Pomiń nawigację

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski:

 • mikro, 
 • małych, 
 • średnich, których projekty:
  • zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego albo 
  • są planowane do wdrożenia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku konkursowego.

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów:

 • automatyzacja procesów w firmie;
 • praca zdalna; 
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);
 • obsługa klienta przez Internet;
 • zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data); 
 • marketing internetowy; 
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez nagrodzenie 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe.Dodatkowym celem Konkursu jest upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z Covid-19.

W Konkursie przyznanych może być maksymalnie 100 równorzędnych nagród. Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych na zwiększenie poziomu cyfryzacji
przedsiębiorstwa.

Nie. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać jedną nagrodę.

Nagrody, o których mowa w ust. 2*, zgodnie z § 45 ust 1a rozporządzenia, nie stanowią pomocy publicznej. Są wypłacane w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu,na konto podane przez Uczestnika Konkursu we wniosku konkursowym.

*Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Złożenie wniosku konkursowego w Generatorze Wniosków będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 4 czerwca do 30 czerwca 2020r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

PARP zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust.3, w przypadku gdy liczba złożonych wniosków konkursowych przekroczy 300 (trzykrotnie liczbę możliwych do uzyskania nagród).

Tylko na wezwanie PARP. W przypadku stwierdzenia we wniosku konkursowym:

 1. braków w zakresie warunków formalnych - PARP wzywa uczestnika Konkursu do ich uzupełnienia. W takim przypadku informację o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków, PARP kieruje na adres poczty elektronicznej uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez uczestnika Konkursu);
 2. oczywistych omyłek -PARP może je poprawić bez konieczności wzywania uczestnika Konkursu do ich poprawienia (w takim przypadku PARP poprawia omyłkę z urzędu i informuje o tym uczestnika Konkursu na adres poczty elektronicznej uczestnika Konkursu) albo wezwać uczestnika Konkursu do ich poprawienia z zastosowaniem trybu, o którym mowa w pkt 1.

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku konkursowego wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.

Nie. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje możliwość wniesienia środków odwoławczych od wyników oceny.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Ocena dokonywana jest w skali 0, 2 lub 4 pkt, przy czym:

0 pkt -projekt nieinnowacyjny,

2 pkt -projekt innowacyjny na skalę przedsiębiorstwa,

4pkt -projekt innowacyjny na skalę branży lub kraju.

Tak. W przypadku projektów, które uzyskały jednakową łączną liczbę punktów kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia w powiecie,w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

W ramach konkursu nagrodzone mogą być projekty, które odpowiadają na wyzwania transformacji cyfrowej co oznacza, ze wpisują się co najmniej w jeden z następujących obszarów:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 2. praca zdalna,
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 5. cyberbezpieczeństwo,
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 7. obsługa klienta przez Internet,
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 10. marketing internetowy,
 11. wykorzystanie technologii mobilnych.

Dodatkowo premiowane są projekty, które są możliwe do realizacji w podobnych warunkach przez inne przedsiębiorstwa, tj. mają charakter uniwersalnej dobrej praktyki, nie stosowanej dotąd powszechnie na rynku.

Spełnienie ww. kryterium w kontekście wpisywania się projektu w wyzwania transformacji cyfrowej przesądza także o wpisaniu się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w szczególności KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne lub KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2, 3lub 5pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(nie wpisuje się w żaden obszar określony dokumentacją konkursową),

2 pkt –realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w jeden obszar określony dokumentacją konkursową),natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku;

3pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się w co najmniej 2 obszary określone dokumentacją konkursową), natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku i w ograniczonym zakresie może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw;

5pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w co najmniej dwa obszary określone dokumentacją konkursową), a projekt może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw.

Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt

Transformacja cyfrowa to procesy zmiany modeli biznesowych, optymalizacji procesów w organizacji, skupienia się na tworzeniu cyfrowego środowiska pracy i zaangażowaniu pracowników oraz klientów w różnych kanałach komunikacji. Projekt zgłoszony w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jeden z następujących obszarów:

 • automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 • praca zdalna,
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 • obsługa klienta przez Internet,
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 • marketing internetowy,
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

Tak. Integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:

 1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu; dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej;
 2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu; 
 3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu*.

Wielkość załącznika nie powinna przekraczać 15 MB. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do załączenia czytelnych skanów ww. załączników.

*Obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym.

Jeśli chodzi o dokument z banku potwierdzający prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu to za taki dokument uznać należy skan umowy rachunku, potwierdzenia otwarcia rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku wydany przez bank lub jako dokument wygenerowany elektronicznie. Print screen ze strony internetowej nie jest traktowany jako dokument.

Organizator Konkursu założył, że uczestnicy konkursu nie muszą być autorami/twórcami rozwiązań, które zostały wdrożone lub będą wdrożone w firmie uczestnika. Tym samym dopuszczony jest udział firm, które wdrażają rozwiązania dostępne na rynku, oferowane przez inne podmioty. Nie muszą być to rozwiązania opracowane specjalnie pod potrzeby Państwa firmy. Mogą być to uniwersalne rozwiązania. Skoro Pańska firma korzysta już z rozwiązań innego podmiotu to prawdopodobnie odbywa się to w ramach albo licencji albo jakiejś umowy (np. abonamentowej) – w jakiś sposób to korzystanie powinno być uregulowane aby nie naruszać praw osób trzecich (autorów rozwiązania). Taka umowa jest więc tym co reguluje korzystanie przez Państwa firmę z udostępnionego rozwiązania i jest to wystarczające do udziału w Konkursie. 

W przypadku osoby samo zatrudnionej stan zatrudnienia to 0 - taka osoba nie zatrudnia innych osób.

Nie ma wymaganej daty dla potwierdzenia numeru rachunku więc jeśli to z 2017 jest aktualne to jest akceptowalne.

Ogłoszenie wyników planowane jest we wrześniu.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jeszcze wzoru ankiety, którą laureaci będą wypełniali po pół roku. Mogę jedynie zapewnić, że nie będziemy wymagali od laureatów dodatkowych dokumentów. Będzie to deklaracja odnośnie tego co laureaci zrealizowali w projekcie oraz czy odnotowali już jakieś efekty projektu (szczególnie chodzi o te, które zostały opisane we wniosku).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu maksymalny czas realizacji projektu wynosi do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jak długo projekt ma być realizowany nie zostało określone, ważne aby mieścił się w wyznaczonych ramach czasowych. Po 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu, PARP przeprowadzi ankietę wśród Laureatów konkursu odnośnie działań zrealizowanych w Projektach oraz ich rezultatów. Ankieta ta będzie właśnie miała na celu wykazanie co laureaci zrealizowali w projekcie oraz czy odnotowali jakieś efekty projektu (szczególnie chodzi o te, które zostały opisane we wniosku). Nie chcielibyśmy aby ktokolwiek musiał zwracać nagrodę dlatego warto zadbać albo o wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektu albo o takie zaplanowanie procesu wdrożenia aby ten termin, tj. grudzień 2020 mógł zostać dochowany. 

Nie mamy w Regulaminie Konkursu wymogu aby koszty projektu były skorelowane z nagrodą w konkursie. Ich wartość nie wpływa na ocenę projektu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu PARP przeprowadzi ankietę wśród Laureatów konkursu odnośnie działań zrealizowanych w Projektach oraz ich rezultatów. Ankieta ta będzie właśnie miała na celu wykazanie co laureaci zrealizowali w projekcie oraz czy odnotowali jakieś efekty projektu (szczególnie chodzi o te, które zostały opisane we wniosku). Jeśli Państwa projekt, rozpoczęty został 2,5 miesiąca wstecz (nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) to oczywiście kwalifikuje się do udziału w Konkursie. Maksymalny czas realizacji wynosi do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jak długo projekt ma być realizowany nie zostało określone, ważne aby mieścił się w wyznaczonych ramach czasowych.

Uczestnikiem konkursu może być jedynie mikro, mały lub średni przedsiębiorca wdrażający rozwiązania cyfrowe we własnej działalności.

W tej chwili trwa nabór wniosków konkursowych. Ocena projektów nie została jeszcze rozpoczęta.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na wrzesień br.

PARP nie przewiduje umów z laureatami konkursu. Wszystkie zasady konkursu zostały spisane w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do niego.

Uczestnicy konkursu na etapie wniosku podają szacunkowe koszty oraz zakupy. Kluczowe jest osiągnięcie efektu projektu. Jeżeli w trakcie wdrożenia okaże się, że w projekcie należy
zmodyfikować listę zakupów ale jednocześnie zostaną osiągnięte zakładane albo lepsze efekty to taka zmiana jest dopuszczalna. Na etapie ankiety poprosimy ich o informacje dotyczące wdrożenia i napotkanych trudności. .W przypadku zmiany zakresu projektu powinni więc uzasadnić konieczność takiej zmiany oraz opisać uzyskane efekty.

Ocena projektów jest dokonywana przez ekspertów na podstawie informacji od uczestnika konkursu oraz dostępnej wiedzy. W przypadku gdy rozwiązania zastosowane w projekcie będą dostępne na rynku lub w branży, samo oświadczenie uczestnika konkursu nie przesądzi o tym, że innowacja zostanie oceniona na poziomie branży lub kraju.

Wielkość zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) liczymy na dzień składania wniosku w przeliczeniu na pełne etaty. Tak więc dwóch pracowników na pół etaty liczonych jest jako jeden etat.

Nie. PARP ma natomiast możliwość wstrzymania naboru wniosków w przypadku gdy liczba złożonych wniosków konkursowych przekroczy 300 (trzykrotnie liczbę możliwych do uzyskania nagród).

