Pomiń nawigację

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów:

 • automatyzacja procesów w firmie;
 • praca zdalna; 
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);
 • obsługa klienta przez Internet;
 • zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data); 
 • marketing internetowy; 
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

W ramach konkursu nagrodzone mogą być projekty, które odpowiadają na wyzwania transformacji cyfrowej co oznacza, ze wpisują się co najmniej w jeden z następujących obszarów:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 2. praca zdalna,
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 5. cyberbezpieczeństwo,
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 7. obsługa klienta przez Internet,
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 10. marketing internetowy,
 11. wykorzystanie technologii mobilnych.

Dodatkowo premiowane są projekty, które są możliwe do realizacji w podobnych warunkach przez inne przedsiębiorstwa, tj. mają charakter uniwersalnej dobrej praktyki, nie stosowanej dotąd powszechnie na rynku.

Spełnienie ww. kryterium w kontekście wpisywania się projektu w wyzwania transformacji cyfrowej przesądza także o wpisaniu się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w szczególności KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne lub KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2, 3lub 5pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(nie wpisuje się w żaden obszar określony dokumentacją konkursową),

2 pkt –realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w jeden obszar określony dokumentacją konkursową),natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku;

3pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się w co najmniej 2 obszary określone dokumentacją konkursową), natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku i w ograniczonym zakresie może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw;

5pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w co najmniej dwa obszary określone dokumentacją konkursową), a projekt może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw.

Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt

Transformacja cyfrowa to procesy zmiany modeli biznesowych, optymalizacji procesów w organizacji, skupienia się na tworzeniu cyfrowego środowiska pracy i zaangażowaniu pracowników oraz klientów w różnych kanałach komunikacji. Projekt zgłoszony w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jeden z następujących obszarów:

 • automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 • praca zdalna,
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 • obsługa klienta przez Internet,
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 • marketing internetowy,
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

Tak. Integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:

 1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu; dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej;
 2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu; 
 3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu*.

Wielkość załącznika nie powinna przekraczać 15 MB. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do załączenia czytelnych skanów ww. załączników.

*Obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym.

Jeśli chodzi o dokument z banku potwierdzający prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu to za taki dokument uznać należy skan umowy rachunku, potwierdzenia otwarcia rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku wydany przez bank lub jako dokument wygenerowany elektronicznie. Print screen ze strony internetowej nie jest traktowany jako dokument.

Uczestnicy konkursu na etapie wniosku podają szacunkowe koszty oraz zakupy. Kluczowe jest osiągnięcie efektu projektu. Jeżeli w trakcie wdrożenia okaże się, że w projekcie należy
zmodyfikować listę zakupów ale jednocześnie zostaną osiągnięte zakładane albo lepsze efekty to taka zmiana jest dopuszczalna. Na etapie ankiety poprosimy ich o informacje dotyczące wdrożenia i napotkanych trudności. .W przypadku zmiany zakresu projektu powinni więc uzasadnić konieczność takiej zmiany oraz opisać uzyskane efekty.

Wielkość zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) liczymy na dzień składania wniosku w przeliczeniu na pełne etaty. Tak więc dwóch pracowników na pół etaty liczonych jest jako jeden etat.

Osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu to osoba, która zgodnie z dokumentem rejestrowym uprawniona jest do reprezentacji podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane zawarte we wniosku konkursowym powinny być zgodne z danymi zawartymi w KRS i CEiDG - według stanu na dzień złożenia wniosku konkursowego w GW. Osoba do kontaktów to osoba, która dysponuje pełną wiedzą na temat projektu – może być nią również osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu. Nie jest konieczne wskazanie innej osoby.

We wniosku konkursowym, w punkcie VI. Opis projektu w rubryce „Wyzwania transformacji cyfrowej na które odpowiada projekt oraz w jakim zakresie projekt może stanowić przykład dobrej praktyki, która mogłaby być wykorzystywana przez inne przedsiębiorstwa”, przedsiębiorca powinien wskazać co najmniej jeden z wymienionych poniżej obszarów, w który wpisuje się projekt:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie
 2. praca zdalna
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych 
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji 
 5. cyberbezpieczeństwo 
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu)
 7. obsługa klienta przez Internet 
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych 
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data) 
 10. marketing internetowy 
 11. wykorzystanie technologii mobilnych. Powinien opisać także, w jakim zakresie projekt może stanowić przykład dobrej praktyki, która mogłaby być wykorzystywana przez inne przedsiębiorstwa.

Uczestnik konkursu, wraz z wnioskiem konkursowym, powinien złożyć w Generatorze Wniosków „Oświadczenie uczestnika Konkursu”. Oświadczenie to powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy zgodnie dokumentem rejestrowym tzn. z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku gdy „Oświadczenie uczestnika Konkursu” podpisywane będzie przez inne osoby niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji w dokumencie rejestrowym, wówczas wymagane jest złożenie pełnomocnictwa dla tej/tych osób. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osób, które udzielają pełnomocnictwa, dane osoby, której pełnomocnictwa się udziela, sprecyzowany zakres pełnomocnictwa tzn. do jakich czynności udziela się pełnomocnictwa, datę oraz podpis/y osób udzielających pełnomocnictwa. 

Wraz z wnioskiem konkursowym należy złożyć następujące załączniki: 

 1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej. 
 2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu. 
 3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu (obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym) – tj. pełnomocnictwo. Wielkość załącznika nie powinna przekraczać 15 MB.