Pomiń nawigację

Zgodnie z opisem kryterium dotyczącym zdolności do sfinansowania projektu "Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania" oraz „W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Zarówno opis kryterium jak i Regulamin konkursu wraz z załącznikami nie wskazuje zamkniętego katalogu zewnętrznych źródeł finansowania innych niż dotacja, dlatego pozyskanie środków poprzez emisje obligacji nie jest zabronione. Należy mieć na uwadze jednakże, że ocena realności pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania jest dokonywana na dzień składania wniosku, zatem Wnioskodawca powinien przedstawić w dokumentacji konkursowej, co najmniej dokumenty potwierdzające:

 • podjęcie uchwały przez właściwy organ spółki o przeprowadzeniu emisji; uchwała w szczególności powinna zawierać cel emisji obligacji – w tym przypadku: sfinansowanie realizacji projektu
 • opracowanie wstępnych warunków emisji 
 • skierowanie ofert nabycia obligacji do inwestorów i 
 • wstępną deklarację objęcia emisji/jej części przez inwestorów. 

Powyższe dokumenty dotyczą emisji prywatnej, ponieważ emisja publiczna (na giełdzie) rządzi się innymi prawami. Jednocześnie należy pamiętać, że ocenie podlega również „przygotowanie projektu do realizacji”, w tym realność harmonogramu finansowo–rzeczowego, który musi uwzględniać proces pozyskania realnych środków finansowych, pochodzących z emisji obligacji, które zależą od potencjalnego zainteresowania osób trzecich.

Zgodnie z opisem kryterium: Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w:

 • w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 • w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu);
 • art.3 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu;
 • w art. 3 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006).

W przypadku, gdy w projekcie przewidziane zostały koszty związane z uzyskaniem pomocy de minimis przedmiot realizacji projektu nie dotyczy również rodzajów działalności z sektorów wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach poddziałania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów i przeznaczeń pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.” Informuję, iż KE zmieniła stanowisko dotyczące braku możliwości wsparcia ze środków EFRR inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, tj. czynności dokonywanych na produkcie rolnym wskazanym w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym. W związku z powyższym należy podkreślić, iż nie ma przeciwwskazań dla udzielania wsparcia w ramach POIR dla przedsiębiorstw działających i realizujących projekty w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, o ile przedsięwzięcie to wpisuje się w zakres poszczególnych celów tematycznych. W zakresie pomocy publicznej przypominam, iż zgodnie z art. 1 pkt 3. lit. b rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 rozporządzenie to nie ma zastosowania do działalności związanej z produkcją pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE (wyjątkiem od tego zakazu są niektóre przeznaczenie pomocy, jak no. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomoc na finansowanie ryzyka, czy też pomoc na działalność B+R). Bez wyjątków możliwe jest udzielanie pomocy w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, poza dwoma przypadkami, kiedy: 1. wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów oraz 2. przyznanie pomocy zależy od przekazania jej producentom surowców. Należy zwrócić uwagę, że żaden z tych przypadków nie występuje w POIR. Wskazane ograniczenia wynikają z art. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Analogiczne przepisy dotyczą pomocy de minimis, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Jeżeli w ramach projektu będzie następowało przetwarzanie produktów rolnych, czyli będą dokonywane czynności na produkcie rolnym, w wyniku których powstanie produkt będący również produktem rolnym, to przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.1 POIR. 

Wniosek o dofinansowanie może złożyć przedsiębiorca mikro, mały czy średni. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez konsorcjum. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców). Szczegółowe informacje dotyczące Kwalifikowalności Wnioskodawcy w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, określone zostały w Kryteriach wyboru projektów.

