Pomiń nawigację

Rozpoczęcie prac nad projektem może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (pomoc finansowa musi wywoływać efekt zachęty). W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usługi związanej z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji usługi na rzecz wnioskodawcy. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą  umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.

W opisanym przypadku dokumentacja w żadnym miejscu nie nakazuje Beneficjentowi etapu usługowego do wzięcia udziału w etapie II inwestycyjnym (wdrożeniowym). Natomiast w ramach oceny racjonalności celu projektu, badaniu podlega czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia, oraz potencjał Wykonawcy usługi do realizacji usługi. Ocenie podlega także, czy rezultat usługi możliwy jest do wdrożenia przez Wnioskodawcę. Badaniu podlega zdolność Wnioskodawcy do realizacji i wykorzystania efektów projektu. Jest to kryterium obligatoryjne, a wszystkie obligatoryjne kryteria muszą być spełnione, żeby wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Rezultatem projektu jest wykonanie usługi polegającej np. na opracowaniu nowego produktu usługi i zakończenie prac badawczych przez wykonawcę, natomiast wdrożenie może być realizowane, ale nie musi w II etapie inwestycyjnym Bonu na innowacje.

Należy zwrócić uwagę, iż wnioskodawcami w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP nie mogą być podmioty jednocześnie spełniające kryterium kwalifikowalności podmiotowej wykonawcy usługi, o których mowa w pkt 1-5 wniosku, np. centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni lub podmioty statutowo lub organizacyjnie im podlegające lub podmioty powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo lub inne podmioty powołane w
celu komercjalizacji wyników ich badań naukowych i prac rozwojowych. Wykonawcą usługi może być wyłącznie wskazana we wniosku o dofinansowanie jednostka naukowa/jednostki naukowe. Niewłaściwym będzie podzlecenie przez wybraną jednostkę naukową części lub całości usługi podmiotowi trzeciemu. Jeśli dla realizacji projektu w niezbędnym i ograniczonym zakresie konieczne jest zaangażowanie innych naukowców/ekspertów spoza wybranej jednostki naukowej, powinna ona zawrzeć z nimi umowę i zaangażować do swojego zespołu projektowego.

Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich niezbędnych zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, część z nich może nabyć lub pozyskać po jego złożeniu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów zewnętrznych nie będących w jego posiadaniu, należy również szczegółowo opisać te zasoby oraz wskazać obiektywnie weryfikowalne podstawy do ich wykorzystania, np. umowa z innym podmiotem, porozumienie, list intencyjny lub inne informacje uwiarygadniające zdolność wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu.