Pomiń nawigację

Partnerem w projekcie może być duże przedsiębiorstwo, które nie jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Warunki konkursu określone Regulaminem konkursu nie nakładają wymogów w zakresie formy własności przedsiębiorstwa występującego jako członek partnerstwa.

Tak. Jako partner w projekcie w roli inwestora występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Kryteria wyboru projektów 1.1.1 POPW wymagają, aby w skład panelu oceniającego pomysły wchodziły osoby będące przedstawicielami środowiska inwestorów prywatnych. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera tego rodzaju to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Inwestor prywatny może również występować jako element koncepcji rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, przedstawianej w odniesieniu do kryterium nr 6 - II etap oceny. Forma prawna podmiotu występującego jako inwestor prywatny pozostaje bez wpływu na spełnienie kryterium.

Każdy Manager inkubacji musi posiadać udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma przedsiębiorstwami typu startup w zakresie przynajmniej jednego z wymienionych obszarów, jednak cały zespół Wnioskodawcy powinien obejmować swoimi kompetencjami wszystkie wymienione w kryterium dziedziny tj.:

 • tworzenie modelu biznesowego
 • rozwój produktu
 • poszukiwanie finansowania.
   

Analogiczne podejście należy przyjąć w odniesieniu do kryterium Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup w zakresie punktu 2 Zespół zaangażowany do inkubacji przedsiębiorstw.

Wymagania w zakresie indywidualnego programu inkubacji zostały określone w załączniku 1 do Regulaminu konkursu „Kryteria wyboru projektów” oraz załączniku 3 do Regulaminu konkursu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie”. Nie określono minimalnego i maksymalnego okresu inkubacji startupu. Okres ten powinien być zindywidualizowany, adekwatny do potrzeb danego startupu i wpisywać się w rundy inkubacyjne wynikające z koncepcji programu inkubacji realizowanego przez daną Platformę startową. Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że program inkubacji powinien trwać przynajmniej 3 do maksymalnie 8 miesięcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 POPW zaplanowane jest na II kw. 2019 r., nabór odbywał się będzie w ramach rund aplikacyjnych. Okres trwania rundy aplikacyjnej, ich liczba oraz szczegółowe zasady konkursu zostaną przedstawione w dokumentacji konkursowej w IV kw. br. 

Koszty pośrednie mogą być ponoszone na wydatki niezbędne do realizacji projektu, które nie mieszczą się w katalogu zaplanowanych kategorii kosztów bezpośrednich, w szczególności wskazane w §5 ust. 4 pkt 3) Regulaminu konkursu. W przypadku braku możliwości sfinansowania wymienionych wyżej kosztów usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu, ich finansowanie można zapewnić w ramach kosztów pośrednich projektu.

Każdy z Wnioskodawców inicjuje i realizuje projekt partnerski na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Ust. 2 tego artykułu opisujący warunki wyboru partnerów dotyczy wyłącznie specyficznej sytuacji, w której podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustaw. Uczelnia publiczna, będąca zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostką sektora finansów publicznych, jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym warunki wskazane w ust. 2 ww. art. 33 nie mają zastosowania w odniesieniu do jej wyboru.

Wnioskodawca (a także każdy z Partnerów) dysponujący zasobami technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu, w szczególności infrastrukturą techniczną, biurową lub konferencyjną, może wykorzystać ją do realizacji projektu. Podstawą rozliczenia kosztów w odpowiednich kategoriach jest właściwy dokument księgowy (faktura, rachunek, lista płac, nota księgowa) wraz z potwierdzeniem zapłaty. W przypadku rozliczania w ramach kosztów bezpośrednich związanych z podstawowymi usługami inkubacji wydatków, o których mowa powyżej (pkt. a, b), dla 8 których podstawą rozliczenia będzie nota księgowa, wymagane jest przedstawienie uzasadnionej i weryfikowalnej metody kalkulacji przedstawionych do rozliczenia kosztów. Metoda powinna uwzględniać rzeczywiste koszty poniesione w związku ze świadczeniem danych usług, a w przypadku kosztów ogólnych stanowiących element kalkulacji wskazywać ich procentowe wykorzystanie na rzecz działań projektowych (tj. świadczonych usług). Beneficjent powinien dysponować dokumentami księgowymi dokumentującymi koszty źródłowe, stanowiące podstawę noty księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty / poniesienia kosztu. Wydatki w tej kategorii, należy uwzględnić przy wyliczeniu wartości pomocy de minimis udzielonej startupowi przez beneficjenta.

