Pomiń nawigację

Wsparcie prawne dla start-upów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

PARP niezwłocznie po zawarciu Umowy przekaże Wykonawcy wskazanemu przez Beneficjenta formularz zlecenia zawierający dane Beneficjenta i zakres Usługi prawnej, celem umożliwienia rozpoczęcia świadczenia Usługi prawnej.

Realizacja Usługi prawnej rozpocznie się w terminie uzgodnionym przez Beneficjenta i Wykonawcę. Zakończenie Usługi prawnej nastąpi najpóźniej do dnia 16 listopada 2022 r.

 • Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Umowy prowadzonej przez PARP lub inną instytucję uprawnioną do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia PARP. Na żądanie tych instytucji.
 • Beneficjent zobowiązuje się udostępnić wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy.
 • Kontrole mogą być przeprowadzane przez cały okres obowiązywania Umowy.
 • Podczas kontroli Beneficjent jest zobowiązany zapewnić obecność osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Umowy.
 • Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym w zaleceniach terminie.

Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania wsparcia, w szczególności umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że korzysta ze wsparcia w ramach Programu „Wsparcie prawne dla startupów”, które jest finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Beneficjent informując o fakcie otrzymania wsparcia podaje nazwę instytucji udzielającej wsparcia, nazwę programu, źródło finansowania oraz pełnokolorowy znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska).

Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania na wniosek PARP dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez 10 lat od dnia udzielenia wsparcia w sposób zapewniający dostępność, poufność, integralność i bezpieczeństwo.

Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu konkursu:

 1. Wsparcie prawne może dotyczyć pomocy prawnej w formie usług doradczych w zakresie:
  1. realizacji procesu inwestycyjnego, w tym:
   • przygotowanie start-upu do analizy legal due-diligence;
   • dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem;
  2. realizacji procesu zamówień, w tym:
   • dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
   • przygotowanie umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
  3. konsultacji prawnych mających na celu pomoc start-upowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – w wymiarze do 5 godzin.
 2. Jeden Wnioskodawca może skorzystać z każdego rodzaju usług wymienionych w ust. 1 tylko jeden raz, z zastrzeżeniem, że z usług wymienionych w ust. 1 c) Wnioskodawca może skorzystać tylko łącznie z usługami wskazanymi w ust. 1 a) lub b).
 3. Jeden Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2.