Pomiń nawigację

Partnerem w projekcie może być duże przedsiębiorstwo, które nie jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Warunki konkursu określone Regulaminem konkursu nie nakładają wymogów w zakresie formy własności przedsiębiorstwa występującego jako członek partnerstwa.

Tak. Jako partner w projekcie w roli inwestora występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Kryteria wyboru projektów 1.1.1 POPW wymagają, aby w skład panelu oceniającego pomysły wchodziły osoby będące przedstawicielami środowiska inwestorów prywatnych. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera tego rodzaju to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Inwestor prywatny może również występować jako element koncepcji rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, przedstawianej w odniesieniu do kryterium nr 6 - II etap oceny. Forma prawna podmiotu występującego jako inwestor prywatny pozostaje bez wpływu na spełnienie kryterium.

Każdy z Wnioskodawców inicjuje i realizuje projekt partnerski na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Ust. 2 tego artykułu opisujący warunki wyboru partnerów dotyczy wyłącznie specyficznej sytuacji, w której podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustaw. Uczelnia publiczna, będąca zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostką sektora finansów publicznych, jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym warunki wskazane w ust. 2 ww. art. 33 nie mają zastosowania w odniesieniu do jej wyboru.

Przykłady specjalistycznych usług związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu podane w Regulaminie konkursu oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie obrazują jedynie przykładowe obszary wsparcia i nie stanowią zamkniętego katalogu kosztów. W przypadku świadczenia przez beneficjenta usług z wykorzystaniem własnego sprzętu laboratoryjnego, maszyn i urządzeń, wymagane jest przedstawienie uzasadnionej i weryfikowalnej metody kalkulacji przedstawionych do rozliczenia kosztów. Metoda powinna uwzględniać rzeczywiste koszty poniesione w związku z wykorzystaniem konkretnych zasobów w odniesieniu do danej usługi. W przypadku kosztów ogólnych stanowiących element kalkulacji wskazać należy ich procentowe wykorzystanie na rzecz działań projektowych (tj. wyświadczonej usługi). Beneficjent powinien dysponować dokumentami księgowymi dokumentującymi koszty źródłowe wraz z potwierdzeniami zapłaty lub poniesienia kosztu (w przypadku uwzględnienia w kalkulacji kosztów związanych z odpisami amortyzacyjnymi). Wydatki w tej kategorii, należy uwzględnić przy wyliczeniu wartości pomocy de minimis udzielonej startupowi przez beneficjenta.

Nie jest wymagane dysponowanie umowami przedwstępnymi z managerami inkubacji/ekspertami przed rozpoczęciem realizacji projektu. We wniosku należy opisać konkretne osoby, które będą pełnić wskazane role w projekcie. Osoby te powinny być dostępne dla potrzeb projektu najpóźniej w momencie przewidzianym w jego harmonogramie. Od formy ich zaangażowania zależy, jakie kroki należy przedsięwziąć w tym celu. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, nie
jest wymagana żadna dodatkowa procedura. W przypadku osób zaangażowanych do projektu w innej formie, niż umowa o pracę, wymogiem jest wybór takiej osoby w oparciu o odpowiednią procedurę (np. procedurę rozeznania rynku lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, o których mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020). 

Informacje Krajowego Rejestru Sądowego są dostępne powszechnie i nie ma wymogu załączania do wniosku wyciągu z tego rejestru. Wymagania podmiotowe wobec Wnioskodawcy określa przede wszystkim pierwsze kryterium I etapu oceny: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania.

Infrastruktura techniczna Wnioskodawcy to zasoby, którymi Wnioskodawca dysponuje dla celu wyświadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw typu startup w ramach prowadzonego programu inkubacji. Infrastruktura techniczna powinna odpowiadać zakresowi usług, które Wnioskodawca planuje świadczyć w projekcie. Zasoby techniczne podzielone są na 4 grupy:

 • zasoby lokalowe oraz laboratoryjne (np. powierzchnie co-workingowe, powierzchnie biurowe,
  sale konferencyjne, laboratoria);
 • środki trwałe udostępnione do realizacji projektu (np. wyposażenie biura, urządzenia
  biurowe);
 • zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (np. oprogramowanie, aplikacje
  specjalistyczne, infrastruktura laboratoryjna);
 • inne niewymienione wyżej zasoby.

Przez infrastrukturę techniczną do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, o której mowa w definicji Ośrodka innowacji (str. 3 i 4 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie), rozumieć należy np. specjalistyczny sprzęt, urządzenia, maszyny, dostosowane pomieszczenia dedykowane i wykorzystywane do wyżej wymienionych działań.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów nr 3 Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup, pkt 2 Zasoby techniczne ocenie podlegać będzie opis standardu świadczenia usług, przyjętego w ramach organizacji, rozumianego jako „najlepszy, mierzalny, powszechnie znany i akceptowany wzorzec działania”. Wnioskodawca w tabeli „Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw” w części „Zasoby techniczne niezbędne do świadczenia usług przedsiębiorstwom typu startup” musi opisać w jaki sposób zapewni jakość oferowanych usług przedsiębiorstwom typu startup w zakresie rynkowego testowania pomysłu, prac nad jego rozwojem i przygotowania na jego bazie produktu o minimalnej funkcjonalnej konieczności (MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej. Ocenie podlegać będzie opis standardu działania oraz jakości usług. Przyjęty standard działania powinien być zgodny ze standardami/ akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np. Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Przyjęty standard powinien obejmować świadczenie usług podstawowych oraz wszelkie usługi specjalistyczne, niezbędne w rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa typu startup, 15 których rezultatem jest opracowany model biznesowy oraz MVP. Standard świadczenia usług powinien uwzględniać mechanizm kontroli jakości świadczonych usług. Wnioskodawca powinien wskazać dokument potwierdzający jakość świadczonych przez niego usług, bez potrzeby dołączania ww. dokumentu do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty o charakterze zewnętrznym dają w tym zakresie w sposób naturalny większą rękojmię spełnienia omawianego warunku, nie są jednak wymagane bezwzględnie. W sytuacji, gdy Wnioskodawca jest w trakcie uzyskiwania „akredytacji”, powinien opisać działania, jakie zostały podjęte w związku z ubieganiem się o certyfikat / akredytację / status członka organizacji zrzeszającej ośrodki innowacji.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, partnerem jest podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Art. 33 tej ustawy precyzuje warunki wyboru partnerów dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Podmiot taki wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 16 dokonuje z zachowaniem przejrzystości i równego traktowania. Dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: a) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; b) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; c) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Opis kryterium wyboru projektów nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup wskazuje: „przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż partnerzy dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, w stosunku do usług, jakie zobowiązali się dostarczać inkubowanym startupom”. Zasoby techniczne partnera, podobnie jak zasoby techniczne Animatora, zostały podzielone na cztery grupy:

