Pomiń nawigację

Zgodnie z zapisami Instrukcji zakup gruntu przed złożeniem wniosku nie będzie stanowił o rozpoczęciu realizacji projektu. Niemniej, jeśli wnioskodawca chce kwalifikować koszt w projekcie to wydatek musi zostać poniesiony po dniu złożenia wniosku. Jeśli przedsiębiorca dokona zakupu gruntu przed złożeniem wniosku lub w dniu złożenia wniosku to wydatek będzie niekwalifikowany. Aby koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych był kosztem kwalifikowalnym, należy go zakupić najwcześniej dzień po złożeniu wniosku. Ponadto nie trzeba wykonywać postępowania ofertowego przy zakupie gruntu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie wykazania wskaźnika "Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach" należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Do określenia wartości docelowej wskaźnika należy przyjąć etaty, które jednocześnie spełnią następujące przesłanki:

  • zostaną utworzone u Beneficjenta w trakcie realizacji projektu lub do 12 miesięcy od jego zakończenia,
  • będą bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu, ale nie powstaną wyłącznie do jego wdrażania i nie zostaną zlikwidowane po jego zakończeniu (miejsce pracy musi zostać utrzymane co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego ze środków POIR),
  • zwiększą łączną liczbę istniejących etatów u beneficjenta (jeśli całkowita liczba etatów nie wzrośnie należy wpisać 0),
  • nowe etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza), -dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenia).

W związku z powyższym, taka zmiana form zatrudnienia może być traktowana jako wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wskazanych powyżej przesłanek.

Każda ilość korzystnych cech produktu wskazanych we wniosku o dofinansowanie musi mieć swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu. Wskaźniki muszą być obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlać założone cele projektu, być adekwatne dla danego rodzaju projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca wskazuje 9 cech innowacyjnych, powinien zastosować 9 wskaźników pozwalających na odzwierciedlenie każdej z powyższych cech. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której wybrane cechy mogą być poddane mierzalnej analizie. Należy mieć ponad to na uwadze fakt, że w przypadku, gdy Wnioskodawca wskaże np. 9 wskaźników rezultatu (dowolnie prze siebie skonstruowanych), należy w ramach projektu je osiągnąć. Nieosiągnięcie któregoś ze wskaźników skutkuje korektą finansową projektu.

Zgodnie z Instrukcją do wypełniania wniosków w okresie realizacji projektu, w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, musi nastąpić wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu i oferowanie go na sprzedaż lub świadczenie innowacyjnej usługi przez wnioskodawcę, charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową. Ponadto zgodnie z Wzorem umowy o dofinansowanie w paragrafie 3, ust.3 projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożył wyniki prac badawczo-rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu i oferowanie go na sprzedaż lub świadczenie innowacyjnej usługi przez beneficjenta, charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową. Oznacza to, że wdrożenie projektu wraz ze sprzedażą muszą odbyć się w terminie zaplanowanym, podanym jako termin realizacji projektu, w zgodzie z zadaniami, działaniami przedstawionymi w Harmonogramie. Jedynie w przypadku osiągnięcia wartości docelowej z przychodów ze sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) powinno być to określone na rok po zakończeniu realizacji projektu.

Ocenie i weryfikacji podlega czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno- gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – projekt nie wpisuje się w KIS; 1 pkt – projekt wpisuje się w jedną z KIS. Jest to kryterium fakultatywne.

Wkład własny w ramach poddziałania 3.2.1. jest rozumiany jako środki finansowe wnoszone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, i które nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi). Ponadto, należy mieć na uwadze, że wkład własny beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, niedopuszczalne jest sfinansowanie wkładu własnego ze środków funduszu pożyczkowego Jeremie2, ponieważ Komisja Oceny Projektów odrzuci wniosek na etapie oceny merytorycznej.

Dokumentacja konkursu 3.2.1 POIR Badania na rynek nie wyklucza możliwości nabycia środków trwałych od producentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca powinien dokonać oszacowania wartości zamówienia, należy mieć przygotowanie rozeznanie rynku w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu, czyli posiadać najlepiej minimum dwie, trzy oferty (dla Instytucji Pośredniczącej powyższe stanowi potwierdzenie, że podmiot zamawiający należycie wybrał tryb zamówienia). Wnioskodawca potwierdza tym samym, iż wydatkowana kwota odpowiada ogólnym warunkom rynkowym (wydatek poniesiony został w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów). Jednocześnie przedsiębiorca nie powinien udzielać zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ustawy o PARP, obowiązkowe jest zachowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Jeżeli z szacowania wartości zamówienia wynika, że przekracza ono 50 000 złotych obowiązkowe jest zachowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, oraz obowiązkowo należy upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia, należy sporządzić w formie pisemnej, informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, należy również pamiętać, że zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Termin składania ofert wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. 

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu.

Tak. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych przez Wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu albo usługi) lub procesu technologicznego wskazanego we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych). Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo- rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu. 

Tak. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki Wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy).

Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż jeśli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, to kwoty wydatków ogółem nie mogą być równe kwotom wydatków kwalifikowalnych wskazanych w części VIII wniosku o dofinansowanie w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Jeżeli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT to kwota tego podatku nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, a zatem wartości kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych powinny być od siebie różne (co najmniej o wartość kwoty podatku VAT).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu "rozpoczęcie prac" oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Przedsiębiorca składając wniosek o udzielenie wsparcia, ubiega się o pomoc publiczną w związku z realizacją konkretnego projektu inwestycyjnego, dla którego znane są nakłady. Podejmując decyzję o budowie hali ma określone plany związane z jej wykorzystaniem. Budowa jest tym samym zawsze częścią określonego planu inwestycyjnego przedsiębiorcy i zmierza do realizacji konkretnego projektu. Efekt zachęty powinien być zatem analizowany w odniesieniu do całego projektu czyli
wszystkich działań koniecznych do jego realizacji. Mając na uwadze powyższe, jeżeli budowa hali jest związana z zakresem projektu, jej rozpoczęcie zostanie uznane za rozpoczęcie prac nad projektem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zmiana formy finansowania jest możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i potwierdzeniu zdolności do sfinansowania projektu przez wnioskodawcę w wyniku przeprowadzonej ponownie analizy, z uwzględnieniem nowego źródła finansowania projektu i w oparciu o dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu właściwe dla konkretnej formy finansowania, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wybierając we wniosku o dofinansowanie opcję innowacja procesowa, należy uzupełnić po kolei: Nazwa wdrażanego produktu – nie dotyczy Nazwa wdrażanego procesu technologicznego- Należy wpisać krótko nazwę innowacyjnego procesu technologicznego lub zwięzłe jego określenie w kilku słowach. Należy pamiętać, aby nazewnictwo lub \ sposób określenia planowanego do wdrożenia produktu/ produktów był jednolity – taki sam w całym wniosku o dofinansowanie. Prawidłowe zidentyfikowanie, co jest przedmiotem wdrożenia jest istotne dla oceny całego projektu. Jeśli przedmiotem wdrożenia nie jest innowacyjny proces technologiczny, należy wypełnić pole wpisując: nie dotyczy Opis produktu będącego rezultatem projektu wraz ze wskazaniem zakresu i znaczenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla opracowania tego produktu.