzn. złożone wnioski o płatność końcową, które zostały zaakceptowane przez PARP), wówczas ma możliwość złożenia dwóch wniosków w ramach Etapu II. Nie można dwukrotnie wnioskować o wdrożenie opracowania wynikającego z Etapu I, ponieważ wiąże się to z naruszeniem zasady podwójnego finansowania.

Wysokość intensywności dla wszystkich Wnioskodawców wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Może być zmniejszona na prośbę Wnioskodawcy, jeżeli ma on wykorzystaną część limitu przysługującego na pomoc de minimis.

Regulamin konkursu, wskazuje, że Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Dodatkowo warunek posiadania przez daną jednostkę naukową wymaganej kategorii naukowej A+, A albo B może być badany przez wnioskodawców z uwzględnieniem danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);. System znajduje się pod poniższym linkiem:  https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo

Należy jednak zauważyć, iż weryfikacja w systemie POL-on ma wyłącznie charakter pomocniczy z uwagi na fakt, iż informacje o kategoriach naukowych są aktualizowane w Systemie „POL-on" i mogą nie obejmować jeszcze zmian wprowadzonych decyzjami ministra o przyznaniu kategorii naukowej. W takiej sytuacji spełnienie przesłanki posiadania przez wykonawcę usługi wymaganej kategorii naukowej powinno być zweryfikowane w oparciu o ostateczną decyzję administracyjną ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (czyli taką, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Wnioskodawca musi wybrać jednostkę naukową przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na drodze postępowania ofertowego. Zgodnie z zapisem Regulaminu w §4 ust. 5 zaleca się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie, otrzymania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z IP.

Nie jest wystarczającym przeprowadzenie w projekcie jedynie badań naukowych, które analizują pewien stan faktyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań powinno nastąpić obligatoryjnie opracowanie przez jednostkę naukową nowej lub znacząco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub nowego projektu wzorniczego. Tym samym niewłaściwe będzie założenie realizacji projektu, zlecenie usługi jednostce naukowej jedynie celem testowania, certyfikacji już opracowanego wyrobu, technologii. Powyższe nie oznacza, że w ramach realizowanego projektu wykluczone są działania dotyczące certyfikacji przez jednostkę naukową opracowanego wyrobu/technologii. Zadania związane z certyfikacją mogą być jedynie pochodną zrealizowanej w projekcie usługi jednostki naukowej, której rezultatem jest opracowanie.

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.