Pomiń nawigację

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym:

0 pkt -projekt nieinnowacyjny,

2 pkt -projekt innowacyjny na skalę przedsiębiorstwa,

4pkt -projekt innowacyjny na skalę branży lub kraju.

Tak. W przypadku projektów, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie,w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

W ramach konkursu nagrodzone mogą być projekty, które odpowiadają na wyzwania transformacji cyfrowej co oznacza, ze wpisują się co najmniej w jeden z następujących obszarów:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 2. praca zdalna,
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 5. cyberbezpieczeństwo,
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 7. obsługa klienta przez Internet,
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 10. marketing internetowy,
 11. wykorzystanie technologii mobilnych.

Dodatkowo premiowane są projekty, które są możliwe do realizacji w podobnych warunkach przez inne przedsiębiorstwa, tj. mają charakter uniwersalnej dobrej praktyki, nie stosowanej dotąd powszechnie na rynku.

Spełnienie ww. kryterium w kontekście wpisywania się projektu w wyzwania transformacji cyfrowej przesądza także o wpisaniu się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w szczególności KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne lub KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2, 3lub 5pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(nie wpisuje się w żaden obszar określony dokumentacją konkursową),

2 pkt –realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w jeden obszar określony dokumentacją konkursową),natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku;

3pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się w co najmniej 2 obszary określone dokumentacją konkursową), natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku i w ograniczonym zakresie może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw;

5pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w co najmniej dwa obszary określone dokumentacją konkursową), a projekt może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw.

Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt