Pomiń nawigację

Tak, (wnioskodawca plus maksymalnie czterech partnerów).

Jest to projekt grantowy GovTech inno_LAB „Program dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)”, realizowany przez PARP, w ramach projektu „inno_LAB –Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”

To program mający na celu podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP,w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, obejmujący etapy: „Naboru JST”, „Współpracy z JST”, „Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania”, „Dialogu technicznego”, „Organizacji konkursu w trybie PZP”, „Opieki pokonkursowej”

Celem pilotażu jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu określonych w PZP. 

Wnioski mogą być składane w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 25 lutego 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Nabór nie jest podzielony na rundy.

Grant może zostać powierzony: 

 1. podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego; 
 2. podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, będącemu osobą prawną prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie: 

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku; 
 2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane na termin późniejszy niż 31 maja 2021 r.; 
 3. zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane na termin późniejszy niż 31 maja 2023 r.

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku, lecz przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu, Wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Kwota grantu powierzonego Grantobiorcy nie może przekroczyć kwoty 2500000,00 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

Część programu dla JST dedykowana każdej JST powinna składać się z etapów: „Współpracy z JST”, „Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania”, „Dialogu technicznego”, „Organizacji konkursu w trybie PZP”, „Opieki pokonkursowej”, z zastrzeżeniem możliwości wyjścia z programu dla JST przez JST po etapie „Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania” lub „Dialogu technicznego”.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty obejmujące kategorie:

 1. koszty bezpośrednie wynagrodzeń członków zespołu projektu, 
 2. koszty delegacji członków zespołu projektu, 
 3. informacja i promocja, 
 4. koszty przeznaczone na podniesienie kompetencji JST.

Koszty, o których mowa powyżej: 

 • lit. a mogą obejmować wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi są: wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 850, z późn. zm.) i dotyczą osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. r Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie umów cywilnoprawnych; 
 • lit. b mogą obejmować koszty delegacji osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (koszty przejazdów, noclegów, diet i ubezpieczenia pracowników za okres przebywania w delegacji); 
 • lit. c mogą obejmować koszty organizacji i przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w zakresie projektu; 
 • lit. d mogą obejmować koszty usług związanych z realizacją etapów: „Współpraca z JST”, „Diagnoza potrzeb i redefinicja wyzwania”, „Dialog techniczny”, „Organizacja konkursu w trybie PZP”, w szczególności usług doradczych lub audytowych.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków, z zastrzeżeniem ust. 9. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o powierzenie grantu i nie będą podlegać ocenie. Wzór wniosku o powierzenie grantu stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru, PARP wzywa Wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku, który będzie podlegał ocenie,w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku,pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia Kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o powierzenie grantu, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia Kryteriów wyboru projektów.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru, o którym mowa w §10 ust. 5, PARP informuje na piśmie każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów uzyskanych przez projekt. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia naboru, o którym mowa w § 10 ust. 5, PARP publikuje na stronie pilotażu Listę projektów wybranych do powierzenia grantu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, o którym mowa w § 10ust. 5, wynosi 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków.O ewentualnym wydłużeniu tego terminu, PARP zamieści informację w formie komunikatu na stronie pilotażu.

W ramach kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” weryfikowane jest, czy:

 1. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST (I warunek) oraz
 2. czy prowadził działalność na rzecz innowatorów - startupów oraz podmiotów ze środowiska naukowego (II warunek), w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, tj. do 26.11.2020 r.

Dla spełnienia tego kryterium wymagane jest spełnienie obu warunków. Kryterium punktowane jest w skali 0-1 pkt.

W ramach kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami” weryfikowane jest, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart - city. Maksymalną liczbę punktów można uzyskać w przypadku wykazania co najmniej 2 zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, o których mowa w kryterium, z których przynajmniej jedno zakończyło się wdrożeniem rozwiązania innowatora w działalności instytucji publicznej.

Kryterium punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt. zgodnie z opisem w kryterium. Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 2 pkt., co oznacza, że wykazano doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami), pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów - wykazano 2 zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, o których mowa w kryterium. Projekt otrzyma 0 pkt. w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie wykaże doświadczenia we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) lub kiedy zostanie wykazane doświadczenie we współpracy wyłącznie z jedną z tych grup podmiotów.