Przykłady specjalistycznych usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu podane w Regulaminie konkursu oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie obrazują jedynie przykładowe obszary wsparcia i nie stanowią zamkniętego katalogu kosztów. W przypadku świadczenia przez beneficjenta usług z wykorzystaniem własnego sprzętu laboratoryjnego, maszyn i urządzeń, wymagane jest przedstawienie uzasadnionej i weryfikowalnej metody kalkulacji przedstawionych do rozliczenia kosztów. Metoda powinna uwzględniać rzeczywiste koszty poniesione w związku z wykorzystaniem konkretnych zasobów w odniesieniu do danej usługi. W przypadku kosztów ogólnych stanowiących element kalkulacji wskazać należy ich procentowe wykorzystanie na rzecz działań projektowych (tj. wyświadczonej usługi). Beneficjent powinien dysponować dokumentami księgowymi dokumentującymi koszty źródłowe wraz z potwierdzeniami zapłaty lub poniesienia kosztu (w przypadku uwzględnienia w kalkulacji kosztów związanych z odpisami amortyzacyjnymi). Wydatki w tej kategorii, należy uwzględnić przy wyliczeniu wartości pomocy de minimis udzielonej startupowi przez beneficjenta.

Lider partnerstwa (Animator platformy) obowiązkowo świadczy usługi inkubacyjne dla startupów, co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością posiadania zasobów technicznych wymaganych przy świadczeniu tego typu usług. Zgodnie z kryterium wyboru projektów nr 3 „Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup”, punkt 2 „Zasoby techniczne Wnioskodawcy, niezbędne do realizacji projektu, " Wnioskodawca powinien:

 • dysponować odpowiednią przestrzenią biurową dla inkubowanych przedsiębiorstw;
 • dysponować infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług podstawowych i specjalistycznych na rzecz inkubowanych startupów;
 • realizować usługi podstawowe i specjalistyczne zgodnie z określonym standardem świadczenia usług, zapewniającym wysoką jakość.”

W związku z powyższym Animator powinien dysponować infrastrukturą techniczną niezbędną do świadczenia usług przedsiębiorstwom typu startup. 

Do udziału w programach inkubacji realizowanych przez Platformy startowe zgłaszają się wyłącznie osoby fizyczne, przedkładając do oceny innowacyjne pomysły biznesowe, które nie są jeszcze przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Po zakwalifikowaniu pomysłu do programu inkubacji, w oparciu o zgłoszony pomysł rejestrowane jest w makroregionie przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej – osoba prawna będąca odbiorcą pomocy de minimis w ramach projektu
1.1.1 POPW. Zarejestrowanie podmiotu jest warunkiem rozpoczęcie programu inkubacji.

Nie jest wymagane dysponowanie umowami przedwstępnymi z managerami inkubacji/ekspertami przed rozpoczęciem realizacji projektu. We wniosku należy opisać konkretne osoby, które będą pełnić wskazane role w projekcie. Osoby te powinny być dostępne dla potrzeb projektu najpóźniej w momencie przewidzianym w jego harmonogramie. Od formy ich zaangażowania zależy, jakie kroki należy przedsięwziąć w tym celu. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, nie
jest wymagana żadna dodatkowa procedura. W przypadku osób zaangażowanych do projektu w innej formie, niż umowa o pracę, wymogiem jest wybór takiej osoby w oparciu o odpowiednią procedurę (np. procedurę rozeznania rynku lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020). 

Informacje Krajowego Rejestru Sądowego są dostępne powszechnie i nie ma wymogu załączania do wniosku wyciągu z tego rejestru. Wymagania podmiotowe wobec Wnioskodawcy określa przede wszystkim pierwsze kryterium I etapu oceny: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania.

Informacja nt. miejsca zamieszkania pomysłodawcy nie jest wymagana na etapie aplikowania do programu, a miejsce zamieszkania nie stanowi kryterium udziału w programie inkubacji. Wymagane jest jednak, aby przedsiębiorstwo powstałe dla potrzeb prowadzenia programu inkubacji posiadało siedzibę w Polsce Wschodniej.

W poddziałaniu niewymagany jest wkład własny rozumiany jako kwota uzupełniająca wydatki kwalifikowane niepodlegające dofinasowaniu. Wydatki kwalifikowane podlegają dofinansowaniu w maksymalnej wysokości 100%, w części ze środków EFRR (85%), a w części ze środków krajowych (15%). Zasoby finansowe Wnioskodawcy wykazane we wniosku o dofinansowaniu służą pokryciu wydatków niekwalifikowalnych wskazanych w szczególności w załączniku nr 2 do Wniosku o
dofinansowanie Rozszerzony plan finansowy projektu, oraz zapewnieniu utrzymania płynności finansowej projektu. Sposób i źródła finansowania wydatków niekwalifikowalnych będą przedmiotem oceny merytorycznej w trakcie spotkania z Wnioskodawcą na posiedzeniu Panelu ekspertów. Ze względu na swój cel – pokrycie wydatków niekwalifikowalnych oraz zachowanie płynności w projekcie - zasoby finansowe muszą być wykazane wyłącznie w formie pieniężnej. W związku z tym, że Partnerzy ponoszą wydatki kwalifikowalne w projekcie (wykazywane szczegółowo w Załączniku 3 do wniosku o dofinansowanie - Rozszerzony plan finansowy), Wnioskodawca w ramach spełnienia kryterium 2 Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem jako Animator Platformy startowej, pkt 3 Zasoby finansowe Wnioskodawcy wykazuje dysponowanie odpowiednimi środkami przez wszystkie podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie.

System rekrutacji i oceny pomysłów biznesowych realizowany przez Platformy startowe powinien zawierać preferencje dla pomysłodawców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Dopuszczalna jest zatem inkubacja przedsięwzięć, których pomysłodawcy przekroczyli powyższy wiek.

Tak, zgodnie z §5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.1.1 POPW maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 25 milionów zł, co przy intensywności dofinansowania do 100% umożliwia uzyskanie do 25 milionów zł dofinansowania na projekt.

Infrastruktura techniczna Wnioskodawcy to zasoby, którymi Wnioskodawca dysponuje dla celu wyświadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw typu startup w ramach prowadzonego programu inkubacji. Infrastruktura techniczna powinna odpowiadać zakresowi usług, które Wnioskodawca planuje świadczyć w projekcie. Zasoby techniczne podzielone są na 4 grupy:

 • zasoby lokalowe oraz laboratoryjne (np. powierzchnie co-workingowe, powierzchnie biurowe,
  sale konferencyjne, laboratoria);
 • środki trwałe udostępnione do realizacji projektu (np. wyposażenie biura, urządzenia
  biurowe);
 • zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (np. oprogramowanie, aplikacje
  specjalistyczne, infrastruktura laboratoryjna);
 • inne niewymienione wyżej zasoby.

Przez infrastrukturę techniczną do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, o której mowa w definicji Ośrodka innowacji (str. 3 i 4 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie), rozumieć należy np. specjalistyczny sprzęt, urządzenia, maszyny, dostosowane pomieszczenia dedykowane i wykorzystywane do wyżej wymienionych działań.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów nr 3 Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup, pkt 2 Zasoby techniczne ocenie podlegać będzie opis standardu świadczenia usług, przyjętego w ramach organizacji, rozumianego jako „najlepszy, mierzalny, powszechnie znany i akceptowany wzorzec działania”. Wnioskodawca w tabeli „Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw” w części „Zasoby techniczne niezbędne do świadczenia usług przedsiębiorstwom typu startup” musi opisać w jaki sposób zapewni jakość oferowanych usług przedsiębiorstwom typu startup w zakresie rynkowego testowania pomysłu, prac nad jego rozwojem i przygotowania na jego bazie produktu o minimalnej funkcjonalnej konieczności (MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej. Ocenie podlegać będzie opis standardu działania oraz jakości usług. Przyjęty standard działania powinien być zgodny ze standardami/ akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np. Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Przyjęty standard powinien obejmować świadczenie usług podstawowych oraz wszelkie usługi specjalistyczne, niezbędne w rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa typu startup, 15 których rezultatem jest opracowany model biznesowy oraz MVP. Standard świadczenia usług powinien uwzględniać mechanizm kontroli jakości świadczonych usług. Wnioskodawca powinien wskazać dokument potwierdzający jakość świadczonych przez niego usług, bez potrzeby dołączania ww. dokumentu do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty o charakterze zewnętrznym dają w tym zakresie w sposób naturalny większą rękojmię spełnienia omawianego warunku, nie są jednak wymagane bezwzględnie. W sytuacji, gdy Wnioskodawca jest w trakcie uzyskiwania „akredytacji”, powinien opisać działania, jakie zostały podjęte w związku z ubieganiem się o certyfikat / akredytację / status członka organizacji zrzeszającej ośrodki innowacji.

