Pomiń nawigację

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów właściwe dla danego etapu oceny, określone w załączniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia), a także informacji udzielanych przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu Ekspertów.

I etap oceny:

  1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1 pkt);
  2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1 pkt).

II etap ocen:

  1. Koncepcja programu akceleracji (punktacja: 0-3 pkt.);
  2. Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem grantowym (punktacja: 0-2 pkt.);
  3. Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji (punktacja: 0, 1 lub 3 pkt.);
  4. Zasoby i potencjał Odbiorcy technologii do uczestnictwa w programie akceleracji (punktacja: 0-3 pkt.);
  5. Program akceleracji dotyczy rozwiązań wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja: 0 lub 1 pkt);
  6. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1 pkt);
  7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1 pkt);
  8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1 pkt).

Na I etapie oceny można uzyskać maksymalnie 2 pkt. Liczba punktów warunkująca przekazanie projektu do II etapu oceny to 2 pkt. Na II etapie oceny można uzyskać maksymalnie 15 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 8 pkt.

Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. Sam program akceleracji ma charakter equity – free, tzn. w trakcie jego realizacji nie ma możliwości obejmowania udziałów w akcelerowanych startupach przez akceleratory lub podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110 (kryterium nr 2 Koncepcja programu akceleracji - II etap oceny).

Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. Sam program akceleracji ma charakter equity – free, tzn. w trakcie jego realizacji nie ma możliwości obejmowania udziałów w akcelerowanych startupach przez akceleratory lub podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wdrożenie ma miejsce u jednego z odbiorców technologii uczestniczących w realizacji projektu. Realizacja wdrożenia może przyjąć jedną z form wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku od dofinansowanie, tj.: - sprzedaż praw własności do rozwiązania lub - odpłatne użytkowanie rozwiązania na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub - określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży rozwiązania (revenue share) lub - inwestycja kapitałowa w startup przez odbiorcę technologii lub posiadany przez niego fundusz lub - wprowadzenie produktu (w tym usługi) na rynek. Zatem, nie ma możliwości, by w trakcie realizacji programu akceleracyjnego Odbiorca technologii podpisywał umowę ze startupem. 

Tak, nieuwzględnienie kosztów operacyjnych we wniosku nie wyklucza możliwości pozytywnej walidacji wniosku i złożenia go poprzez generator wniosków na stronie PARP. Ocena wniosku od dofinansowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu, w szczególności w oparciu o zał. 1 do Regulaminu, Kryteria wyboru projektów.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów – I etap oceny - Wnioskodawca, jako osoba prawna, prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy, będących integralną częścią wniosku o dofinansowanie oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie konkursu. W kryteriach wyboru projektu w ramach II etapu oceny, potencjał Wnioskodawcy oceniany jest poprzez jego zasoby dedykowane do realizacji projektu, bez konieczności wykazywania doświadczenia samego Wnioskodawcy jako organizacji. W odniesieniu do wymaganych w kryteriach zasobów kadrowych Wnioskodawca przedstawia we Wniosku o dofinansowanie konkretne osoby, które dysponują adekwatnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zdobytym w różnych podmiotach.