Pomiń nawigację

Wsparcie prawne dla start-upów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

PARP niezwłocznie po zawarciu Umowy przekaże Wykonawcy wskazanemu przez Beneficjenta formularz zlecenia zawierający dane Beneficjenta i zakres Usługi prawnej, celem umożliwienia rozpoczęcia świadczenia Usługi prawnej.

Realizacja Usługi prawnej rozpocznie się w terminie uzgodnionym przez Beneficjenta i Wykonawcę. Zakończenie Usługi prawnej nastąpi najpóźniej do dnia 16 listopada 2022 r.

  • Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Umowy prowadzonej przez PARP lub inną instytucję uprawnioną do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia PARP. Na żądanie tych instytucji.
  • Beneficjent zobowiązuje się udostępnić wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy.
  • Kontrole mogą być przeprowadzane przez cały okres obowiązywania Umowy.
  • Podczas kontroli Beneficjent jest zobowiązany zapewnić obecność osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Umowy.
  • Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym w zaleceniach terminie.

Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania wsparcia, w szczególności umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że korzysta ze wsparcia w ramach Programu „Wsparcie prawne dla startupów”, które jest finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Beneficjent informując o fakcie otrzymania wsparcia podaje nazwę instytucji udzielającej wsparcia, nazwę programu, źródło finansowania oraz pełnokolorowy znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska).

Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania na wniosek PARP dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez 10 lat od dnia udzielenia wsparcia w sposób zapewniający dostępność, poufność, integralność i bezpieczeństwo.

Tak. List intencyjny inwestora kapitałowego sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Dokument ten stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie i podlega ocenie w ramach kryterium „Poprawność i kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania”.