Pomiń nawigację

Z uwagi na fakt, że proces akceleracji w ramach działania 2.5 POIR jest bardzo intensywny i wymaga dużego zaangażowania od startupu, rekomenduje się, aby w trakcie akceleracji, startup nie brał udziału w innych programach wsparcia. Pozwoli to zapewnić pełną koncentrację na programie i uzyskać jak największą wartość. Niemniej jednak dokumentacja konkursowa nie zabrania udziału startupu w innych programach akceleracyjnych. 

Wnioskodawca (akcelerator) nie może być powiązany z Odbiorcą technologii, ponieważ musi być zachowana przejrzystość procesu, która mogłaby zostać poddana w wątpliwość na etapie oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektu.

Zgodnie z zapisem w §2. Regulaminu konkursu, Beneficjentem (akceleratorem) w działaniu 2.5. Programy akceleracyjne jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu
stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zgodnie ze wskazanym w zapytaniu zapisem z §4. ust. 7. Regulaminu: W ramach konkursu nie przewiduje się projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym, wykluczone jest aplikowanie
podmiotów będących w partnerstwie, zatem akceleratorem może być wyłącznie samodzielny podmiot. Ponadto, akceleracja startupów odbywa się we współpracy z Odbiorcą technologii, który zapewnia dostęp do infrastruktury umożliwiającej walidację produktu, mając na uwadze jego potrzeby biznesowe. Należy opisać zasady współpracy z każdym z minimum 3 Odbiorców technologii. Wnioskodawca powinien opracować wspólne ramowe zasady współpracy, uwzględnić dla każdego z zaangażowanych Odbiorców technologii posiadany przez niego potencjał do współpracy w ramach programu akceleracji, strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji, procedury związane ze współpracą z przedsiębiorcami (o ile dany Odbiorca technologii takie posiada). Dodatkowo Wnioskodawca powinien opisać zasady włączania nowych przedsiębiorców w roli Odbiorców technologii.