Tak, na zasadach określonych w art. 33 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), tzw. ustawa wdrożeniowa.

Warunek miejsca rejestracji spółki w Polsce Wschodniej dotyczy okresu inkubacji spółki w ramach Platformy startowej. Po zakończeniu inkubacji, tj. ustaniu wsparcia publicznego ze środków PO PW 2014-2020, zasady poddziałania 1.1.1 nie formułują warunków związanych z miejscem rejestracji spółki. W ramach poddziałania 1.1.2 POPW warunkiem wynikającym z Programu Operacyjnego jest lokalizacja projektu startupu w Polsce Wschodniej.

Ekosystem tworzony jest m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz inne instytucje np. uczelnie, organizacje pozarządowe, czy też instytucje z sektora IOB, które będą realizować działania zwiększające atrakcyjność otoczenia Platformy startowej dla lokowania biznesu. W ramach kryterium wyboru projektów nr 1 Koncepcja programu inkubacji oceniania będzie atrakcyjność ekosystemu stworzonego wokół Platformy startowej. Za działania zwiększające atrakcyjność ekosystemu uznaje się sprecyzowane, mierzalne i użyteczne inicjatywy uczestników ekosystemu w zakresie szerzenia kultury przedsiębiorczości (np. organizacja szkoleń związanych z tematyką przedsiębiorczości, hackatonów, działania promocyjne i informacyjne itp.) oraz w zakresie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw wdrażanych przez JST (np. efekty funkcjonowania stanowiska oficera startupowego). Podmioty tworzące ekosystem Platformy startowej, tj. wspierający jej działalność i podnoszący atrakcyjność, nie wchodzą w skład partnerstwa w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Oznacza to, iż niewymagane jest zawarcie z tymi podmiotami umów lub porozumień o partnerstwie w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. Reasumując, ekosystem nie musi być udokumentowany. Jako elementy ekosystemu można wskazać co do zasady podmioty spoza Polski Wschodniej, niemniej na uwadze należy mieć funkcje, jakie powinny być realizowane przez
ekosystem, a które podlegają ocenie na etapie merytorycznej.

Ekosystem tworzony jest m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz inne instytucje np. uczelnie, organizacje pozarządowe, czy też instytucje z sektora IOB, które będą realizować działania zwiększające atrakcyjność otoczenia Platformy startowej dla lokowania biznesu. W ramach kryterium wyboru projektów nr 1 Koncepcja programu inkubacji oceniania będzie atrakcyjność ekosystemu stworzonego wokół Platformy startowej. Za działania zwiększające atrakcyjność ekosystemu uznaje się sprecyzowane, mierzalne i użyteczne inicjatywy uczestników ekosystemu w zakresie szerzenia kultury przedsiębiorczości (np. organizacja szkoleń związanych z tematyką przedsiębiorczości, hackatonów, działania promocyjne i informacyjne itp.) oraz w zakresie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw wdrażanych przez JST (np. efekty funkcjonowania stanowiska oficera startupowego). Podmioty tworzące ekosystem Platformy startowej, tj. wspierający jej działalność i podnoszący atrakcyjność, nie wchodzą w skład partnerstwa w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Oznacza to, iż niewymagane jest zawarcie z tymi podmiotami umów lub porozumień o partnerstwie w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. Reasumując, ekosystem nie musi być udokumentowany. Jako elementy ekosystemu można wskazać co do zasady podmioty spoza Polski Wschodniej, niemniej na uwadze należy mieć funkcje, jakie powinny być realizowane przez
ekosystem, a które podlegają ocenie na etapie merytorycznej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, partnerem jest podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Art. 33 tej ustawy precyzuje warunki wyboru partnerów dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Podmiot taki wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 16 dokonuje z zachowaniem przejrzystości i równego traktowania. Dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: a) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; b) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; c) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Opis kryterium wyboru projektów nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup wskazuje: „przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż partnerzy dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, w stosunku do usług, jakie zobowiązali się dostarczać inkubowanym startupom”. Zasoby techniczne partnera, podobnie jak zasoby techniczne Animatora, zostały podzielone na cztery grupy:

