Pomiń nawigację

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. W kontekście działania nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej działalności, jak również długość prowadzonej działalności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 § 4. ust. 3 3. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

 1. wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 2. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 3. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 4. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
 5. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 6. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów. Zgodnie z powyższym wskazana przez Panią działalność, jeżeli dotyczy piwa alkoholowego nie może podlegać finansowaniu w ramach działań realizowanych przez PARP.

Uprawa kwiatów, mieści się pod kodem PKD 01.19.Z, w dziale 6 w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomoc udzielana w ramach Bonów na innowacje stanowi pomoc de minimis. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 wykluczeniu podlegają przedsiębiorcy zajmującego się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podmiot prowadzący taką działalność nie może otrzymać dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Wykluczenie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą albo udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców - przesłanki te w poddziałaniu 2.3.2 POIR nie występują. Z przedstawionych w poniższej wiadomości informacji nie wynika, aby działalność odnosiła się do przetwarzania produktów, zatem nie można potwierdzić, że przedmiot projektu będzie kwalifikował się do dofinansowania. Należy również podkreślić, że zakres projektu powinien odnosić się do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub technologii i wpisywać się w definicje innowacji produktowej lub procesowej przedstawionej w dokumentacji konkursowej. Na podstawie informacji zawartych w mailu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zakres projektu będzie zgodny z założeniami konkursu.

Ocenie podlega kryterium „Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii”. W ramach kryterium ocenie będzie podlegało, czy w ramach projektu osiągnięty zostanie stopień gotowości rozwiązania opracowanego przez jednostkę naukową prowadzący do jego wdrożenia. W ramach poddziałania wspierane są projekty polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego. Z uwagi na cel poddziałania wyróżniane będą projekty w ramach, których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Premiowane będą zatem projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii. Zakres usługi może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych, wykonanie, demonstracja, testy fizycznej formy projektu wzorniczego, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (zwanymi dalej „Wytycznymi”) zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. We wniosku należy określić, czy projekt będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnić opis pozytywnego wpływu projektu na realizację tej zasady, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. Co do zasady neutralny wpływ mogą mieć projekty tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymaga to szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie. W związku z wymogiem, aby co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę projektu, w szczególności w zakresie dostosowania produktów projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z regułą uniwersalnego projektowania, o której mowa w podrozdziale 5.2 pkt 15 Wytycznych. W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród użytkowników danego produktu projektu lub w procesie przygotowania lub realizacji projektu mogą wystąpić osoby z niepełnosprawnościami należy zaznaczyć odpowiednie pole wniosku oraz uzupełnić opis uzasadnienie, w którym zostanie opisany zakres, w jakim produkt projektu będzie dostosowany do zidentyfikowanych w toku analizy potrzeb, a przez to dostępny dla osób z niepełnosprawnościami lub w jaki sposób zapewniona zostanie jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji, gdy więcej niż jeden produkt projektu będzie spełniał zasadę dostępności, w polu uzasadnienia należy odnieść się do każdego z nich. W przypadku projektów, w których zasada dostępności produktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie znajduje zastosowania, należy zaznaczyć odpowiednie pole wniosku oraz uzupełnić uzasadnienie o informacje w zakresie „neutralności” produktu. Uzasadniając dostępność lub brak dostępności produktu projektu dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić takie elementy jak specyfika produktu projektu oraz odbiorca produktu projektu (wnioskodawca/użytkownik zewnętrzny). Dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona w szczególności, jeśli produkt projektu nie będzie zawierał elementów/cech stanowiących bariery w jego użytkowaniu dla osób z niepełnosprawnościami. W określeniu dostępności produktu projektu dla osób z niepełnosprawnościami można np. wskazać (jeśli dotyczy), że produkt projektu będzie dostępny dla wszystkich użytkowników bez względu na ich sprawność bez konieczności jego specjalnego przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzasadnić powyższe twierdzenie. W przypadku, gdy produkty projektu mają neutralny wpływ na realizację zasady dostępności, wnioskodawca powinien zadeklarować, że inne obszary związane z procesem realizacji projektu będą uwzględniały zasadę dostępności. Aby projekt mógł zostać uznany za mający pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku wyboru neutralnego/pozytywnego wpływu Wnioskodawca musi wypełnić uzasadnienie, w którym znajdą się konkretne działania realizowane w ramach projektu potwierdzające wybraną opcję. Brak wypełnionego pola uzasadnienia albo niewskazanie konkretnych działań realizowanych w ramach projektu potwierdzających dokonany wybór spowoduje negatywną ocenę kryterium formalnego – Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Czyli, co do zasady
Wnioskodawca powinien się odnieść do każdego produktu, który będzie efektem projektu. Podobnie jak powstają raporty czy opracowania, które mają być szerzej dostępne warto, by były dostosowane dla osób słabowidzących. Jeżeli coś jest nieuzasadnione to trzeba to opisać i wtedy udowadniać „neutralność”. Całość jest zależna od produktu finalnego – jeśli jest to np. produkt spożywczy czy medyczny to musi on spełniać określone normy i regulacje. Jeśli ktoś produkuje żywność z glutenem, to dlatego, że jest niedostępna dla osób nietolerujących lub uczulonych na gluten to nie oznacza, że produkt jest niezgodny z zasadą dostępności. Ale jeśli ktoś produkuje strony internetowe to musi zapewnić, że będą one dostępne także dla osób słabowidzących – chyba, że jest to produkt niszowy tylko dla osób cierpiących na „nadwzroczność”. Należy w tym miejscu przeanalizować każdy produkt i uzasadnić, czy jest pozbawiony barier dla osób z niepełnosprawnością (szeroko rozumianą).

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (zwanymi dalej „Wytycznymi”) zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. We wniosku należy określić, czy projekt będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnić opis pozytywnego wpływu projektu na realizację tej zasady, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. Opis zasad horyzontalnych, dostępu dla osób niepełnosprawnych i równości szans powinny odnosić się do produktów projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie we wniosku należy określić, czy projekt będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnić opis pozytywnego wpływu projektu na realizację tej zasady, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. Co do zasady neutralny wpływ mogą mieć projekty tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymaga to szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie. W związku z wymogiem, aby co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnościami, wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę projektu, w szczególności w zakresie dostosowania produktów projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z regułą uniwersalnego projektowania, o której mowa w podrozdziale 5.2 pkt 15 Wytycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. O ile fundacja, mieści się w powyższym zakresie, co do zasady nie ma przeciwwskazań.

W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania
oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Jest to kryterium obligatoryjne.

W opisanym przypadku dokumentacja w żadnym miejscu nie nakazuje Beneficjentowi etapu usługowego do wzięcia udziału w etapie II inwestycyjnym (wdrożeniowym). Natomiast w ramach oceny racjonalności celu projektu, badaniu podlega czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia, oraz potencjał Wykonawcy usługi do realizacji usługi. Ocenie podlega także, czy rezultat usługi możliwy jest do wdrożenia przez Wnioskodawcę. Badaniu podlega zdolność Wnioskodawcy do realizacji i wykorzystania efektów projektu. Jest to kryterium obligatoryjne, a wszystkie obligatoryjne kryteria muszą być spełnione, żeby wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Rezultatem projektu jest wykonanie usługi polegającej np. na opracowaniu nowego produktu usługi i zakończenie prac badawczych przez wykonawcę, natomiast wdrożenie może być realizowane, ale nie musi w II etapie inwestycyjnym Bonu na innowacje.

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Zatem podmiot będący wykonawcą powinien zaliczać się do jednej z powyższych kategorii. Jeśli wymaga tego projekt wykonawcami usługi może być kilka jednostek naukowych w ramach odrębnych umów z przedsiębiorcą.

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Zgodnie z powyższym wykonawcą usługi, może być jednostka naukowa, jeżeli posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Laboratorium mogłoby być wykonawcą usługi w przypadku posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji lub w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie o systemie oceny zgodności. 

Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego ma na celu badanie odbioru rozwiązania będącego przedmiotem projektu przez rynek.

Należy zwrócić uwagę, iż wnioskodawcami w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP nie mogą być podmioty jednocześnie spełniające kryterium kwalifikowalności podmiotowej wykonawcy usługi, o których mowa w pkt 1-5 wniosku, np. centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni lub podmioty statutowo lub organizacyjnie im podlegające lub podmioty powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo lub inne podmioty powołane w
celu komercjalizacji wyników ich badań naukowych i prac rozwojowych. Wykonawcą usługi może być wyłącznie wskazana we wniosku o dofinansowanie jednostka naukowa/jednostki naukowe. Niewłaściwym będzie podzlecenie przez wybraną jednostkę naukową części lub całości usługi podmiotowi trzeciemu. Jeśli dla realizacji projektu w niezbędnym i ograniczonym zakresie konieczne jest zaangażowanie innych naukowców/ekspertów spoza wybranej jednostki naukowej, powinna ona zawrzeć z nimi umowę i zaangażować do swojego zespołu projektowego.

Regulamin konkursu, wskazuje, że Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Dodatkowo warunek posiadania przez daną jednostkę naukową wymaganej kategorii naukowej A+, A albo B może być badany przez wnioskodawców z uwzględnieniem danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);. System znajduje się pod poniższym linkiem:  https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo

Należy jednak zauważyć, iż weryfikacja w systemie POL-on ma wyłącznie charakter pomocniczy z uwagi na fakt, iż informacje o kategoriach naukowych są aktualizowane w Systemie „POL-on" i mogą nie obejmować jeszcze zmian wprowadzonych decyzjami ministra o przyznaniu kategorii naukowej. W takiej sytuacji spełnienie przesłanki posiadania przez wykonawcę usługi wymaganej kategorii naukowej powinno być zweryfikowane w oparciu o ostateczną decyzję administracyjną ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (czyli taką, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Nie jest wymagane posiadanie historii finansowej i nie będzie to przedmiotem oceny. Do podpisania umowy niezbędne będzie dostarczenie tabeli dot. sytuacji finansowej przedsiębiorcy/informacji nt. zatrudnienia. Planując realizację projektu muszą Państwo pamiętać, że konieczne będzie zachowanie płynności finansowej. Zasady dotyczące finansowania i przyznawania zaliczek określone są we wzorze umowy o dofinansowanie.