Pomiń nawigację

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty obejmujące kategorie:

  1. koszty bezpośrednie wynagrodzeń członków zespołu projektu, 
  2. koszty delegacji członków zespołu projektu, 
  3. informacja i promocja, 
  4. koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.

Koszty, o których mowa powyżej: 

  • lit. a mogą obejmować wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi są: wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 850, z późn. zm.) i dotyczą osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. r Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie umów cywilnoprawnych; 
  • lit. b mogą obejmować koszty delegacji osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (koszty przejazdów, noclegów, diet i ubezpieczenia pracowników za okres przebywania w delegacji); 
  • lit. c mogą obejmować koszty organizacji i przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w zakresie projektu; 
  • lit. d mogą obejmować koszty usług związanych z realizacją etapów: „Współpraca z JST”, „Diagnoza potrzeb i redefinicja wyzwania”, „Dialog techniczny”, „Organizacja konkursu w trybie PZP”, w szczególności usług doradczych lub audytowych.