Pomiń nawigację

Dokumentacja konkursu 2.5 Programy akceleracyjne ujmuje akcelerator i odbiorcę technologii jako odrębne formy o innych funkcjach w projekcie. Dokumentacja nie przewiduje, aby mogły one pełnić tą samą rolę. Zgodnie z zapisami regulaminu: beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Natomiast za odbiorcę technologii uznaje się przedsiębiorcę spełniającego definicję średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub dużego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowanego wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów (w tym usług) startupów uczestniczących w akceleracji. W projekcie musi brać udział jeden akcelerator i trzech odbiorców technologii.

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne
  akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

W działaniu 2.5 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których realizowane będą programy akceleracyjne dla start-upów, przy aktywnym udziale odbiorców technologii, tj. średnich i dużych przedsiębiorców.

Pomoc finansowa w ramach działania 2.5 POIR jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 15 000 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Zasady konkursu nie wykluczają możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorstwo posiadające status dużego przedsiębiorstwa. Zgodnie z Regulaminem konkursu (§4 ust. 3) „o dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu
akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku”. W §2 Regulaminu konkursu jako „beneficjenta” określono podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Należy pamiętać, że wnioskodawcy powinni spełniać wszystkie kryteria wyboru projektów o charakterze podmiotowym, zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, jak np.: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania, Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem grantowym oraz Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji.

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje czy opracowany produkt (w tym usługa) może być wdrożony u jednego czy też kilku odbiorców. Z punktu widzenia celu programu akceleracji, którym jest dopracowanie i dostosowanie określonej technologii danego startupu do potrzeb konkretnego odbiorcy technologii, uzasadnione jest, aby udostępniający w ramach projektu zasoby odbiorca technologii miał możliwość wdrożenia testowanego rozwiązania u siebie. Jest to o tyle zasadne, że wyniki testów wdrożeniowych dokonywanych z wykorzystaniem infrastruktury danego odbiorcy mogą być niemiarodajne lub nieistotne dla innych przedsiębiorców, co może powodować konieczność ich powtórzenia, a tym samym generuje dodatkowe nakłady czasu i środków finansowych niezbędnych do faktycznego wdrożenia.

Produkt dopracowany w ramach indywidualnego programu akceleracji może zostać wdrożony w przedsiębiorstwie, które nie uczestniczy w realizacji projektu, jeśli jest to rozwiązanie optymalne dla danego startupu. Należy jednak mieć na uwadze, że osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba rozwiązań 9 wypracowanych przez startupy i wdrożonych w przedsiębiorstwach” możliwe jest, zgodnie z założeniami programu, wyłącznie poprzez wdrożenia u Odbiorców technologii współpracujących ze startupami w ramach realizowanego programu akceleracyjnego.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki na: pomoc finansową udzielaną startupom w formie grantów oraz usług doradczych (stanowiącą w całości pomoc publiczną dla beneficjentów końcowym) koszty operacyjne akceleratora przeznaczone na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz koszty pośrednie. Wszystkie działania, które nie stanowią pomocy finansowej dla startupów muszą zostać sfinansowane w ramach kosztów operacyjnych akceleratora. W przypadku konieczności poniesienia
wydatków innych niż przewidziane w § 5 Regulaminu konkursu mogą one zostać poniesione przez Wnioskodawcę w ramach kosztów niekwalifikowalnych. Wydatki związane z działaniami informacyjnopromocyjnymi mogą się znaleźć w kategorii kosztów bezpośrednich wynagrodzeń zespołu projektowego (§5 ust. 5 pkt 2 lit. a), jeżeli dotyczą wynagrodzeń osób działających w tym obszarze. Jeżeli jednak wydatków nie można zakwalifikować do wynagrodzeń, należy je uwzględnić w kategorii
zryczałtowanych kosztów pośrednich zgodnie z §5 ust. 5 pkt 2 lit. b Regulaminu konkursu. 

Za program akceleracyjny uznaje się sformalizowany proces identyfikacji potrzeb biznesowych startupu oraz odpowiedzi na nie poprzez dostarczenie zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie ich rozwoju. Indywidualny program akceleracyjny rozumiany jest jako program akceleracji dedykowany określonemu beneficjentowi końcowemu, trwający od 3 do 6 miesięcy, oparty na intensywnej współpracy beneficjenta końcowego, akceleratora i odbiorcy (-ów) technologii, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii, a w szczególności ich walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po zakończeniu programu akceleracyjnego następuje etap post-akceleracji. Proces wdrożenia rozwiązania powinien zostać podjęty w wyniku pozytywnej realizacji indywidualnego programu akceleracji, tj. w ramach etapu post – akceleracji trwającej przez okres do 12 miesięcy, począwszy od zakończenia indywidualnego programu akceleracji. Zgodnie z dokumentacją konkursową finalnym momentem indywidualnej akceleracji zrealizowanej w ramach projektu jest pozyskanie wyników walidacji produktu w
warunkach odpowiadających warunkom rzeczywistym (rynkowym). W związku z powyższym, każdy ze startupów ma indywidualny program akceleracji, po którym bezpośrednio następuje etap post – akceleracji (również indywidualny). Startupy nie realizują tych programów symultanicznie.

