Pomiń nawigację

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój startupów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych:

 • I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i
 • II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura.

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” indywidualnego planu inkubacji oraz uzyskanie Raportu z inkubacji uwzględniającego rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawionego przez Platformę  startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:

 1. jest mikro- lub małym przedsiębiorcą zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 2. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
  2. nie przejął działalności innego przedsiębiorstwa;
  3. nie dokonał podziału zysków;
  4. nie został utworzony w drodze połączenia.

Ocenie podlega, czy, i w jakim stopniu, rezultat projektu w postaci innowacji produktowej (wyrobu, usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku (w kontekście nowych cech, funkcjonalności). Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym.

Tak. W ramach kryterium nr 9, ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada wymagany wkład własny w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych oraz czy uprawdopodobnił we właściwym stopniu jego zapewnienie (np. poprzez pozyskanie środków finansowych od rodziny, przyjaciół, anioła biznesu, inwestora zewnętrznego, społeczności crowdfundingowej, itp.).

Ocenie podlega jakość prezentacji projektu i opracowanego modelu biznesowego przedsięwzięcia podczas sesji z panelem ekspertów. Jakość prezentacji podlega ocenie w zakresie:

 1. przejrzystości i atrakcyjności prezentacji,
 2. merytorycznej argumentacji wnioskodawcy na rzecz prezentowanego projektu podczas sesji pytań i odpowiedzi w trakcie posiedzenia panelu ekspertów.

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt., przy czym:

 • 0 pkt. – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu niedostatecznym;
 • 1 pkt – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu przeciętnym;
 • 2 pkt. – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu dobrym;
 • 3 pkt. –prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu bardzo dobrym.

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać minimum 1 pkt.

W ramach Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy ocenie podlega kryterium „Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę”. W trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca przedstawia założenia projektu i opracowanego modelu biznesowego przedsięwzięcia w zakresie kryteriów wyboru projektów. Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca prezentuje produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP, z ang. Minimum Viable Product), utworzony w ramach programu inkubacji na Platformie startowej. Maksymalny czas na prezentację wnioskodawcy wynosi 15 minut. Prezentacji dokonuje wnioskodawca reprezentowany przez członka organu zarządzającego wnioskodawcy lub wspólnika. Panel Ekspertów ma prawo zadawać pytania dotyczące projektu w zakresie wszystkich kryteriów wyboru projektu.

Jest to kryterium fakultatywne. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać punktów w tym kryterium.

Tak. Na etapie przedstawienia struktury zespołu w projekcie nie jest wymagane przedstawienie z imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu. Zespół projektowy powinien cechować się niezbędnymi i adekwatnymi kwalifikacjami wobec zaplanowanych zadań i celów projektu. W części wniosku o dofinansowanie „Kluczowe zasoby (osobowe)” należy przedstawić:

 • pełną strukturę organizacyjną zespołu projektowego gwarantującą sprawną realizację projektu, tj. wszystkich członków zespołu projektu (stanowiska powołane do pracy w ramach projektu),
 • do każdego ze stanowisk należy przypisać zadania i obowiązki powierzone do realizacji w projekcie
 • posiadany lub wymagany od potencjalnych kandydatów na dane stanowisko zestaw kompetencji, doświadczenia, wykształcenia na dane stanowisko.
  Należy przedstawić także  mechanizmy podejmowania decyzji w zespole wraz z przedstawieniem sposobu zarządzania projektem.

W przypadku, gdy znani są konkretni kandydaci na poszczególne stanowiska w projekcie, należy odpowiednio wskazać: imię i nazwisko, role w projekcie, wykształcenie, ukończone szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. W odniesieniu do wszystkich planowanych do zaangażowania w ramach projektu stanowisk, należy wskazać zakres doświadczenia, wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, jakie będą wymagane od osób rekrutowanych na dane stanowiska. Doświadczenie wskazanych osób powinno być adekwatne do powierzonych stanowisk.