Ocenie i weryfikacji podlega czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno- gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – projekt nie wpisuje się w KIS; 1 pkt – projekt wpisuje się w jedną z KIS. Jest to kryterium fakultatywne.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt/proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat). Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4, przy czym: 0 pkt – brak innowacji produktowej lub procesowej technologicznej bądź innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom niższy niż poziom kraju lub/i w przypadku innowacji produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców; 1 pkt – innowacja produktowa lub procesowa technologiczna na poziomie kraju i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. Jeśli projekt otrzyma minimum 1 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowego 1 punktu za wystąpienie któregokolwiek z trzech poniższych warunków (łącznie maksymalnie 3 dodatkowe punkty): - innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom powyżej kraju – 1 pkt; - zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku – 1pkt; - projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych – 1 pkt. Wymagany próg punktowy w ramach kryterium warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia wynosi 1 pkt. Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby realizowane były projekty na bazie jednego pozwolenia na budowę, o ile przepisy prawa na to pozwalają. Należy wziąć pod uwagę, że wskazane projekty muszą spełniać kryteria obligatoryjne w ramach poddziałania. Ocenie podlega m. in. czy projekt jest przygotowany do realizacji inwestycji początkowej. Jednocześnie musi być zachowana zasada braku podwójnego finansowania. Ponadto, działania powinny wpisywać się w cel projektu. Zgodnie z
zapisem w § 4. ust. 1. Regulaminu konkursu, dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt/proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat).

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4, przy czym: 0 pkt – brak innowacji produktowej lub procesowej technologicznej bądź innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom niższy niż poziom kraju lub/i w przypadku innowacji produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców; 1 pkt – innowacja produktowa lub procesowa technologiczna na poziomie kraju i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

Jeśli projekt otrzyma minimum 1 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowego 1 punktu za wystąpienie któregokolwiek z trzech poniższych warunków (łącznie maksymalnie 3 dodatkowe punkty):

 • innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom powyżej kraju – 1 pkt; 
 • zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku – 1pkt;
 • projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych – 1 pkt.

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia wynosi 1 pkt. Dokumenty patentowe nie są wymagane, natomiast jeżeli projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego, można załączyć dokumenty dotyczące ochrony patentowej i wzorów użytkowych, co zostanie ocenione - można uzyskać dodatkowe punkty.

Dokumentacja nie wskazuje w jakim czasie inwestycja musi się zwrócić. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z opisem kryterium Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji „W trakcie oceny będzie brane pod uwagę, czy realizacja projektu jest opłacalna, a jego założenia finansowe i rynkowe uzasadniają jego realizację, w tym czy: prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego procesu technologicznego lub produktu wskazuje na opłacalność projektu. (...)” Aby otrzymać punkty w ww. kryterium projekt musi wykazać opłacalność co najmniej na poziomie przeciętnym.

Zgodnie z opisem kryterium Projekt jest przygotowany do realizacji, ocenie podlegać będzie:

 1. spójność i przygotowanie projektu, w tym wiarygodność przedstawionych danych, realność oraz poprawność harmonogramu projektu, z którego wynika, że Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto harmonogram uwzględnia uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych, w tym koncesji czy pozwoleń;
 2. ryzyko projektu (Wnioskodawca dokonał rzetelnej analizy ryzyka i przewidział działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka); 
 3. zasoby techniczne i kadrowe Wnioskodawcy do realizacji projektu (wnioskodawca wykazał, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji); 
 4. zaangażowanie kadry zarządzającej w realizację projektu: doświadczenie kadry zarządzającej oraz sposób zarządzania projektem (ścieżka decyzyjna).

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie budynek nie musi być geodezyjnie wyodrębniony. Należy jednak podkreślić, że we wniosku należy dokładnie opisać planowaną do zakupu nieruchomość (należy podać planowany koszt, wielkość, cechy oraz uzasadnić konieczność nabycia w kontekście realizacji projektu.) Przedłożenie umowy warunkowej na zakup przedmiotowej nieruchomości zamiast oferty sprzedaży zwiększa szanse na uznanie, że ryzyko projektu w zakresie pozyskania nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu, jest niewielkie.

Zgodnie z opisem kryterium Projekt jest przygotowany do realizacji projekt otrzyma 3 pkt jeśli zostały spełnione wszystkie przesłanki wystarczające do uzyskania oceny 1 pkt oraz: -w przypadku, gdy realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę, Wnioskodawca posiada i dołączył do wniosku o dofinansowanie ostateczne pozwolenie na budowę lub -w przypadku, gdy realizacja projektu nie jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca dołączył do wniosku dokumenty potwierdzające brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku gdy realizacja projektu nie jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty potwierdzające brak konieczności ich uzyskania, o ile je posiada tj. stanowisko właściwego organu, że projekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 tj. właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Mając na uwadze powyższe, przedłożenie ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego, że projekt nie jest
uzależniony od uzyskania decyzji środowiskowych, nie wystarczy aby otrzymać 3 pkt w przedmiotowym kryterium.