Pomiń nawigację

Nie ma przeciwwskazań, aby wdrożyć wyniki prac B+R, które pochodzą z tego dofinansowania.

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu.

Wnioskodawca ma możliwość modyfikacji danych w „tabelach finansowych” jedynie w zakresie białych pól. Dane finansowe o których Pani wspomina tj. w zakresie Rachunku przepływów pieniężnych bez projektu zarówno dla roku 2019, I kw. 2020 r. jak i kolejnych okresów prognostycznych wyliczają się na podstawie przyjętych formuł, które są tożsame dla każdego z wnioskodawców składających wniosek w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Zgodnie z przyjętymi formułami poszczególne pozycje w rachunku przepływów pieniężnych za wskazane okresy wyliczane są na podstawie danych, które Państwo wskazali w zakresie poszczególnych składowych Rachunku zysków i strat oraz Bilansu. Te dane mogą Państwo w pełni modyfikować. Jednocześnie w zakresie danych historycznych w zakładce „bilans bez projektu” oraz „rachunek zysków i strat” dane powinny być spójne ze sprawozdaniami finansowymi. Jeżeli Państwa zdaniem przedstawione formuły w zakładce rachunek przepływów pieniężnych mimo iż wyliczane są na podstawie rachunku zysów i strat i bilansu w całości wypełnionego przez Wnioskodawcę nie odzwierciedlają danych wynikających ze sprawozdań finansowych mogą Państwo przedstawić w tym zakresie stosowne wyjaśnienia we wniosku o dofinansowanie w punkcie „ Założenia do tabel finansowych - Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza”. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o rachunkowości nie każde jednostki mające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. W takim przypadku wskazanie w tabelach finansowych formuł do rachunku przepływów pieniężnych stanowi znaczne uproszczenie dla wnioskodawców., tym bardziej, że formuły w zakresie okresów historycznych wyliczają się na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, które powinny zostać ujęte w tabelach finansowych w zakładkach „rachunku zysków i strat bez projektu” oraz „bilans bez projektu”. Dane w zakresie okresów prognostycznych są natomiast wynikiem przyjętych założeń i prognoz w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat przez wnioskodawcę. Podsumowując Wnioskodawca nie ma możliwości edycji pól innych niż białe, wskazane przez Panią pola w rachunku przepływów pieniężnych nie podlegają modyfikacji.