Pomiń nawigację

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Organizator Konkursu założył, że uczestnicy konkursu nie muszą być autorami/twórcami rozwiązań, które zostały wdrożone lub będą wdrożone w firmie uczestnika. Tym samym dopuszczony jest udział firm, które wdrażają rozwiązania dostępne na rynku, oferowane przez inne podmioty. Nie muszą być to rozwiązania opracowane specjalnie pod potrzeby Państwa firmy. Mogą być to uniwersalne rozwiązania. Skoro Pańska firma korzysta już z rozwiązań innego podmiotu to prawdopodobnie odbywa się to w ramach albo licencji albo jakiejś umowy (np. abonamentowej) – w jakiś sposób to korzystanie powinno być uregulowane aby nie naruszać praw osób trzecich (autorów rozwiązania). Taka umowa jest więc tym co reguluje korzystanie przez Państwa firmę z udostępnionego rozwiązania i jest to wystarczające do udziału w Konkursie. 

W przypadku osoby samo zatrudnionej stan zatrudnienia to 0 - taka osoba nie zatrudnia innych osób.

Nie ma wymaganej daty dla potwierdzenia numeru rachunku więc jeśli to z 2017 jest aktualne to jest akceptowalne.

Ogłoszenie wyników planowane jest we wrześniu.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jeszcze wzoru ankiety, którą laureaci będą wypełniali po pół roku. Mogę jedynie zapewnić, że nie będziemy wymagali od laureatów dodatkowych dokumentów. Będzie to deklaracja odnośnie tego co laureaci zrealizowali w projekcie oraz czy odnotowali już jakieś efekty projektu (szczególnie chodzi o te, które zostały opisane we wniosku).

W tej chwili trwa nabór wniosków konkursowych. Ocena projektów nie została jeszcze rozpoczęta.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na wrzesień br.

Nie. PARP ma natomiast możliwość wstrzymania naboru wniosków w przypadku gdy liczba złożonych wniosków konkursowych przekroczy 300 (trzykrotnie liczbę możliwych do uzyskania nagród).

PARP zamierza opublikować przewodnik dobrych praktyk na podstawie doświadczeń laureatów w realizacji projektów konkursowych.

Tak, webinar będzie dostępny na YT na kanale PARP.

Osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu to osoba, która zgodnie z dokumentem rejestrowym uprawniona jest do reprezentacji podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane zawarte we wniosku konkursowym powinny być zgodne z danymi zawartymi w KRS i CEiDG - według stanu na dzień złożenia wniosku konkursowego w GW. Osoba do kontaktów to osoba, która dysponuje pełną wiedzą na temat projektu – może być nią również osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu. Nie jest konieczne wskazanie innej osoby.

Liczba złożonych wniosków cały czas się zmienia. Niestety nie mamy możliwości umieszczenia licznika informującego o liczbie złożonych wniosków. Po przekroczeniu liczby 300 złożonych wniosków nabór zostanie zakończony, tym samym zablokowany zostanie dostęp do Generatora wniosków. Zachęcamy Państwa do możliwie szybkiego złożenia wniosku.

Tak, jednoosobowa firma jest traktowana jako mikroprzedsiębiorstwo mogące wziąć udział w konkursie.

Tak, wyniki Konkursu, w tym lista laureatów Konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu. Każdy z laureatów Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody.

Według stanu na dzień 16.06.2020 godz. 10.00 liczba złożonych wniosków wynosiła 118, liczba wniosków w edycji 242, utworzono 11 nowych wniosków, wycofano 1 wniosek.