 • zasoby lokalowe oraz laboratoryjne (np. powierzchnie co-workingowe, powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, laboratoria);
 • środki trwałe udostępnione do realizacji projektu (np. wyposażenie biura, sprzęt biurowy);
 • zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (np. oprogramowanie, aplikacje specjalistyczne, infrastruktura laboratoryjna);
 • inne nie wymienione wyżej zasoby.

Każdy z partnerów może dedykować na rzecz projektu zasoby techniczne, z których część (lub całość) nie stanowi jego własności. Należy wtedy opisać, na
jakiej podstawie partner dysponuje danym zasobem: np. umowa najmu, dzierżawa, leasing etc.

Wnioskodawca powinien wskazać, jakie są efekty dotychczasowych inicjatyw podejmowanych przez podmioty tworzące ekosystem i służące wsparciu przedsiębiorczości startupowej. W sytuacji, gdy podmioty wchodzące w skład ekosystemu 17 Platformy startowej współpracowały w przeszłości,
należy opisać charakter i zakres tej współpracy oraz jej rezultaty. Do wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane załączanie dodatkowych dokumentów wskazujących na doświadczenie współpracy w ramach ekosystemu.

Stroną umowy z PARP jest Animator Platformy startowej – tylko ten podmiot może wystąpić o zaliczkę w projekcie. Wnioskowana przez Animatora kwota zaliczki może jednak uwzględniać potrzeby budżetów poszczególnych partnerów. Sposób 20 przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, określa zgodnie z ustawą wdrożeniową
umowa o partnerstwie.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu „partnerem” jest podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe. W wniosku o dofinansowanie należy opisać te zasoby oraz zadania, do których zostaną one wykorzystane, natomiast w załączniku nr 2 do Wniosku o dofinansowanie „Rozszerzony plan finansowy projektu” należy przedstawić koszty tych zadań w odniesieniu do każdego z partnerów. Nie jest możliwe, aby partner nie miał przypisanych żadnych konkretnych zadań w projekcie i budżetu. Potencjalny odbiorca technologii może zostać przedstawiony we wniosku o dofinansowanie jako element ekosystemu Platformy startowej.

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu – pkt 3 ust. 2 - Warunki uczestnictwa w konkursie pkt 3 ust. 2 partnerzy nie mogą występować w roli Wnioskodawcy lub partnerów w innych wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu. Jeden podmiot nie może być partnerem w więcej, niż jednym projekcie. Należy zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. urząd miasta, powinny wspierać nieodpłatnie budowanie przedsiębiorczości startupowej, co stanowi ich podstawowe zadanie jako członka ekosystemu.