W przypadku, gdyby po złożeniu wniosku istniała konieczność uzupełnienia bądź poprawienia wniosku, to możliwe jest to jedynie poprzez wycofanie wniosku w Generatorze Wniosków i ponowne złożenie wersji poprawionej. W takim przypadku uczestnik Konkursu wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku konkursowego. Pismo powinno zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji uczestnika Konkursu, tzn. przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS lub CEiDG. Datą wycofania wniosku konkursowego jest data wygenerowana przez GW.

PARP w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu przeprowadzi ankietę wśród laureatów konkursu odnośnie działań zrealizowanych w projektach oraz ich rezultatów. Uczestnicy konkursu składając wnioski konkursowe deklarują, że w takiej ankiecie wezmą udział. Środki wypłacane dla laureatów konkursu są nagrodą. PARP nie przewiduje dodatkowych form nadzoru wydatkowania nagród. Nie mniej jednak, z uwagi na cel konkursu, mamy nadzieje, że środki te przysłużą się do podniesienia poziomu cyfryzacji laureatów.

PARP zamierza opublikować przewodnik dobrych praktyk na podstawie doświadczeń laureatów w realizacji projektów konkursowych.

Tak, webinar będzie dostępny na YT na kanale PARP.

Osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu to osoba, która zgodnie z dokumentem rejestrowym uprawniona jest do reprezentacji podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane zawarte we wniosku konkursowym powinny być zgodne z danymi zawartymi w KRS i CEiDG - według stanu na dzień złożenia wniosku konkursowego w GW. Osoba do kontaktów to osoba, która dysponuje pełną wiedzą na temat projektu – może być nią również osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu. Nie jest konieczne wskazanie innej osoby.

Nagrody wypłacane są w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu, na konto podane przez Uczestnika konkursu we wniosku konkursowym. Wraz z wnioskiem konkursowym Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego. Na tej podstawie wypłacane są nagrody. Nagrody nie stanowią pomocy publicznej. Nie podlegają też wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Prawo do otrzymania nagród określonych w Regulaminie jest niezbywalne. Kwestie dotyczące odprowadzenia podatku od nagród leżą po stronie Laureatów Konkursu. W przypadku powzięcia przez PARP informacji, iż nagrodzony w Konkursie projekt lub Laureat w jakikolwiek sposób naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu konkursu, PARP przysługuje prawo do wstrzymania się lub odmowy wypłaty nagrody lub żądania jej zwrotu.

We wniosku konkursowym, w punkcie VI. Opis projektu w rubryce „Wyzwania transformacji cyfrowej na które odpowiada projekt oraz w jakim zakresie projekt może stanowić przykład dobrej praktyki, która mogłaby być wykorzystywana przez inne przedsiębiorstwa”, przedsiębiorca powinien wskazać co najmniej jeden z wymienionych poniżej obszarów, w który wpisuje się projekt:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie
 2. praca zdalna
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych 
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji 
 5. cyberbezpieczeństwo 
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu)
 7. obsługa klienta przez Internet 
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych 
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data) 
 10. marketing internetowy 
 11. wykorzystanie technologii mobilnych. Powinien opisać także, w jakim zakresie projekt może stanowić przykład dobrej praktyki, która mogłaby być wykorzystywana przez inne przedsiębiorstwa.

Uczestnik konkursu, wraz z wnioskiem konkursowym, powinien złożyć w Generatorze Wniosków „Oświadczenie uczestnika Konkursu”. Oświadczenie to powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy zgodnie dokumentem rejestrowym tzn. z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku gdy „Oświadczenie uczestnika Konkursu” podpisywane będzie przez inne osoby niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji w dokumencie rejestrowym, wówczas wymagane jest złożenie pełnomocnictwa dla tej/tych osób. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osób, które udzielają pełnomocnictwa, dane osoby, której pełnomocnictwa się udziela, sprecyzowany zakres pełnomocnictwa tzn. do jakich czynności udziela się pełnomocnictwa, datę oraz podpis/y osób udzielających pełnomocnictwa. 

Liczba złożonych wniosków cały czas się zmienia. Niestety nie mamy możliwości umieszczenia licznika informującego o liczbie złożonych wniosków. Po przekroczeniu liczby 300 złożonych wniosków nabór zostanie zakończony, tym samym zablokowany zostanie dostęp do Generatora wniosków. Zachęcamy Państwa do możliwie szybkiego złożenia wniosku.

Tak, jednoosobowa firma jest traktowana jako mikroprzedsiębiorstwo mogące wziąć udział w konkursie.

Tak, wyniki Konkursu, w tym lista laureatów Konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu. Każdy z laureatów Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody.

Według stanu na dzień 16.06.2020 godz. 10.00 liczba złożonych wniosków wynosiła 118, liczba wniosków w edycji 242, utworzono 11 nowych wniosków, wycofano 1 wniosek.

Wraz z wnioskiem konkursowym należy złożyć następujące załączniki: 

 1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej. 
 2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu. 
 3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu (obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym) – tj. pełnomocnictwo. Wielkość załącznika nie powinna przekraczać 15 MB.