Pomiń nawigację

Załączniki do wniosku stanowią:

  1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
  2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
  3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, o którym mowa § 7 ust. 1. w zał. 6 wzór umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowaniem wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wyborem osób zaangażowanych w realizację projektu o ile nie są one pracownikami Grantobiorcy. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Grantobiorcy. Grant jest powierzany na realizację projektu trwającego nie dłużej niż 20 miesięcy.

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.