Pomiń nawigację

Na bazie przedstawionych informacji nie ma przeciwwskazań, aby dokonywać rozbudowy. Brak jest podstaw do zakazania dalszego rozwoju. Należy jednak zachować założenia projektu, jego cele i zakładane wskaźniki. Zaznaczam jednak, iż na tym etapie dokonywanie jednoznacznych ocen, analiz nie jest możliwe.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie wykazania wskaźnika "Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach" należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Do określenia wartości docelowej wskaźnika należy przyjąć etaty, które jednocześnie spełnią następujące przesłanki:

  • zostaną utworzone u Beneficjenta w trakcie realizacji projektu lub do 12 miesięcy od jego zakończenia,
  • będą bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu, ale nie powstaną wyłącznie do jego wdrażania i nie zostaną zlikwidowane po jego zakończeniu (miejsce pracy musi zostać utrzymane co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego ze środków POIR),
  • zwiększą łączną liczbę istniejących etatów u beneficjenta (jeśli całkowita liczba etatów nie wzrośnie należy wpisać 0),
  • nowe etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza), -dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenia).

W związku z powyższym, taka zmiana form zatrudnienia może być traktowana jako wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wskazanych powyżej przesłanek.

Zgodnie z Instrukcją do wypełniania wniosków w okresie realizacji projektu, w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, musi nastąpić wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu i oferowanie go na sprzedaż lub świadczenie innowacyjnej usługi przez wnioskodawcę, charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową. Ponadto zgodnie z Wzorem umowy o dofinansowanie w paragrafie 3, ust.3 projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożył wyniki prac badawczo-rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu i oferowanie go na sprzedaż lub świadczenie innowacyjnej usługi przez beneficjenta, charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową. Oznacza to, że wdrożenie projektu wraz ze sprzedażą muszą odbyć się w terminie zaplanowanym, podanym jako termin realizacji projektu, w zgodzie z zadaniami, działaniami przedstawionymi w Harmonogramie. Jedynie w przypadku osiągnięcia wartości docelowej z przychodów ze sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) powinno być to określone na rok po zakończeniu realizacji projektu.

Zgodnie z dokumentacją konkursową, data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje te muszą być spójne z danymi w pozostałych polach wniosku, w szczególności w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy  nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku. Zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.