Pomiń nawigację

Zgodnie z § 6 ust. 13 umowy o dofinansowanie zaliczka wypłacona wykonawcy przez beneficjenta na poczet wykonania zamówienia nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. Wydatek ten może zostać uznany za koszt kwalifikowalny w oparciu o dokument stwierdzający wykonanie zamówienia.

Możliwy jest zakup używanych środków trwałych. Do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione na realizację projektu, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:

  1.  w przypadku zakupu używanego środka trwałego: 
    1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
    2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
    3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby po zrealizowaniu projektu, jak również w toku jego realizacji produkt uległ rozwojowi. Należy pamiętać o wskaźnikach projektu, które powinny zostać zrealizowane.

Zgodnie z zakresem umowy o dofinansowanie „Beneficjent nie może, w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1, aż do zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1, przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, bez zgody Instytucji Pośredniczącej”. Zatem w momencie podpisania umowy Beneficjent może wystąpić do PARP z prośbą o cesję. Po analizie zostanie wydana decyzja. Zgodnie ze stanowiskiem departamentu merytorycznego odpowiedzialnego za to poddziałanie istnieje możliwość takiej formy zabezpieczenia. W takiej sytuacji Beneficjent powinien nam przekazać kopię umowy kredytowej i umowy przelewu wierzytelności, a PARP po sprawdzeniu czy zapisy tych umów nie naruszają interesów PARP, wystawia potwierdzenie przyjęcia cesji wierzytelności na rzecz banku.

Zmiana statusu Beneficjenta po podpisaniu umowy nie skutkuje wypowiedzeniem podpisanej umowy o dofinansowanie. Zmiana ta może wymagać poinformowania PARP o tym fakcie.

We wzorach dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, znajduje się wzór deklaracji o niekaralności. Wzór określa, że deklarację o niekaralności składa każdy członek organu zarządzającego, bądź każdy wspólnik spółki osobowej nieposiadającej organu zarządzającego.

Informacja z banku jest błędna. Niepodpisanie umowy nie jest równoznaczne z naruszeniem warunków tejże umowy. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podpisania umowy, pomimo przyznanego dofinansowania.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do udzielania zamówienia w ramach projektu m. in. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Określone w Umowie o dofinansowanie wymagania dotyczą postępowania Beneficjenta w toku udzielania zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie Zakres stosowania procedury przewidzianej w umowie o dofinansowanie jest więc uzależniony od sposobu określenia przedmiotu zamówienia przez beneficjenta. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest nabycie nieruchomości lub środków trwałych w formie leasingu wymagania dotyczące postępowania należy stosować w odniesieniu do postępowania, którego przedmiotem jest nabycie rzeczy w drodze leasingu. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest odrębnie dostawa sprzętu, a odrębnie usługa leasingu, do każdego z tych postępowań należy zastosować reguły wynikające z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych. Umowa o dofinansowanie wskazuje na konieczność udzielania zamówień w oparciu o zasady określone w Wytycznych. W ramach działania 3.2.1. rozliczany będzie zakup urządzenia w formie leasingu. W związku z tym, wybór leasingodawcy powinien być dokonany zgodnie z zasadami wyboru usługodawcy określonymi w Wytycznych.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wkład własny beneficjenta – oznacza środki finansowe wnoszone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i które nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowanych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi); wkład własny beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych. Podwójnym finansowaniem jest np.: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, zrefundowanie poniesionego podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o VAT, zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Ponadto, wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez beneficjenta stanowi wydatek niekwalifikowalny. Podwójnym finansowaniem nie jest: finansowanie wkładu własnego ze środków zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który był wcześniej współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych – taka sytuacja będzie uznana za podwójne finansowanie), pozyskanie środków na prefinansowanie wkładu wspólnotowego w formie kredytu lub pożyczki, pod warunkiem, iż nie zostaną umorzone. Wnioskodawca powinien się upewnić, że gwarancja z programu Banku Gospodarstwa Krajowego "Gwarancja Biznesmax" nie naruszy zakazu podwójnego finansowania.

Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent zobowiązuje się do udzielania zamówienia w ramach projektu m.in. zgodnie z Wytycznymi iż zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Określone w § 13 umowy o dofinansowanie wymagania dotyczą postępowania beneficjenta w toku udzielania zamówienia. Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie. Zakres stosowania procedury przewidzianej w umowie o dofinansowanie jest więc uzależniony od sposobu określenia przedmiotu zamówienia przez beneficjenta. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest nabycie nieruchomości lub środków trwałych w formie leasingu wymagania dotyczące postępowania należy stosować w odniesieniu do postępowania, którego przedmiotem jest nabycie rzeczy w drodze leasingu. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest odrębnie dostawa sprzętu, a odrębnie usługa leasingu, do każdego z tych postępowań należy zastosować reguły wynikające z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych.

Zastaw rejestrowy jest dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu lub pożyczki; należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku utraty środka trwałego, na którym ustanowiono zastaw (wskutek realizacji zabezpieczenia), należy dokonać zakupu innego środka trwałego, celem zachowania trwałości i zapewnienia funkcjonowanie projektu.

Beneficjentowi, w ramach przyznanego dofinansowania, może być wypłacona zaliczka w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Wypłaty dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu. Zaliczka nie może przekroczyć 40% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy z zastrzeżeniem ust. 16 i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, przedłożonych przez beneficjenta w terminach określonych w Harmonogramie płatności. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1.