Pomiń nawigację

Granty dla Seal of Exellence

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu. Zaliczka jest przyznawana na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu:

  1. Zaliczka jest przekazywana w terminie 14 dni od wniesienia przez Grantobiorcę zabezpieczenia.
  2. Zaliczka jest wypłacana z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów kwalifikowalnych.
  3. Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia 100% otrzymanej kwoty zaliczki we wniosku o płatność końcową.
  4. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność końcową kosztów kwalifikowanych rozliczanych w oparciu o kwotę ryczałtową.
  5. Za dzień rozliczenia zaliczki uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
  6. Odsetki bankowe od przekazanej Grantobiorcy zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność końcową i pomniejszają kwotę płatności końcowej na rzecz Grantobiorcy. Grantobiorca, składając wniosek o płatność końcową, zobowiązany jest do przedłożenia wyciągów z rachunku bankowego Grantobiorcy – zaliczkowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za okres, którego dotyczy wniosek o płatność końcową.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (w zdefiniowaną listę specjalizacji lub stanowi element procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach KIS) oraz jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.