Założenia dające podstawy poddziałaniu 1.1.1 POPW oraz fakt świadczenia przez Animatora usług na rzecz startupów, tj. udzielania im pomocy de minimis, wykluczają możliwość obejmowania przez Animatora i partnerów udziałów w startupach w okresie realizacji projektu. Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie (§3 ust. 4, pkt 10) Beneficjent zobowiązuje się, że umowa pomiędzy nim, a przedsiębiorcą, będzie zawierała Oświadczenie Beneficjenta i przedsiębiorcy o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP pomiędzy przedsiębiorcą a Beneficjentem oraz podmiotami świadczącymi temu przedsiębiorcy usługi w ramach indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego. Zgodnie z art. 6c ust. 2 przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji ? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu „Partner” – jest to podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe. Partnerem w projekcie może być uczelnia, średnie i/ lub duże przedsiębiorstwo, inwestor prywatny, instytucja otoczenia biznesu, klaster i inne. Jako partner w projekcie występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Zgodnie z kryterium nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup - II etap oceny - każdy z partnerów powinien pełnić określoną rolę w projekcie oraz wskazać, jakie usługi podstawowe lub specjalistyczne będzie wykonywać w ramach procesu inkubacji. W stosunku do zadeklarowanych zadań, należy wskazać jakie zasoby kadrowe i techniczne zostaną zaangażowane do ich realizacji.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wnioskodawca posiadający status fundacji, będący jednocześnie podmiotem inicjującym partnerstwo, nie jest zobowiązany do ogłaszania otwartego naboru partnerów o ile nie spełnia przesłane art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jedynie pamiętać, że po formalnym nawiązaniu partnerstwa przez fundację z podmiotami będącymi jednostkami sektora finansów publicznych, podmioty te zobowiązane są zgodnie z art. 33 ust. 4a ww. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego (w tym wypadku fundacji inicjującej projekt). Tworząc partnerstwo, należy jednak dochować wszelkich starań dla zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania.

Przez „siedzibę” Wnioskodawcy, o której mowa w kryterium, należy rozumieć siedzibę wskazaną dla podmiotu w odpowiednim rejestrze. W przypadku podmiotów podlegających wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, omawiany warunek kryterium spełniony jest również poprzez siedzibę oddziału podmiotu, która zgodnie z rejestrem zlokalizowana jest w jednym z województw Polski Wschodniej. Niemniej jednak należy podkreślić, że wskazany podmiot będzie podlegał ocenie zgodnie z
Kryteriami wyboru projektów. 

Porozumienie albo umowa o partnerstwie, zgodnie z art. 33 ust. 5 określa w szczególności: przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy. Porozumienie bądź umowa partnerstwa musi zostać podpisana przez wszystkie strony partnerstwa, przy czym nie ma wymagania, aby wszyscy partnerzy złożyli podpis łącznie na tym samym egzemplarzu (dopuszczalne jest zawarcie jednobrzmiących umów bilateralnych). Niemniej jednak należy zapewnić, aby każdy z partnerów posiadał wiedzę w zakresie zadań poszczególnych członków partnerstwa wraz ze wskazaniem pełnionej roli w projekcie i zaplanowanej kwoty dofinansowania dla każdego z partnerów.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup, pkt 1 struktura partnerstwa, konieczne jest, aby projekt realizowany był w partnerstwie, w którym powinny uczestniczyć minimum: jedna uczelnia z Polski Wschodniej, jeden inwestor prywatny oraz jedno średnie lub duże przedsiębiorstwo. W ramach ww. partnerstwa nie ma możliwości bezkosztowego udziału któregokolwiek z partnerów. Każdy z partnerów powinien pełnić określoną rolę w projekcie oraz wskazać, jakie usługi podstawowe lub specjalistyczne będzie wykonywać w ramach procesu inkubacji. W stosunku do zadeklarowanych zadań, należy wskazać jakie zasoby kadrowe i techniczne zostaną zaangażowane do ich realizacji, natomiast w załączniku nr 2 do Wniosku o dofinansowanie Rozszerzony plan finansowy projektu należy przedstawić koszty tych działań w podziale na kwartały realizacji projektu dla każdego z partnerów. Należy zaznaczyć, iż załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie jest kopia umowy partnerstwa spełniająca wymogi określone w art. 33 ust. 5 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020, w tym m.in. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów. Podkreślenia wymaga również, iż zgodnie z ww. dokumentem w ramach Kryterium wyboru projektów nr 1 Koncepcja programu inkubacji, oceniany ma być również planowany przez Wnioskodawcę ekosystem dla startupów, który ma powstać w wyniku realizacji projektu. Ekosystem tworzony jest przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje, np. uczelnie, organizacje pozarządowe, czy też instytucje z sektora IOB, które będą realizować działania zwiększające atrakcyjność otoczenia Platformy startowej. W przypadku współpracy z podmiotami ze środowiska ekosystemu startupowego należy zaplanować współpracę bez rozliczeń finansowych.

