Pomiń nawigację

Termin naboru wniosków o dofinansowanie nie ulegnie skróceniu.

W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile nie dotyczy tego samego projektu. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu, będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu lub wniosku o dofinansowanie, który dotyczy tego samego projektu zarówno w konkursie nr 1 z 2019 r., jak i w konkursach nr 2 i 3 z 2019 r. W przeciwnym przypadku PARP wzywa Wnioskodawcę do wycofania pozostałych wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać pozostałe wnioski (wniosek) o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania pozostałych wniosków (wniosku) o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski (wniosek), dotyczący tego samego projektu złożony w niniejszym konkursie lub konkursie nr 2 lub nr 3 zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Nie może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na te same koszty kwalifikowalne. Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie do różnych działań na ten sam projekt będzie mógł przystąpić do podpisania umowy tylko z jedną z nich. Nie może dojść do sytuacji podwójnego dofinansowania tych samych kosztów.

Działania marketingowe nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych w Regulaminie konkursu.

„Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstrowanie, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstrowania i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń; Studium wykonalności nie mieści się w ww. zakresie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu: Wniosek o dofinansowanie musi zostać sporządzony w języku polskim, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo- rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że projekt może obejmować ulepszony produkt lub proces technologiczny, natomiast owy projekt musi odznaczać się co najmniej innowacyjnością na skalę polskiego rynku, co oznacza, że objęty wdrożeniem produkt/proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. Co do zasady nie ma przeciwskazań, aby przedsiębiorstwo działające w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przystąpiło do konkursu i złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Należy jednak pamiętać o wskazaniach związanych z pomocą publiczną, również odnoszących się do regionalnej pomocy inwestycyjnej wynikających z realizacji działalności w SSE. Należy pamiętać, żeby nie przekraczać limitów dofinansowania, jakie przysługują danym obszarom terytorialnym oraz przedsiębiorstwom o danym statusie – mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wnioskodawca powinien zachowywać wskazane limity, o których traktuje Regulamin konkursu 3.2.1 Badania na rynek, aby spełniać kryteria poprawności.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu konkursu: o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy: zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców). Co oznacza, że Wnioskodawca musi mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy, trwający 12 miesięcy.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć przedsiębiorca mikro, mały czy średni. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez konsorcjum. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców). Szczegółowe informacje dotyczące Kwalifikowalności Wnioskodawcy w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, określone zostały w Kryteriach wyboru projektów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu § 5 kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby realizowane były projekty na bazie jednego pozwolenia na budowę, o ile przepisy prawa na to pozwalają. Należy wziąć pod uwagę, że wskazane projekty muszą spełniać kryteria obligatoryjne w ramach poddziałania. Ocenie podlega m. in. czy projekt jest przygotowany do realizacji inwestycji początkowej. Jednocześnie musi być zachowana zasada braku podwójnego finansowania. Ponadto, działania powinny wpisywać się w cel projektu. Zgodnie z
zapisem w § 4. ust. 1. Regulaminu konkursu, dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z dokumentacją konkursową, data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje te muszą być spójne z danymi w pozostałych polach wniosku, w szczególności w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy  nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku. Zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja konkursu 3.2.1 POIR Badania na rynek nie wyklucza możliwości nabycia środków trwałych od producentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca powinien dokonać oszacowania wartości zamówienia, należy mieć przygotowanie rozeznanie rynku w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu, czyli posiadać najlepiej minimum dwie, trzy oferty (dla Instytucji Pośredniczącej powyższe stanowi potwierdzenie, że podmiot zamawiający należycie wybrał tryb zamówienia). Wnioskodawca potwierdza tym samym, iż wydatkowana kwota odpowiada ogólnym warunkom rynkowym (wydatek poniesiony został w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów). Jednocześnie przedsiębiorca nie powinien udzielać zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ustawy o PARP, obowiązkowe jest zachowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Jeżeli z szacowania wartości zamówienia wynika, że przekracza ono 50 000 złotych obowiązkowe jest zachowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, oraz obowiązkowo należy upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia, należy sporządzić w formie pisemnej, informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, należy również pamiętać, że zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Termin składania ofert wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.: koszty:

 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia
  kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Odpisy amortyzacyjne nie występują w katalogu kosztów regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Tak. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych przez Wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu albo usługi) lub procesu technologicznego wskazanego we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych). Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo- rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu. 

