Pomiń nawigację

Zgodnie z kryterium formalnym okres realizacji projektu:

  • nie rozpoczyna się wcześniej niż przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu;
  • nie przekracza 20 miesięcy, zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.