Pomiń nawigację

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski:

  • mikro, 
  • małych, 
  • średnich, których projekty:
    • zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego albo 
    • są planowane do wdrożenia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku konkursowego.

Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez nagrodzenie 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe.Dodatkowym celem Konkursu jest upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z Covid-19.

W Konkursie przyznanych może być maksymalnie 100 równorzędnych nagród. Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych na zwiększenie poziomu cyfryzacji
przedsiębiorstwa.

Nie. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać jedną nagrodę.

Nagrody, o których mowa w ust. 2*, zgodnie z § 45 ust 1a rozporządzenia, nie stanowią pomocy publicznej. Są wypłacane w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu,na konto podane przez Uczestnika Konkursu we wniosku konkursowym.

*Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Złożenie wniosku konkursowego w Generatorze Wniosków będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 4 czerwca do 30 czerwca 2020r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

PARP zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust.3, w przypadku gdy liczba złożonych wniosków konkursowych przekroczy 300 (trzykrotnie liczbę możliwych do uzyskania nagród).

Tylko na wezwanie PARP. W przypadku stwierdzenia we wniosku konkursowym:

  1. braków w zakresie warunków formalnych - PARP wzywa uczestnika Konkursu do ich uzupełnienia. W takim przypadku informację o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków, PARP kieruje na adres poczty elektronicznej uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez uczestnika Konkursu);
  2. oczywistych omyłek -PARP może je poprawić bez konieczności wzywania uczestnika Konkursu do ich poprawienia (w takim przypadku PARP poprawia omyłkę z urzędu i informuje o tym uczestnika Konkursu na adres poczty elektronicznej uczestnika Konkursu) albo wezwać uczestnika Konkursu do ich poprawienia z zastosowaniem trybu, o którym mowa w pkt 1.

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku konkursowego wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.

Nie. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje możliwość wniesienia środków odwoławczych od wyników oceny.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu maksymalny czas realizacji projektu wynosi do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jak długo projekt ma być realizowany nie zostało określone, ważne aby mieścił się w wyznaczonych ramach czasowych. Po 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu, PARP przeprowadzi ankietę wśród Laureatów konkursu odnośnie działań zrealizowanych w Projektach oraz ich rezultatów. Ankieta ta będzie właśnie miała na celu wykazanie co laureaci zrealizowali w projekcie oraz czy odnotowali jakieś efekty projektu (szczególnie chodzi o te, które zostały opisane we wniosku). Nie chcielibyśmy aby ktokolwiek musiał zwracać nagrodę dlatego warto zadbać albo o wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektu albo o takie zaplanowanie procesu wdrożenia aby ten termin, tj. grudzień 2020 mógł zostać dochowany. 

Nie mamy w Regulaminie Konkursu wymogu aby koszty projektu były skorelowane z nagrodą w konkursie. Ich wartość nie wpływa na ocenę projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu PARP przeprowadzi ankietę wśród Laureatów konkursu odnośnie działań zrealizowanych w Projektach oraz ich rezultatów. Ankieta ta będzie właśnie miała na celu wykazanie co laureaci zrealizowali w projekcie oraz czy odnotowali jakieś efekty projektu (szczególnie chodzi o te, które zostały opisane we wniosku). Jeśli Państwa projekt, rozpoczęty został 2,5 miesiąca wstecz (nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) to oczywiście kwalifikuje się do udziału w Konkursie. Maksymalny czas realizacji wynosi do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jak długo projekt ma być realizowany nie zostało określone, ważne aby mieścił się w wyznaczonych ramach czasowych.

Uczestnikiem konkursu może być jedynie mikro, mały lub średni przedsiębiorca wdrażający rozwiązania cyfrowe we własnej działalności.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na wrzesień br.

PARP nie przewiduje umów z laureatami konkursu. Wszystkie zasady konkursu zostały spisane w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do niego.

Ocena projektów jest dokonywana przez ekspertów na podstawie informacji od uczestnika konkursu oraz dostępnej wiedzy. W przypadku gdy rozwiązania zastosowane w projekcie będą dostępne na rynku lub w branży, samo oświadczenie uczestnika konkursu nie przesądzi o tym, że innowacja zostanie oceniona na poziomie branży lub kraju.

Nie. PARP ma natomiast możliwość wstrzymania naboru wniosków w przypadku gdy liczba złożonych wniosków konkursowych przekroczy 300 (trzykrotnie liczbę możliwych do uzyskania nagród).

W przypadku, gdyby po złożeniu wniosku istniała konieczność uzupełnienia bądź poprawienia wniosku, to możliwe jest to jedynie poprzez wycofanie wniosku w Generatorze Wniosków i ponowne złożenie wersji poprawionej. W takim przypadku uczestnik Konkursu wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku konkursowego. Pismo powinno zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji uczestnika Konkursu, tzn. przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS lub CEiDG. Datą wycofania wniosku konkursowego jest data wygenerowana przez GW.

PARP w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu przeprowadzi ankietę wśród laureatów konkursu odnośnie działań zrealizowanych w projektach oraz ich rezultatów. Uczestnicy konkursu składając wnioski konkursowe deklarują, że w takiej ankiecie wezmą udział. Środki wypłacane dla laureatów konkursu są nagrodą. PARP nie przewiduje dodatkowych form nadzoru wydatkowania nagród. Nie mniej jednak, z uwagi na cel konkursu, mamy nadzieje, że środki te przysłużą się do podniesienia poziomu cyfryzacji laureatów.

Nagrody wypłacane są w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu, na konto podane przez Uczestnika konkursu we wniosku konkursowym. Wraz z wnioskiem konkursowym Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego. Na tej podstawie wypłacane są nagrody. Nagrody nie stanowią pomocy publicznej. Nie podlegają też wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Prawo do otrzymania nagród określonych w Regulaminie jest niezbywalne. Kwestie dotyczące odprowadzenia podatku od nagród leżą po stronie Laureatów Konkursu. W przypadku powzięcia przez PARP informacji, iż nagrodzony w Konkursie projekt lub Laureat w jakikolwiek sposób naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu konkursu, PARP przysługuje prawo do wstrzymania się lub odmowy wypłaty nagrody lub żądania jej zwrotu.

Uczestnik konkursu, wraz z wnioskiem konkursowym, powinien złożyć w Generatorze Wniosków „Oświadczenie uczestnika Konkursu”. Oświadczenie to powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy zgodnie dokumentem rejestrowym tzn. z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku gdy „Oświadczenie uczestnika Konkursu” podpisywane będzie przez inne osoby niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji w dokumencie rejestrowym, wówczas wymagane jest złożenie pełnomocnictwa dla tej/tych osób. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osób, które udzielają pełnomocnictwa, dane osoby, której pełnomocnictwa się udziela, sprecyzowany zakres pełnomocnictwa tzn. do jakich czynności udziela się pełnomocnictwa, datę oraz podpis/y osób udzielających pełnomocnictwa. 

Tak, wyniki Konkursu, w tym lista laureatów Konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu. Każdy z laureatów Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody.