Pomiń nawigację

W przypadku szacowania powinno się porównać ceny, na podstawie odpowiedzi od Wykonawców, stron internetowych, rozmów telefonicznych bądź innych źródeł. W przypadku szacowania nie trzeba się zgłaszać do tych firm, które miałyby być ostatecznymi Wykonawcami, do tych, którzy są w kręgu  zainteresowania. Mogą być to inne firmy. Chodzi o ogólne porównanie cen w kontekście tego zagadnienia. Zatem ustalenie wartości na podstawie jednej sprawdzonej oferty nie będzie miało podstaw badania konkurencyjności.

Co do zasady jest możliwe złożenie więcej niż jednego wniosku, natomiast każdy ze składanych wniosków musi dotyczyć innego projektu. Dodatkowo należy mieć na uwadze obowiązujące limity pomocy de minimis. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu: § 13 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ust. 5. W przypadku, gdy rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro, Wnioskodawca może zwrócić się z pisemną prośbą o dofinansowanie projektu w kwocie niepowodującej przekroczenie dopuszczalnych limitów. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Co do zasady nie ma przeciwskazań, aby dwa podmioty powiązane ze sobą złożyły wnioski o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3.2 POIR. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na inne aspekty, takie jak pomoc de minimis oraz zakres jednolitego, pojedynczego organizmu gospodarczego. Niektóre typy powiązań mogą mieć charakter jednego organizmu gospodarczego (ze wspólnym limitem pomocy de minimis)

https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis2?_ga=2.226044442.1245885343.1511162914-714196001.1485778038

<https://www.parp.gov.pl/pomoc-deminimis2?_ga=2.226044442.1245885343.1511162914-714196001.1485778038>

W przypadku wątpliwości odnośnie występowania jednego organizmu gospodarczego, organem właściwym do wydawania opinii zainteresowanym przedsiębiorcom jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.p/index.php

Do wniosku o dofinansowanie do działania 2.3.2 POIR nie składa się załączników. W generatorze wniosków nie ma możliwości dołączenia załączników do wniosku.

Dokumentacja nie wskazuje na fakt, by Wnioskodawca zobowiązany był do przepisywania wyłonionej oferty do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest do archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonych wyborów ofert w trakcie realizacji projektu. Dokumentacja ta powinna być dostępna w razie niejasności, jak również późniejszych kontroli. We wniosku o dofinansowanie nie mają Państwo obowiązku w identycznych słowach opisywać oferty, ważne jest zachowanie sensu. 

Wyboru wykonawcy należy dokonać z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów. Dokumentami/aktami prawnymi określającymi sposób dokonywana za zamówień towarów i usług w ramach programów finansowanych z Funduszy Unijnych są: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie ma konieczności publikowania zamówień na stornie internetowej https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

Należy się odnieść do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej art. 11 ust. 3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Obligatoryjne jest spełnienie celu działania, którym jest zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, przy czym innowacyjność powinna być wprowadzona przynajmniej na skalę przedsiębiorstwa.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie ramach poddziałania jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz 42 pkt 1 rozporządzenia. Nie ma wykluczenia ze względu na województwa. 

RODO, należy stosować w zakresie uregulowanym prawnie w rozporządzeniu.