- nie dotyczy Poziom innowacyjności produktu będącego rezultatem projektu (krajowy czy powyżej kraju)- nie dotyczy Znaczenie nowych cech i funkcjonalności dla odbiorców produktu- nie dotyczy Harmonogram wdrożenia nowego produktu- nie dotyczy Pełny opis procesu będącego rezultatem projektu wraz ze wskazaniem zakresu i znaczenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla opracowania tego procesu-Należy opisać proces technologiczny będący wynikiem projektu tj. należy wskazać, jakimi cechami będzie się charakteryzował i dlaczego te cechy są innowacyjne w stosunku do podobnych rozwiązań na rynku w skali kraju. Należy wskazać zakres i znaczenie wyników prac badawczo- rozwojowych dla wdrażanego w przedsiębiorstwie procesu, w szczególności należy opisać i uzasadnić, dlaczego prowadzone prace badawczo – rozwojowe miały znaczenie kluczowe dla tego procesu technologicznego. Jeżeli wyniki prac B+R wskazują na nowatorski i przełomowy charakter projektu należy opisać, na czym ta przełomowość polega. (limit 10 000 znaków). Poziom innowacyjności procesu będącego rezultatem projektu (krajowy czy powyżej kraju)- Należy wskazać i uzasadnić, czy proces będący rezultatem projektu ma poziom innowacyjności krajowy, czy powyżej kraju - o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie projekty, których efektem będzie proces technologiczny innowacyjny na skalę, co najmniej kraju tzn. będzie charakteryzował się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym. Należy opisać, na czym polega innowacyjność procesu technologicznego. Należy wskazać nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku, do którego odnosi się poziom innowacyjności procesu. Każda funkcjonalność i każda cecha musi być opisana, ale też musi znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu projektu (w części VIII wniosku o dofinansowanie pt. Wskaźniki rezultatu). Wnioskodawca ma możliwość określenia dowolnej liczby funkcjonalności i cech nadając im odpowiednie nazwy. W opisie innowacyjności rozwiązania wnioskodawca może powołać się na własne studia literatury fachowej, raporty lub analizy opracowane na zamówienie wnioskodawcy, materiały z wystaw, targów, wystawienniczych imprez międzynarodowych itp. przy czym dokumentacja, na którą powołuje się wnioskodawca ma charakter pomocniczy, a zatem nie przesądza o wyniku oceny kryterium innowacyjności w trakcie oceny merytorycznej. (limit 10 000 znaków) Harmonogram wdrożenia nowego procesu- Należy przedstawić harmonogram realizacji projektu, w kontekście wdrażania nowego procesu technologicznego. Harmonogram musi uwzględniać zarówno przeprowadzenie prac w projekcie, jak i rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu/ świadczenia nowej usługi. Należy przedstawić szacowane ramy czasowe poszczególnych etapów projektu, uwzględniając czas potrzebny na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń do realizacji projektu (np. niezbędnej dokumentacji środowiskowej). W przypadku, gdy wnioskodawca posiada już decyzję środowiskową lub pozwolenie na budowę w tym polu należy podać numer dokumentu/sygnaturę, datę wydania oraz organ wydający. Należy także opisać, jakie pozwolenia/koncesje/zgody będzie musiał uzyskać wnioskodawca, aby zrealizować projekt i wprowadzić na rynek nowy produkt (wyrób lub usługę). (limit 10 000 znaków). Wpływ projektu na dalszy rozwój branży Należy opisać zastosowane w projekcie rozwiązania, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój wnioskodawcy, branży bądź rynku, na którym działa wnioskodawca. Jeżeli projekt może mieć potencjał do dalszego rozwoju należy to opisać oraz wskazać, jakiego rodzaju to może być wpływ (limit 10 000 znaków).