Niedozwolone jest dzielenie usługi w celu ominięcia zastosowania odpowiedniej procedury wyboru. Zgodnie z zasadą konkurencyjności, wartość danego kosztu, w tym przypadku kosztu wynagrodzenia managera inkubacji lub eksperta liczymy jako sumę w okresie realizacji całego projektu. Należy zastosować odpowiednią procedurę zgodną z wartością „zamówienia” oraz rodzajem podmiotu zamawiającego. W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), w których postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, zastosowanie mają wymogi określone w rozdziale 6.5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym w szczególności dotyczące
rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. 

Animatorem platformy startowej może zostać ośrodek innowacji, który spełnia m.in. wymagania określone w kryterium nr 1 w ramach I etapu oceny: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania. Poza spełnieniem wymogów w zakresie posiadanych zasobów technicznych i kadrowych Animator platformy musi posiadać praktyczny potencjał dla skupienia wokół siebie szeregu podmiotów różnego szczebla (w tym obligatoryjnie: uczelni z makroregionu Polski Wschodniej, średniego lub dużego przedsiębiorcy oraz inwestora prywatnego) oraz winien posiadać stosowną pozycję na rynku, aby czerpać z ekosystemu, zasobów mentorskich i w maksymalnym stopniu gwarantować odpowiednią jakość usług świadczonych na rzecz startupów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty będące ośrodkami innowacji, spełniające kryterium kwalifikowalności wnioskodawcy, zlokalizowane w Polsce Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Należy podać okres realizacji projektu (w formacie rrrr/mm/dd), w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, co jest rozumiane jako okres od pierwszej czynności związanej z projektem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Należy pamiętać, że okres realizacji projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów może zakończyć się najpóźniej 31.12.2023 r. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Niemniej jednak wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie będą kwalifikowane do wsparcia. Najpóźniej w ostatnim dniu okresu realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność końcową. W związku z tym okres realizacji projektu musi uwzględniać zarówno okres niezbędny do rzeczowej realizacji projektu, jak również czas potrzebny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków oraz złożenie wniosku o płatność końcową.

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów właściwe dla danego etapu oceny, określone w załączniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 Regulaminu (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia), a także informacji udzielanych przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu Ekspertów.

Kryteria I etapu oceny to:

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania;
 2. Projekt jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej;
 3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach
  Poddziałania W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 3 pkt, aby projekt
  mógł być oceniany w II etapie.

Kryteria II etapu oceny to:

 1.  Koncepcja programu inkubacji; 
 2. Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem jako Animator Platformy startowej;
 3. Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup;
 4. Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup;
 5. Koncepcja naboru pomysłów biznesowych oraz działań informacyjno- promocyjnych;
 6. Koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, w tym możliwość jej kontynuacji po zakończeniu finansowania w ramach 1.1.1 POPW;
 7. Koncepcja działań wspomagających startupy w pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji;
 8. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu; 
 9. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione;
 10. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
   

Warunkiem obligatoryjnym dla objęcia pomysłu biznesowego programem inkubacji jest zarejestrowanie działalności gospodarczej, nie zaś zameldowanie pomysłodawcy na terenie Polski Wschodniej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 30 kwietnia do 14 czerwca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

W sytuacji, gdy pomysł biznesowy za pierwszym razem nie przejdzie pomyślnie oceny ekspertów Platformy startowej, po odpowiednich modyfikacjach założeń pomysłu można ponownie aplikować do programu inkubacji.

W Sekcji III wniosku Pomysłodawca, która ma w Generatorze Wniosków dokładnie taką nazwę, zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku inkubacyjnego, należy jednokrotnie dodać sekcję a pola w sekcji należy uzupełnić danymi adresowymi pomysłodawcy. Wskazuje na to zarówno nazwa Sekcji III Adres Pomysłodawcy jak i nazwa pól do uzupełnienia w Generatorze wniosków określnych jak Adres Pomysłodawcy.