Dokumentacja nie wyklucza takiej sytuacji, zatem istnieje możliwość zaangażowania dodatkowych Odbiorców technologii w trakcie realizacji projektu.

Opisana zależność nie jest wykluczona. Beneficjent (akcelerator) może zatrudnić w swojej firmie pracownika, który równolegle jest zatrudniony u Odbiorcy technologii, natomiast należy mieć na uwadze, iż musi ich łączyć stosunek pracy, zatem akcelerator powinien podpisać z tą osobą umowę o pracę. Niedopuszczalne są inne formy umów (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło itd.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie pojedyncze podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanych do dofinansowania wniosku. Wnioskodawca realizuje projekt we współpracy z minimum trzema Odbiorcami technologii,
którzy jednak nie są stroną umowy z PARP i nie są uprawnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Konsorcjum nie spełnia kryterium.

Wnioskodawca oraz projekty powinny spełniać kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania, zatwierdzone przez komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. Formalnie nie ma obowiązku korzystania ze wszystkich kategorii kosztów. Zaplanowany budżet projektu musi być racjonalny i uzasadniony, co będzie podlegało ocenie dokonywanej przez Panel Ekspertów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu: W ramach programu akceleracyjnego co najmniej 25% łącznej liczby startupów kończących program z sukcesem musi wpisywać się w wybrane w projekcie kluczowe obszary specjalizacji.

Zgodnie z zapisem w § 4. ust. 8. Regulaminu konkursu: „Co do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) realizacja projektu oraz programu akceleracji nie mogą zostać zaplanowane później niż na dzień 31 stycznia 2019 r.; 2) zakończenie programu akceleracji, trwającego minimum 18 miesięcy, nie może zostać zaplanowane później, niż na dzień 30 czerwca 2021 r.; 3) zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później, niż na
dzień 29 czerwca 2022 r.” Po zakończeniu realizacji programu akceleracji, nie ma przeciwwskazań dotyczących zakupu startupu przez Odbiorcę technologii, jeżeli startup wyraża na to zgodę.

Poziom wskaźników projektu, w szczególności wskaźników odnoszących się do liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, jest określany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie - powinien być realny i adekwatny do założeń oraz celów projektu. Każdy ze startupów, który otrzyma w ramach projektu wsparcie akceleratora (pomoc publiczną), niezależnie od jej wysokości, powinien zostać uwzględniony w wartości końcowej przedmiotowego wskaźnika. Przykładowy budżet projektu wynoszący 15 mln zł (tj. maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie) powoli wesprzeć maksymalną dopuszczalną kwotą grantu (200 tys. zł) oraz doradztwem w maksymalnej wysokości (50 tys. zł) 48 startupów. Racjonalność i adekwatność obranych wskaźników projektu podlega weryfikacji w ramach oceny przeprowadzanej przez Panel ekspertów w PARP. 

W ramach ogólnopolskich programów operacyjnych występuje podział środków na tzw. „kopertę mazowiecką” oraz „kopertę” przeznaczoną dla pozostałych województw. Ze względu na obowiązek realizacji ogólnopolskiego naboru startupów do programów akceleracyjnych we wszystkich projektach działania 2.5. projekty finansowane są proporcjonalnie z obu „kopert”. W praktyce oznacza to, że zarówno działania informacyjno-promocyjne, jak i pozostałe związane z naborem startupów do akceleracji, muszą mieć charakter ogólnopolski i nie mogą ograniczać się do wybranych regionów. Tym samym miejscem realizacji projektów w działaniu 2.5. jest obszar całego kraju i każdy projekt wybrany do wsparcia uzyskuje dofinansowanie proporcjonalnie z obu kopert.

Program akceleracji realizowany jest jako element projektu grantowego, zgodnie z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej. Art. 35 ust. 3 ww. ustawy stanowi: „Grantobiorcą jest podmiot (…) prywatny [tj. startup – dop. PARP] (…), wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego [tj. Akcelerator – dop. PARP] w ramach realizacji projektu grantowego.” W praktyce oznacza to, że startupy zgłaszają się do udziału w projekcie w odpowiedzi na ogłoszenie akceleratora o prowadzonym otwartym naborze. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien opisać we wniosku, w jaki sposób będzie przebiegał nabór i selekcja innowacyjnych pomysłów w polu System oceny, selekcji i pracy z uczestnikami programu. W składzie panelu oceniającego pomysły powinni zostać uwzględnieni przedstawiciele odbiorców technologii.