Pomiń nawigację

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” indywidualnego planu inkubacji oraz uzyskanie Raportu z inkubacji uwzględniającego rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawionego przez Platformę  startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:

 1. jest mikro- lub małym przedsiębiorcą zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 2. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
  2. nie przejął działalności innego przedsiębiorstwa;
  3. nie dokonał podziału zysków;
  4. nie został utworzony w drodze połączenia.

Tak. Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Raport inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu.
 2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – załącznik składany jest wyłącznie w przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli dotyczy). Sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od jednego do trzech dokumentów/plików. Wielkość  pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB, w formacie PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP. 

Sposób złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie określa Regulamin konkursu.

Ocenie podlega, czy, i w jakim stopniu, rezultat projektu w postaci innowacji produktowej (wyrobu, usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku (w kontekście nowych cech, funkcjonalności). Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym.

Tak. W ramach kryterium nr 9, ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada wymagany wkład własny w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych oraz czy uprawdopodobnił we właściwym stopniu jego zapewnienie (np. poprzez pozyskanie środków finansowych od rodziny, przyjaciół, anioła biznesu, inwestora zewnętrznego, społeczności crowdfundingowej, itp.).

Ocenie podlega jakość prezentacji projektu i opracowanego modelu biznesowego przedsięwzięcia podczas sesji z panelem ekspertów. Jakość prezentacji podlega ocenie w zakresie:

 1. przejrzystości i atrakcyjności prezentacji,
 2. merytorycznej argumentacji wnioskodawcy na rzecz prezentowanego projektu podczas sesji pytań i odpowiedzi w trakcie posiedzenia panelu ekspertów.

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt., przy czym:

 • 0 pkt. – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu niedostatecznym;
 • 1 pkt – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu przeciętnym;
 • 2 pkt. – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu dobrym;
 • 3 pkt. –prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu bardzo dobrym.

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać minimum 1 pkt.

W ramach Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy ocenie podlega kryterium „Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę”. W trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca przedstawia założenia projektu i opracowanego modelu biznesowego przedsięwzięcia w zakresie kryteriów wyboru projektów. Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca prezentuje produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP, z ang. Minimum Viable Product), utworzony w ramach programu inkubacji na Platformie startowej. Maksymalny czas na prezentację wnioskodawcy wynosi 15 minut. Prezentacji dokonuje wnioskodawca reprezentowany przez członka organu zarządzającego wnioskodawcy lub wspólnika. Panel Ekspertów ma prawo zadawać pytania dotyczące projektu w zakresie wszystkich kryteriów wyboru projektu.

Jest to kryterium fakultatywne. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać punktów w tym kryterium.

Tak. Na etapie przedstawienia struktury zespołu w projekcie nie jest wymagane przedstawienie z imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu. Zespół projektowy powinien cechować się niezbędnymi i adekwatnymi kwalifikacjami wobec zaplanowanych zadań i celów projektu. W części wniosku o dofinansowanie „Kluczowe zasoby (osobowe)” należy przedstawić:

 • pełną strukturę organizacyjną zespołu projektowego gwarantującą sprawną realizację projektu, tj. wszystkich członków zespołu projektu (stanowiska powołane do pracy w ramach projektu),
 • do każdego ze stanowisk należy przypisać zadania i obowiązki powierzone do realizacji w projekcie
 • posiadany lub wymagany od potencjalnych kandydatów na dane stanowisko zestaw kompetencji, doświadczenia, wykształcenia na dane stanowisko.
  Należy przedstawić także  mechanizmy podejmowania decyzji w zespole wraz z przedstawieniem sposobu zarządzania projektem.

W przypadku, gdy znani są konkretni kandydaci na poszczególne stanowiska w projekcie, należy odpowiednio wskazać: imię i nazwisko, role w projekcie, wykształcenie, ukończone szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. W odniesieniu do wszystkich planowanych do zaangażowania w ramach projektu stanowisk, należy wskazać zakres doświadczenia, wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, jakie będą wymagane od osób rekrutowanych na dane stanowiska. Doświadczenie wskazanych osób powinno być adekwatne do powierzonych stanowisk.

Zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być rzeczowe i adekwatne do przedmiotu projektu. Zakres rzeczowy projektu powinien zostać podzielony na 3 do 5 Zadań merytorycznych wynikających ze specyfiki wdrażanego przedsięwzięcia. Zadania powinny być planowane w ramach okresu realizacji projektu metodycznie i stopniowo. Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny i systematyczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w celu prawidłowej realizacji projektu i rozwoju produktu. Należy unikać zadań ciągłych. Jednocześnie co najmniej jedno Zadanie merytoryczne (tj. niezwiązane z kosztami pośrednimi, niezwiązane wyłącznie z zakupem środków trwałych lub wyłącznie kosztami promocji) powinno zostać zrealizowane nie później niż w połowie okresu kwalifikowalności wydatków Projektu

W związku z powyższym realizowane zadania powinny wynikać ze specyfiki projektu (dot. m.in. fazy rozwoju produktu/usługi, testów, wdrożenia, komercjalizacji). W tym rekomenduje się, aby wydatki ponoszone w ramach kosztów wynagrodzeń zostały uwzględnione w poszczególnych zadaniach projektowych.

Jednocześnie, jeśli wnioskodawca uwzględnia stanowiska do finansowania z środków projektu przez pełen okres realizacji projektu, można uwzględnić takie stanowiska:

 • bezpośrednio w poszczególnych zadaniach projektu, o czym mowa powyżej, lub
 • w ramach odrębnego zadania np. „zarządzanie projektem”, z wyszczególnionymi stanowiskami zespołu projektu. W tym przypadku Zadanie „zarządzanie projektem” nie będzie traktowane jako zadanie merytoryczne (min. 3 max. 5).

Każdorazowo należy pamiętać o właściwym opisaniu kosztów wynagrodzeń poszczególnych stanowisk, jak wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku w polu „Uzasadnienie konieczności poniesienia planowanych kosztów w ramach projektu”. Dla każdego z kosztów wynagrodzeń należy określić strukturę kosztu wraz z podaniem struktury etatowej obrazującej planowane zaangażowanie personelu w projekcie w okresie jego realizacji, tj.:

 • forma zatrudnienia (rodzaj umowy),
 • okres zaangażowania (od-do),
 • wysokość zaangażowania (w przypadku umów o pracę wymiar etatu wraz z podaniem wartości brutto brutto wynagrodzenia, wymiar stawki godzinowej – zaangażowanie godzinowe podawany jest przy umowie cywilnoprawnej).

Jednocześnie, należy pamiętać, aby nie ujmować w kategorii dot. wynagrodzeń - kontraktów B2B, tj. umów z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Takie koszty powinny zostać ujęte w kategorii „usługi zewnętrzne”.