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części Przychody ze sprzedaży „... należy wpisać przychody ze sprzedaży osiągnięte przez wnioskodawcę w każdym z ostatnich trzech zamkniętych lat obrotowych. Dane muszą być takie same jak w tabelach finansowych (tabela B – Rachunek zysków i strat bez projektu, wiersz: Przychody netto ze sprzedaży)”. Powyższe oznacza, że nie należy podawać skumulowanych danych tylko należy podać dane wnioskodawcy.

Pożyczkodawca może być podmiotem zagranicznym. Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki Wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy: - pełnymi sprawozdaniami finansowymi (zaleca się przedkładanie dokumentów w formacie PDF) za ostatnie dwa lata obrotowe sporządzonymi na podstawie ustawy o rachunkowości – w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy - w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma możliwość modyfikacji danych w „tabelach finansowych” jedynie w zakresie białych pól. Dane finansowe o których Pani wspomina tj. w zakresie Rachunku przepływów pieniężnych bez projektu zarówno dla roku 2019, I kw. 2020 r. jak i kolejnych okresów prognostycznych wyliczają się na podstawie przyjętych formuł, które są tożsame dla każdego z wnioskodawców składających wniosek w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Zgodnie z przyjętymi formułami poszczególne pozycje w rachunku przepływów pieniężnych za wskazane okresy wyliczane są na podstawie danych, które Państwo wskazali w zakresie poszczególnych składowych Rachunku zysków i strat oraz Bilansu. Te dane mogą Państwo w pełni modyfikować. Jednocześnie w zakresie danych historycznych w zakładce „bilans bez projektu” oraz „rachunek zysków i strat” dane powinny być spójne ze sprawozdaniami finansowymi. Jeżeli Państwa zdaniem przedstawione formuły w zakładce rachunek przepływów pieniężnych mimo iż wyliczane są na podstawie rachunku zysów i strat i bilansu w całości wypełnionego przez Wnioskodawcę nie odzwierciedlają danych wynikających ze sprawozdań finansowych mogą Państwo przedstawić w tym zakresie stosowne wyjaśnienia we wniosku o dofinansowanie w punkcie „ Założenia do tabel finansowych - Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza”. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o rachunkowości nie każde jednostki mające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. W takim przypadku wskazanie w tabelach finansowych formuł do rachunku przepływów pieniężnych stanowi znaczne uproszczenie dla wnioskodawców., tym bardziej, że formuły w zakresie okresów historycznych wyliczają się na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, które powinny zostać ujęte w tabelach finansowych w zakładkach „rachunku zysków i strat bez projektu” oraz „bilans bez projektu”. Dane w zakresie okresów prognostycznych są natomiast wynikiem przyjętych założeń i prognoz w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat przez wnioskodawcę. Podsumowując Wnioskodawca nie ma możliwości edycji pól innych niż białe, wskazane przez Panią pola w rachunku przepływów pieniężnych nie podlegają modyfikacji.

Tak. Należy jednak pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że takie działanie jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub procesu technologicznego. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z 2018 r. niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki: - wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii), - zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), - w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym). W związku z powyższym, Wnioskodawca może zakwalifikować wydatki związane z wytwarzaniem energii zarówno do wydatków związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, jak i do wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną, pod warunkiem, że spełniają powyższe warunki. W przypadku zakwalifikowania wydatków związanych z wytwarzaniem energii do wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną nie ma konieczności odnoszenia się do inwestycji referencyjnej. W związku z czym, cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jeżeli Wnioskodawca zaliczy przedmiotowe koszty do kosztów na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie musiał wskazać inwestycję referencyjną. Dla określenia, jaka inwestycja będzie inwestycją referencyjną oraz jaka będzie jej wartość, Wnioskodawca może pomocniczo wykorzystać kalkulator oraz opracowanie "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej" znajdujące się pod adresem: (https://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna). W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym będzie różnica nakładów pomiędzy instalacją referencyjną a instalacją planowaną. Należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy moc tej instalacji nie będzie przekraczała 0,05 MW, czyli będzie mniejsza niż 0,05 MW lub produkowała mniej niż 400 MWh rocznie (tzw. mała instalacja) nie ma konieczności porównywania do inwestycji referencyjnej. Wówczas analogicznie jak w przypadku zaliczenia kosztów inwestycji obejmującej OZE do pomocy regionalnej cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

W przypadku małych instalacji nie ma konieczności odnoszenia się do inwestycji referencyjnej. Cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania VAT wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Za małą instalację uważa się instalacje o parametrach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 (ostatni akapit).

Załącznik 11 należy wypełnić w przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (z wyjątkiem małych instalacji) oraz recykling i ponowne wykorzystywanie odpadów, gdzie należy zastosować porównanie do inwestycji referencyjnej. Załącznik pomaga wyliczyć różnicę miedzy inwestycją planowaną a inwestycją referencyjną, a obliczone w ten sposób wydatki stanowią wydatki kwalifikowane i ich wartość należy przenieść do odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie (Harmonogram rzeczowo–finansowy; Wydatki).

Porównanie do inwestycji referencyjnej należy zastosować w przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (z wyjątkiem małych instalacji) oraz recykling i ponowne wykorzystywanie odpadów. Dla określenia, jaka inwestycja będzie inwestycją referencyjną oraz jaka będzie jej wartość, Wnioskodawca może pomocniczo wykorzystać kalkulator oraz opracowanie "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej" znajdujące się pod adresem: (https://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna).

Moc tej instalacji nie może przekraczać 0,05 MW, czyli musi być mniejsza niż 0,05 MW lub produkować mniej niż 400 MWh rocznie.

W przypadku produkcji energii z OZE obowiązuje porównanie do instalacji referencyjnej (oprócz małych instalacji).