Przez „zezwolenie na inwestycję” należy rozumieć ostateczną decyzję budowlaną (pozwolenie na budowę albo decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji), ewentualnie inną decyzję administracyjną kończącą przygotowanie procesu inwestycyjnego (np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię produkowaną przez zakłady wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również część energii, wyrażoną jako wartość opałowa, produkowaną z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także konwencjonalne źródła energii. Obejmuje również energię elektryczną ze źródeł odnawialnych wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, nie obejmuje natomiast energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych.

W konkursie nr 1 w 2020r. (konkurs ogólny) i konkursie nr 2 w 2020r. (konkurs dla miast średnich) katalog kosztów kwalifikowalnych jest jednakowy zarówno dla innowacji produktowej jak i procesowej. Wyjątkiem jest konkurs nr 3 w 2020r. (program dedykowany Dostępność plus), w ramach którego zgodnie z par. 5 Regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne mogą być ponoszone na:

 • nieruchomości w tym grunt (bez lokali mieszkalnych), inne środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne, 
 • raty spłat kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz raty spłat kapitału środków trwałych; 
 • eksperymentalne prace rozwojowe niezbędne do wdrożenia wyników badań; 
 • doradztwo;
 • ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia. W ramach konkursu Dostępność plus, który dotyczy tylko innowacji produktowej, nie są kwalifikowalne koszty dotyczące Inwestycji w zakresie propagowania energii ze źródeł odnawialnych, recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów.

Tak. Należy jednak pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że takie działanie jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub procesu technologicznego.

Tak. Należy jednak pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że takie działanie jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub procesu technologicznego. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z 2018 r. niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki: - wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii), - zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), - w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym). W związku z powyższym, Wnioskodawca może zakwalifikować wydatki związane z wytwarzaniem energii zarówno do wydatków związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, jak i do wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną, pod warunkiem, że spełniają powyższe warunki. W przypadku zakwalifikowania wydatków związanych z wytwarzaniem energii do wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną nie ma konieczności odnoszenia się do inwestycji referencyjnej. W związku z czym, cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jeżeli Wnioskodawca zaliczy przedmiotowe koszty do kosztów na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie musiał wskazać inwestycję referencyjną. Dla określenia, jaka inwestycja będzie inwestycją referencyjną oraz jaka będzie jej wartość, Wnioskodawca może pomocniczo wykorzystać kalkulator oraz opracowanie "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej" znajdujące się pod adresem: (https://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna). W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym będzie różnica nakładów pomiędzy instalacją referencyjną a instalacją planowaną. Należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy moc tej instalacji nie będzie przekraczała 0,05 MW, czyli będzie mniejsza niż 0,05 MW lub produkowała mniej niż 400 MWh rocznie (tzw. mała instalacja) nie ma konieczności porównywania do inwestycji referencyjnej. Wówczas analogicznie jak w przypadku zaliczenia kosztów inwestycji obejmującej OZE do pomocy regionalnej cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

Załącznik 11 należy wypełnić w przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (z wyjątkiem małych instalacji) oraz recykling i ponowne wykorzystywanie odpadów, gdzie należy zastosować porównanie do inwestycji referencyjnej. Załącznik pomaga wyliczyć różnicę miedzy inwestycją planowaną a inwestycją referencyjną, a obliczone w ten sposób wydatki stanowią wydatki kwalifikowane i ich wartość należy przenieść do odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie (Harmonogram rzeczowo–finansowy; Wydatki).

Przez „koszty związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska” należy rozumieć koszty inwestycji koniecznej aby osiągnąć poziom wyższy niż wymagają tego obowiązujące normy unijne lub zwiększyć poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych. Natomiast "ochrona środowiska" oznacza każde działanie zmierzające do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapobiegające wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, działanie zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej szkody bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Za koszty kwalifikowalne można uznać tylko koszty niezbędne do realizacji danego projektu. Koszty instalacji fotowoltaicznej mogą zostać uznane za kwalifikowalne tylko w takiej części w jakiej są niezbędne dla realizacji projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do:

 1. zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a.”