Pomiń nawigację

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnia personelu niezbędnego do realizacji projektu oraz do jego zarządzania, tzn. w zakresie:

 1. potencjału do świadczenia usług przewidzianych w projekcie, tj. zapewnia osoby posiadające doświadczenie w koordynowaniu, realizacji działań projektowych dotyczących wzornictwa dla przedsiębiorców oraz działań doradczych związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących, np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji; 
 2. potencjału w zakresie zarządzania projektem, tj. zapewnia osoby, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje stosowne do realizacji projektu, w tym: co najmniej 1 osobę do realizacji zadań dotyczących rekrutacji, animacji, promocji oraz organizacji targów, co najmniej 1 dizajn menedżera, co najmniej 1 doradcę na każdy proponowany obszar tematyczny, co najmniej 10 projektantów (po 1 na przedsiębiorcę), 1 koordynatora projektu.

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 2 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • listy osób zaangażowanych w realizację działania, roli w projekcie i przypisanych zadań, wykształcenie (ewentualne kursy/szkolenia związane z rolą w projekcie (rok ukończenia)) ich doświadczenie zawodowe w kontekście potrzeb projektu, oraz zaangażowania etatowego.

Ponadto Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczno-organizacyjne do realizacji projektu (Wnioskodawca wykazał w załączniku nr 2 do wniosku, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji).

Doświadczenie Wnioskodawcy opisane w Załączniku nr 1 powinno być potwierdzone np. wystawionymi fakturami, rachunkami, umowami wraz z protokołem odbioru prac lub kopiami
zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis lub umowami o dofinansowanie wraz z wnioskami o płatność, pisemnymi referencjami od beneficjentów (lub zamawiających/zlecających dane działanie) realizowanych usług lub innymi dokumentami potwierdzającymi wartość danej usługi. Referencje wystawione przez odbiorcę usługi powinny zawierać przynajmniej:

 • nazwę projektu, w ramach którego była świadczona usługa, nr projektu, nazwę programu, działania/poddziałania lub zamówienia przedsiębiorcy (nabywcy usługi),
 • informacje o zakresie świadczonej usługi, 
 • sposobie finansowania usługi,
 • daty świadczenia usługi,
 • opis efektu wykonanej usługi,
 • nr telefonu nabywcy usługi.

Kalkulacja wartości wyświadczonej usługi w ramach projektu powinna wynikać z rozliczenia projektu zaakceptowanego przez właściwy podmiot.

Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w aplikacji może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy lub na etapie kontroli lub dokumenty należy przedłożyć na wezwanie PARP.

Tak, zdobyte doświadczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Wnioskodawca posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujące współpracę przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów oraz ma doświadczenie w realizacji procesów projektowych lub dodatkowo świadczenia usług doradczych dla MSP. Wnioskodawca powinien potwierdzić realizację co najmniej:

 • 2 wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajnu lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej) (zakres obligatoryjny) oraz
 • 5 procesów projektowych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), tj. zarządzał nimi oraz zapewniał ekspertów do realizacji tych procesów oraz dotyczyły one projektowania produktów (w tym co najmniej 1 proces projektowy dotyczył branży meblarskiej) (zakres obligatoryjny),
 • Wnioskodawca, aby uzyskać dodatkowy punkt w ramach kryterium merytorycznego nr 1 jest zobowiązany do potwierdzenia realizacji co najmniej 3 usług doradczych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), związanych z rozwojem działalności gospodarczej (zakres fakultatywny).

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 1 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców i projektantów zrealizowanych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów, liczby zaangażowanych przedsiębiorców i projektantów, źródeł i wysokości finansowania.
 • procesów projektowych koordynowanych / przeprowadzonych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów (produktów danych procesów projektowych oraz rezultatów ich wdrożenia).
 • usług doradczych dla przedsiębiorców, związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i zaprojektowanych wyrobów.

Grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu opisuje koncepcje realizacji projektu. W ramach kryterium podlega ocenie spójność i jakość zaproponowanej koncepcji realizacji projektu (koncepcja realizacji projektu jest pełna i adekwatna, przedstawione dane są wiarygodne, harmonogram projektu jest realistyczny, sposób organizacji procesów jest efektywny, jak i model zarządzania projektem (schemat na tle struktury organizacyjnej Wnioskodawcy), zidentyfikowano ryzyka wraz z sposobem ich mitygacji itd.), która zapewnia jego skuteczną realizację i osiągniecie celów projektu, w tym projekt obejmuje co najmniej obowiązkowe zadania/działania, które będzie spełniać Grantobiorca.

