Pomiń nawigację

Projekt może obejmować włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Natomiast, jeżeli chodzi o koszty związane z wydaniem monografii naukowej oraz z organizacją konferencji naukowej, nie będą to koszty kwalifikowalne w ramach tego poddziałania. Zgodnie z Regulaminem konkursu katalog kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z § 42 pkt 1-3 rozporządzenia obejmuje koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zakup środków trwałych nie stanowi kosztów kwalifikowalnych, dlatego nie można tego rodzaju wydatku sfinansować w ramach tego działania. Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Koszty usługi powinny uwzględniać wszystkie składowe niezbędne do osiągnięcia rezultatu projektu. Kwalifikowalność składowych kosztów usługi, w tym materiałów zależy od ich niezbędności do realizacji usługi jednostki naukowej, osiągnięcia rezultatu tej usługi. W przypadku jeśli składową kosztu realizacji usługi będą koszty dotyczące zakupu przez wykonawcę materiałów należy w polu „Nazwa kosztu” obligatoryjnie wskazać rodzajowo te materiały i przypisany im koszt. Niewystarczającym będzie wskazanie „zakup materiałów”, bez ich szczegółowej specyfikacji, charakterystyki i przewidzianej ich wysokości. Uwaga! Należy jednak zaznaczyć, że materiały należy rozumieć jako elementy nie stanowiące odrębnej, kompletnej całości możliwej do samodzielnego wykorzystania i użytkowania. Materiały to w szczególności: materiały eksploatacyjne zużywane w procesie badawczym, surowce, substancje, półfabrykaty, półprodukty służące wytworzeniu rezultatu projektu. W tym znaczeniu nie spełniają pojęcia materiałów np. urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie, sprzęt (np. komputery, kamery), aparatura badawcza, laboratoryjna, wyposażenie. W pojęcie materiałów nie wpisują się również wszelkie wydatki mające charakter inwestycyjny lub noszące cechy środków trwałych. Zakupione materiały powinny być wykorzystane w procesie badawczo-rozwojowym i nie powinny stanowić doposażenia jednostki naukowej. Kwalifikowalność zakupu materiałów należy również rozpatrywać w kontekście:

  1. zakresu i celu działania/poddziałania jakim jest zapewnienie przedsiębiorcom przez jednostki naukowe proinnowacyjnej usługi badawczo-rozwojowej nie mającej jednocześnie charakteru inwestycyjnego,
  2. ich niezbędności dla osiągnięcia rezultatu projektu (w tym wytworzenia prototypu wyrobu),
  3. ich komplementarnego charakteru w stosunku do usługi technologicznej stanowiącej główny cel realizacji projektu (mają charakter jedynie pomocniczy, uzupełniający stąd nie powinny stanowić głównego lub znaczącego zakresu kosztów projektu).

Zgodnie z założeniami Programu wykonawcą usługi na rzecz przedsiębiorcy, może być tylko jednostka naukowa. Oznacza to, że Beneficjent nie może zlecić i rozliczyć w ramach kosztów kwalifikowalnych usług innych podmiotów niż wybrana/e jednostka naukowa. Niewłaściwym będzie zlecenie przez wybraną jednostkę naukową do wykonania usługi podmiotowi trzeciemu. Pracownik firmy wnioskodawcy może być zaangażowany np.: w nadzór, jednak koszty z tym związane nie mogą wystąpić w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania i poddziałania, poniesione w związku z realizacją projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z 42 pkt 1 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.