Pomiń nawigację

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jako odrębne załączniki: Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R samodzielnie przez Wnioskodawcę (obowiązkowo sprawozdanie lub raport, w tym wyniki, z przeprowadzonych badań, dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty związane z przeprowadzonymi pracami B+R, ew. inne dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę np. umowy o pracę pracowników zaangażowanych w prace B+R lub zakresy obowiązków wskazujące na realizowanie w ramach umowy o pracę zadań związanych z pracami badawczo - rozwojowymi) Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R na zlecenie Wnioskodawcy (obowiązkowo sprawozdanie lub raport, w tym wyniki, z przeprowadzonych badań podpisany przez Zleceniobiorcę, protokół odbioru zrealizowanych prac B+R, umowy z wykonawcami zleconych prac B+R, dokumenty księgowe tj. faktury oraz dowody przelewów za wykonane i zakończone prace B+R, ew. inne dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę) Dokumenty potwierdzające nabycie wyników prac B+R (np. umowy ze sprzedającym, dokumenty księgowe w tym faktury i dowody przelewu za zakupione prace B+R w tym dowody zapłaty za zakupione licencje lub patenty) oraz dokumenty, z których wynika kluczowe znaczenie zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych dla cech lub funkcjonalności produktu będącego przedmiotem wdrożenia w ramach projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych przez Wnioskodawcę). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie dysponuje wzorem sprawozdania dotyczącego prac badawczo-rozwojowych. Należy postępować zgodnie z dokumentacją konkursową i ogólnie przyjętymi założeniami cd. Przygotowywania sprawozdań. Dodatkowo należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo- rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. W związku z powyższym, celem jest wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, które muszą być gotowe na dzień złożenia wniosku.