Zgodnie z kryterium formalnym okres realizacji projektu:

 • nie rozpoczyna się wcześniej niż przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu;
 • nie przekracza 20 miesięcy, zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

Załączniki do wniosku stanowią:

 1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
 3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Pomoc udzielana przedsiębiorcom przez grantobiorcę stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy zalicza się koszty usług:

 • wyświadczeniu usług opracowania nowego projektu wzorniczego, tj. przeprowadzeniu pełnego zakresu działań, określonych w § 2 pkt 14 – w procesie projektowym – należy przez to rozumieć proces prowadzony w MŚP przez dizajn menedżera i profesjonalnego projektanta, składający się co najmniej z następujących faz: 
  1. analizy (analiza potencjału przedsiębiorcy, analiza konkurencji, analiza trendów adekwatnych dla obszarów istotnych dla danego przedsiębiorcy, analiza potrzeb użytkownika końcowego),
  2. syntezy wyzwania projektowego (opracowanie briefu projektowego, opracowanie kierunków projektowych), 
  3. stworzenia rozwiązania oraz prototypowania (opracowanie prototypu oraz dokumentacji technologicznej niezbędnej do wdrożenia mebla w rozumieniu 1 produkt/sztuka mebla, np. 1 krzesło, 1 szafa itp. albo 1 zestaw/ komplet/ kompozycja kilku bryłowa, np. kanapa modułowa, stół z rzesłami, meblościanka itp.) do produkcji we współpracy z technologiem / konstruktorem przedsiębiorcy), na rzecz co najmniej 10 przedsiębiorców; 
 • wyświadczeniu usług dotyczących innowacji nietechnologicznej (usług doradczych), jeśli usługi te towarzyszą usługom, o których mowa w pkt 2, związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli.

Ponadto, do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy zalicza się koszty w zakresie:

 1. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 2. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 3. rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
 4. opłaty rejestracyjnej za udział w targach;
 5. organizacji stoiska wystawowego na targach;
 6. wpisu do katalogu targowego;
 7. reklamy w mediach targowych.

Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc będzie udzielana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z branży meblarskiej, które zajmują się seryjną produkcją mebli, a które do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Może się zgłosić do kilku, natomiast jeżeli chodzi o samą pomoc jeden przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis w ramach pilotażu tylko raz i tylko od jednego Grantobiorcy.

Tak. Przedsiębiorca zgłaszający się do Grantobiorcy wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 15%, w formie pieniężnej. Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca jest zobowiązany do pozyskania od przedsiębiorcy środków na pokrycie kosztów wkładu własnego. Wkład własny nie jest objęty pomocą de minimis. Koszt zbudowania prototypu nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może jednocześnie stanowić wkładu własnego przedsiębiorcy.

O dofinansowanie mogą się starać mikro, mali bądź średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom z branży meblarskiej, które zajmują się seryjną produkcją mebli, a które do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

PARP może powierzyć wnioskodawcy grant na realizację projektu, który polega na:

 1. aktywnej rekrutacji przedsiębiorców (w tym organizacji minimum jednego wydarzenia networkingowego dla potencjalnych uczestników - przedsiębiorców oraz projektantów, zawierającego działania edukacyjne na temat wykorzystania dizajnu w budowaniu wartości przedsiębiorcy, prezentację studiów przypadku polskich przedsiębiorców w tym zakresie i działania animujące współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami);
 2. wyświadczeniu usług opracowania nowego projektu wzorniczego, tj. przeprowadzeniu pełnego zakresu działań, określonych w § 2 pkt 14, na rzecz co najmniej 10 przedsiębiorców;
 3. wyświadczeniu usług dotyczących innowacji nietechnologicznej (usług doradczych), jeśli usługi te towarzyszą usługom, o których mowa w pkt 2, związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli; 
 4. zapewnieniu udziału przedsiębiorców, dla których zrealizowano usługę opisaną w pkt 2, w targach branżowych, w celu zaprezentowania nowych mebli na wspólnym stoisku dla wszystkich przedsiębiorców biorących udział w projekcie Grantobiorcy; 
 5. organizacji imprezy podsumowującej realizację procesów projektowych, na której zaprezentowane zostaną powstałe w wyniku projektu meble oraz ich producenci i projektanci;
 6. aktywnej promocji projektu, w tym wyprodukowaniu filmu (zrealizowanego profesjonalnym, dedykowanym sprzętem filmowym w jakości co najmniej Full HD), na podstawie scenariusza, który udokumentuje przeprowadzone procesy projektowania mebli w celu promocji podejścia nastawionego na wykorzystanie dizajnu wśród innych producentów mebli.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które spełniają kryteria wyboru projektów.

Pomoc udzielana przedsiębiorcom przez Grantobiorcę stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Maksymalna wartość grantu dla jednego Grantobiorcy wyniesie 2.500.000,00 zł. Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez Grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, o którym mowa § 7 ust. 1. w zał. 6 wzór umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowaniem wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wyborem osób zaangażowanych w realizację projektu o ile nie są one pracownikami Grantobiorcy. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Grantobiorcy. Grant jest powierzany na realizację projektu trwającego nie dłużej niż 20 miesięcy.

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.

Może się zgłosić do kilku, natomiast jeżeli chodzi o samą pomoc jeden przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis w ramach pilotażu tylko raz i tylko od jednego Grantobiorcy.

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden grant w ramach projektu.

Łączny czas trwania procesu oceny projektów wynosi maksymalnie 60 dni.