 • zasoby lokalowe oraz laboratoryjne (np. powierzchnie co-workingowe, powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, laboratoria);
 • środki trwałe udostępnione do realizacji projektu (np. wyposażenie biura, sprzęt biurowy);
 • zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu (np. oprogramowanie, aplikacje specjalistyczne, infrastruktura laboratoryjna);
 • inne nie wymienione wyżej zasoby.

Każdy z partnerów może dedykować na rzecz projektu zasoby techniczne, z których część (lub całość) nie stanowi jego własności. Należy wtedy opisać, na
jakiej podstawie partner dysponuje danym zasobem: np. umowa najmu, dzierżawa, leasing etc.

Stroną umowy z PARP jest Animator Platformy startowej – tylko ten podmiot może wystąpić o zaliczkę w projekcie. Wnioskowana przez Animatora kwota zaliczki może jednak uwzględniać potrzeby budżetów poszczególnych partnerów. Sposób 20 przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, określa zgodnie z ustawą wdrożeniową
umowa o partnerstwie.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu „partnerem” jest podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe. W wniosku o dofinansowanie należy opisać te zasoby oraz zadania, do których zostaną one wykorzystane, natomiast w załączniku nr 2 do Wniosku o dofinansowanie „Rozszerzony plan finansowy projektu” należy przedstawić koszty tych zadań w odniesieniu do każdego z partnerów. Nie jest możliwe, aby partner nie miał przypisanych żadnych konkretnych zadań w projekcie i budżetu. Potencjalny odbiorca technologii może zostać przedstawiony we wniosku o dofinansowanie jako element ekosystemu Platformy startowej.

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu – pkt 3 ust. 2 - Warunki uczestnictwa w konkursie pkt 3 ust. 2 partnerzy nie mogą występować w roli Wnioskodawcy lub partnerów w innych wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu. Jeden podmiot nie może być partnerem w więcej, niż jednym projekcie. Należy zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. urząd miasta, powinny wspierać nieodpłatnie budowanie przedsiębiorczości startupowej, co stanowi ich podstawowe zadanie jako członka ekosystemu.

Założenia dające podstawy poddziałaniu 1.1.1 POPW oraz fakt świadczenia przez Animatora usług na rzecz startupów, tj. udzielania im pomocy de minimis, wykluczają możliwość obejmowania przez Animatora i partnerów udziałów w startupach w okresie realizacji projektu. Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie (§3 ust. 4, pkt 10) Beneficjent zobowiązuje się, że umowa pomiędzy nim, a przedsiębiorcą, będzie zawierała Oświadczenie Beneficjenta i przedsiębiorcy o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu PARP pomiędzy przedsiębiorcą a Beneficjentem oraz podmiotami świadczącymi temu przedsiębiorcy usługi w ramach indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego. Zgodnie z art. 6c ust. 2 przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji ? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu „Partner” – jest to podmiot zaangażowany w realizację projektu, wybrany na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe. Partnerem w projekcie może być uczelnia, średnie i/ lub duże przedsiębiorstwo, inwestor prywatny, instytucja otoczenia biznesu, klaster i inne. Jako partner w projekcie występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Zgodnie z kryterium nr 4 Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup - II etap oceny - każdy z partnerów powinien pełnić określoną rolę w projekcie oraz wskazać, jakie usługi podstawowe lub specjalistyczne będzie wykonywać w ramach procesu inkubacji. W stosunku do zadeklarowanych zadań, należy wskazać jakie zasoby kadrowe i techniczne zostaną zaangażowane do ich realizacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty będące ośrodkami innowacji, spełniające kryterium kwalifikowalności wnioskodawcy, zlokalizowane w Polsce Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Należy podać okres realizacji projektu (w formacie rrrr/mm/dd), w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, co jest rozumiane jako okres od pierwszej czynności związanej z projektem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Należy pamiętać, że okres realizacji projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów może zakończyć się najpóźniej 31.12.2023 r. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Niemniej jednak wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie będą kwalifikowane do wsparcia. Najpóźniej w ostatnim dniu okresu realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność końcową. W związku z tym okres realizacji projektu musi uwzględniać zarówno okres niezbędny do rzeczowej realizacji projektu, jak również czas potrzebny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków oraz złożenie wniosku o płatność końcową.

Ocena projektów trwa do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura