Pomiń nawigację

Ad. 1. Zgodnie z interpretacją informuję, że należy ustalić program, według którego będzie się postępować w trakcie trwania realizacji projektu i ocenić założenia. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia realizacji projektu. Program akceleracyjny, w tym ocena i selekcja startupów, musi zostać rozpoczęty najpóźniej 31 stycznia 2019 roku. Za rozpoczęcie realizacji programu uznawane jest rozpoczęcie rekrutacji do pierwszej rundy akceleracji. Program
akceleracyjny jest to sformalizowany proces identyfikacji potrzeb biznesowych beneficjentów końcowych oraz odpowiedzi na nie poprzez dostarczenie zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie ich rozwoju, uwzględniający etap oceny i selekcji beneficjentów końcowych oraz co najmniej trzy, trwające od 3 do 6 miesięcy, rundy indywidualnych programów akceleracji. W okresie realizacji projektu musi nastąpić realizacja programu akceleracyjnego oraz działania postakceleracyjne, w tym złożenie wniosku o płatność końcową. Ad. 2. Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. W odniesieniu do Odbiorcy technologii wyjaśniam, że integralną część wniosku o dofinansowanie stanowi List intencyjny, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w realizację projektu (o ile projekt zakłada w budżecie ponoszenie wydatków związanych z kosztami operacyjnymi). Sugerowaną formą zabezpieczenia realizacji jest podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem a Odbiorcą technologii, w którym zostanie doprecyzowana współpraca. Ponadto, informuję, że z umowy o dofinansowanie wynika cel projektu oraz założone do realizacji wskaźniki, zatem należy dążyć do ich osiągnięcia. Z umowy o dofinansowanie wynika, że Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli podczas trwania projektu zajdą zmiany, które mogą mieć wpływ na ostateczne niezrealizowanie wskaźnika dotyczącego wdrożenia, beneficjent zobowiązany jest informować o takim zajściu departament odpowiedzialny za to poddziałanie. Każdorazowo problem będzie rozpatrywane i rozwiązywany indywidualnie. Jeżeli koszty uwzględnione w harmonogramie nie zostaną poniesione w trakcie realizacji projektu nie będzie możliwości ich kwalifikowania, ponieważ rozliczone są wyłącznie księgowane koszty.

Proces wdrożenia rozwiązania powinien zostać podjęty w wyniku pozytywnej realizacji indywidualnego programu akceleracji, tj. w ramach etapu post – akceleracji trwającej przez okres do 12 miesięcy, począwszy od zakończenia indywidualnego programu akceleracji. Zgodnie z dokumentacją konkursową finalnym momentem indywidualnej akceleracji zrealizowanej w ramach projektu jest pozyskanie wyników walidacji produktu w warunkach odpowiadających warunkom rzeczywistym (rynkowym). Wdrożenie ma miejsce u jednego z odbiorców technologii uczestniczących w realizacji projektu. Realizacja wdrożenia może przyjąć jedną z form wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku od dofinansowanie, tj.: - sprzedaż praw własności do rozwiązania lub - odpłatne użytkowanie rozwiązania na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub - określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży rozwiązania (revenue share) lub - inwestycja kapitałowa w startup przez odbiorcę technologii lub posiadany przez niego fundusz lub - wprowadzenie produktu (w tym usługi) na rynek. Etap post-akceleracji realizowany jest w ramach
projektu. Za wszelkie działania projektowe odpowiada beneficjent w zakresie określonym umową o dofinansowanie.