Pomiń nawigację

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 stycznia 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków jest aktywny od 4 stycznia 2022 r.).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Tak. Konkurs jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane  w następujących terminach:

 1. dla rundy I  – od 4.01.2022 r. do 17.02.2022 r.;
 2. dla rundy II – od 18.02.2022 r. do 4.04.2022 r.;
 3. dla rundy III – od 5.04.2022 r. do 9.06.2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Tak. Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Raport inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu.
 2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – załącznik składany jest wyłącznie w przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli dotyczy). Sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od jednego do trzech dokumentów/plików. Wielkość  pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB, w formacie PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP. 

Sposób złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie określa Regulamin konkursu.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem (wyrobem lub usługą) przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, to maksymalnie 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w rundzie konkursu.

Wnioskodawca określa długość realizacji projektu. Okres realizacji projektu powinien być dostosowany do prac związanych z rozwojem produktu/ usługi oraz wdrożeniem na rynek. Powinien tym samym umożliwiać pełne wdrożenie przyjętego modelu biznesowego oraz spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż po dniu zakończenia inkubacji i uzyskania Raportu z inkubacji;
 2. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

 1. środki trwałe inne niż nieruchomości, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
  • raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 2. wartości niematerialne i prawne, kategoria może obejmować wydatki j.n.:
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych;
 3. informacja i promocja, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych,
  • koszty organizacji i przeprowadzenia działań marketingowych służących ekspansji rynkowej;
 4. udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • organizację i przeprowadzenie działań służących ekspansji międzynarodowej;
  • koszty udziału w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, w tym międzynarodowych;
 5. usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 6. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie), kategoria może obejmować wydatki j.n.:
  • wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem  z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi są: wynagrodzenie brutto oraz koszty  ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego,  w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone  na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn.zm.) i dotyczą osób, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1 lit. r) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie umów cywilnoprawnych;
 7. kategoria zakup surowców lub materiałów może w szczególności obejmować  wydatki na zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji, tj. wytworzeniu produktu/usługi w ramach pierwszej sprzedaży.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 • koszty administracyjne,
 • zakup usług zewnętrznych (np. zakup usług pocztowych, telefonii, internetowych, księgowych, kurierskich związanych z obsługą projektu, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu),
 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu,
 • koszty podróży i delegacji rozliczane na podstawie ryczałtów, ewidencji przebiegu  pojazdu (tzw. „kilometrówka”), w oparciu o koszty poniesione w związku  z użytkowaniem samochodu w celach służbowych (np. paliwo),
 • materiały biurowe.

Koszty pośrednie rozliczane są wg. stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu  projektu (tj. wyliczane od kategorii „Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami  pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty  bezpośrednie)”).

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie projektu, na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), zwanej „ustawą wdrożeniowej. Protest jest wnoszony do PARP.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej, przy czym w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej: protesty112POPW@parp.gov.pl.

PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów, uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych. Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej.

Nie. W dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW, zostały określone poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji projektu. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu dla podziałania 1.1.2 PO PW do kategorii kosztów bezpośrednich zalicza się:

 1. Środki trwałe inne, niż nieruchomości,
 2. Wartości niematerialne i prawne,
 3. Informację i promocję,
 4. Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
 5. Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,
 6. Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
 7. Zakup surowców lub materiałów.

W ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich poddziałania 1.1.2 POPW nie zalicza się kosztów zakupu nieruchomości oraz prac adaptacyjnych związanych z adaptacją budynków i pomieszczeń. W związku z powyższym prace adaptacyjne pomieszczenia są niekwalifikowalne.

Tak. Na etapie przedstawienia struktury zespołu w projekcie nie jest wymagane przedstawienie z imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu. Zespół projektowy powinien cechować się niezbędnymi i adekwatnymi kwalifikacjami wobec zaplanowanych zadań i celów projektu. W części wniosku o dofinansowanie „Kluczowe zasoby (osobowe)” należy przedstawić:

 • pełną strukturę organizacyjną zespołu projektowego gwarantującą sprawną realizację projektu, tj. wszystkich członków zespołu projektu (stanowiska powołane do pracy w ramach projektu),
 • do każdego ze stanowisk należy przypisać zadania i obowiązki powierzone do realizacji w projekcie
 • posiadany lub wymagany od potencjalnych kandydatów na dane stanowisko zestaw kompetencji, doświadczenia, wykształcenia na dane stanowisko.
  Należy przedstawić także  mechanizmy podejmowania decyzji w zespole wraz z przedstawieniem sposobu zarządzania projektem.

