Pomiń nawigację

Granty dla Seal of Exellence

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, a ich potencjał do realizacji projektu jest nie mniejszy niż podmiotu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, pod warunkiem, że na realizację projektu, który otrzymał Seal of Excellence w 1 Fazie Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, nie uzyskano dofinansowania ze źródeł publicznych, ani nie złożono wniosku do 2 Fazy Instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont 2020.

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi:

  • 210 000,00 zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis);
  • 210 000,00 zł dla mikro-, małych przedsiębiorców (w przypadku pomocy publicznej);
  • 180 000,00 zł dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku pomocy publicznej).

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania w celu zweryfikowania wykonalności pomysłu, (przygotowania studium wykonalności), które mogą obejmować np. szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów. Działania te mają na celu przygotowanie podstaw projektu innowacyjnego, spójnego ze strategią wnioskodawcy i posiadającego co najmniej wymiar europejski, w tym zidentyfikowanie i przeanalizowanie „wąskich gardeł” na drodze do zwiększenia rentowności wnioskodawcy poprzez m.in. realizację projektu innowacyjnego.

Zgodnie z załącznikiem 4 do regulaminu konkursu Granty dla seal of excellence do kosztów kwalifikowalnych projektu przyjętymi przez Komisję, zadeklarowanych na bazie kwoty ryczałtowej, mogą być wszystkie koszty działania polegającego na opracowaniu „studium wykonalności:

  • innowacyjny biznesplan;
  • koszty personelu bezpośrednio związanego z tworzeniem studium wykonalności;
  • koszty podróży niezbędnych do tworzenia studium wykonalności;
  • koszty podwykonawstwa bezpośrednio związanego z tworzeniem studium wykonalności;
  • koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu;
  • koszty innych towarów i usług bezpośrednio związanych z tworzeniem studium wykonalności;
  • koszty pośrednie.

Maksymalna intensywność dofinansowania, wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (w zdefiniowaną listę specjalizacji lub stanowi element procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach KIS) oraz jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Zgodnie z Regulaminem paragraf 8 pkt. 5 Ocena wniosków o powierzenie grantu dokonywana jest na bieżąco w miarę ich wpływu do PARP, w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia naboru.

Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w okresie od dnia 8 maja do dnia 5 czerwca 2018 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).