W przypadku, gdy znani są konkretni kandydaci na poszczególne stanowiska w projekcie, należy odpowiednio wskazać: imię i nazwisko, role w projekcie, wykształcenie, ukończone szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. W odniesieniu do wszystkich planowanych do zaangażowania w ramach projektu stanowisk, należy wskazać zakres doświadczenia, wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, jakie będą wymagane od osób rekrutowanych na dane stanowiska. Doświadczenie wskazanych osób powinno być adekwatne do powierzonych stanowisk.

Zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być rzeczowe i adekwatne do przedmiotu projektu. Zakres rzeczowy projektu powinien zostać podzielony na 3 do 5 Zadań merytorycznych wynikających ze specyfiki wdrażanego przedsięwzięcia. Zadania powinny być planowane w ramach okresu realizacji projektu metodycznie i stopniowo. Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny i systematyczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w celu prawidłowej realizacji projektu i rozwoju produktu. Należy unikać zadań ciągłych. Jednocześnie co najmniej jedno Zadanie merytoryczne (tj. niezwiązane z kosztami pośrednimi, niezwiązane wyłącznie z zakupem środków trwałych lub wyłącznie kosztami promocji) powinno zostać zrealizowane nie później niż w połowie okresu kwalifikowalności wydatków Projektu

W związku z powyższym realizowane zadania powinny wynikać ze specyfiki projektu (dot. m.in. fazy rozwoju produktu/usługi, testów, wdrożenia, komercjalizacji). W tym rekomenduje się, aby wydatki ponoszone w ramach kosztów wynagrodzeń zostały uwzględnione w poszczególnych zadaniach projektowych.

Jednocześnie, jeśli wnioskodawca uwzględnia stanowiska do finansowania z środków projektu przez pełen okres realizacji projektu, można uwzględnić takie stanowiska:

 • bezpośrednio w poszczególnych zadaniach projektu, o czym mowa powyżej, lub
 • w ramach odrębnego zadania np. „zarządzanie projektem”, z wyszczególnionymi stanowiskami zespołu projektu. W tym przypadku Zadanie „zarządzanie projektem” nie będzie traktowane jako zadanie merytoryczne (min. 3 max. 5).

Każdorazowo należy pamiętać o właściwym opisaniu kosztów wynagrodzeń poszczególnych stanowisk, jak wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku w polu „Uzasadnienie konieczności poniesienia planowanych kosztów w ramach projektu”. Dla każdego z kosztów wynagrodzeń należy określić strukturę kosztu wraz z podaniem struktury etatowej obrazującej planowane zaangażowanie personelu w projekcie w okresie jego realizacji, tj.:

 • forma zatrudnienia (rodzaj umowy),
 • okres zaangażowania (od-do),
 • wysokość zaangażowania (w przypadku umów o pracę wymiar etatu wraz z podaniem wartości brutto brutto wynagrodzenia, wymiar stawki godzinowej – zaangażowanie godzinowe podawany jest przy umowie cywilnoprawnej).

Jednocześnie, należy pamiętać, aby nie ujmować w kategorii dot. wynagrodzeń - kontraktów B2B, tj. umów z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Takie koszty powinny zostać ujęte w kategorii „usługi zewnętrzne”. 

Za kwalifikowalne w ramach projektu, uznaje się wydatki ponoszone na wynagrodzenia członków personelu zaangażowanych w rzeczową realizację projektu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy też umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem konieczności zastosowania procedury konkurencyjności i rozeznania rynku przed zawarciem danej umowy.  

Odnośnie podstaw wynagrodzenia członków zarządu i kwestii wypłaty wynagrodzenia na podstawie aktu powołania do zarządu należy zauważyć, że zgodnie z zapisami rozdziału 6.15, pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co oznacza, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie aktu powołania do zarządu, które wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych i jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji, oznacza brak kwalifikowalności wynagrodzenia ustanowionego na takiej podstawie.

Tym samym, aby wynagrodzenie członka zarządu było wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Koszty wynagrodzenia członka zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej są niekwalifikowalne w ramach projektu.

Szczegółowy zakres dot. kwalifikowalności wynagrodzeń członków zarządu spółki wnioskodawcy w ramach zespołu projektu precyzuje Instrukcja wypełniania wniosku dostępna na stronie konkursu.

Dodatkowo w zakresie angażowania członków zespołu w oparciu o umowy cywilnoprawne, należy pamiętać o zapisach art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 nr 299 , z późn. zm.), tzw. ustawa o PARP, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie na zakup towarów lub usług nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które są z nim bezpośrednio lub pośrednio powiązane. Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust 2 ustawy o PARP:

„Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Mając na uwadze powyższe, koszty wynagrodzenia osób powiązanych zaangażowanych do projektu w oparciu o umowy cywilnoprawne nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Aby wynagrodzenie ww. osób było wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.