Tym samym poprzez kryterium nr 8 badane jest doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć angażujących jednocześnie instytucje publiczne (w tym grupę JST) oraz grupę innowatorów do współpracy w ramach tego samego projektu. W kryterium nr 2 z kolei badane jest, czy i w jakim zakresie oraz na jakich zasadach, Wnioskodawca działał na rzecz (współpracował z) podmiotami wchodzącymi w skład ww. grup, ujętych jako JST i innowatorów.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), określa minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty we wniosku w ramach omawianych wymagań wskazanych w ww. kryteriach.

Dialog techniczny prowadzony powinien być na bazie wzorów dokumentów opracowanych przez zespół Programu GovTech Polska i Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP), zamieszczonych na stronach UZP: https://www.uzp.gov.pl/. Warto również zapoznać się z materiałem opublikowanym na stronie UZP dot. dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/govtech-polska/govtech-polska-rekrutuje-sektor-publiczny. Celem dialogu technicznego jest zebranie informacji z rynku, czyli od potencjalnych wykonawców, w zakresie uwarunkowań dotyczących planowanego zamówienia (np. technicznych, czasowych, budżetowych). Zebrane na etapie dialogu technicznego informacje pozwalają doprecyzować wytyczne niezbędne do przeprowadzenia zamówienia w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Służą zweryfikowaniu oczekiwań i możliwości podmiotu zamawiającego, jak również dostępności rozwiązań na rynku oraz kosztów ich zakupu. W ramach przedmiotowego pilotażu, służącego podniesieniu kompetencji JST w zamawianiu innowacyjnych rozwiązań, uwzględnia się instytucję dialogu technicznego z uwagi na jej małą popularność wśród kadry urzędniczej JST. Po zakończeniu dialogu technicznego pracownicy urzędu JST powinni dysponować wiedzą na temat możliwości przeprowadzenia zamówienia. Dialog techniczny dostarcza również informacji niezbędnych do określenia kryteriów oceny ofert. W ramach nowej ustawy PZP zakres dialogu technicznego oddają regulacje dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). 

Nie. Regulamin naboru, jako jednostkę samorządu terytorialnego określa: gminę, powiat lub województwo, a jako takich nie można traktować spółek zależnych JST.

Regulamin naboru w ramach pilotażu GovTech inno_LAB nie przewiduje realizacji projektów partnerskich, o których mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Kryteria wyboru projektów dotyczą wniosków składanych przez pojedyncze podmioty i tak będą stosowane.

Jako „przedsięwzięcie / inicjatywę realizowaną wspólnie z JST” należy rozumieć wspólne działania (np. o cechach projektu) realizowane z JST w konkretnym, zdefiniowanym celu, w obszarach, o których mowa w kryterium. Przykłady przedsięwzięć / inicjatyw, które nie wypełniają powyższej charakterystyki to np. pozyskiwanie dofinansowania unijnego i doradztwo w tym zakresie, wynajem powierzchni biurowej, techniczna organizacja wydarzeń i konferencji, działania / szkolenia niezwiązane z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązane z obszarem nowych technologii. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu w pkt. V precyzuje minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać w tym zakresie przedstawiony przez wnioskodawcę. Dokument dostępny na stronie naboru.

Podsumowanie przeprowadzonych badań oraz ustaleń z procesu projektowania instrumentu wsparcia w obszarze GovTech dostępne jest w Raporcie GovTech, dostępnym na stronie naboru w dokumentacji naboru, zakładka: „Dodatkowe dokumenty”: GovTech Inno_Lab - PARP - Centrum Rozwoju MŚP.

Podmiotem prowadzącym konkurs, tj. zamawiającym zgodnie z ustawą PZP, jest wyłącznie dana jednostka JST. To JST – dany urząd biorący udział w programie - odpowiada za przebieg konkursu, organizuje go i zabezpiecza środki na ten cel w ramach własnego budżetu. Zamówienie JST w ramach konkursu nie może być finansowane z środków pilotażu. Przeprowadzenie konkursu leży w gestii urzędu. Operator monitoruje prawidłowość przebiegu całego procesu, wspiera JST – zamawiającego, zgodnie z zakresem programu. Do obowiązków Grantobiorcy zgodnie z koncepcją programu należy także m.in. wsparcie JST w zakresie stosowania dialogu technicznego (prowadzonego na bazie wzorów dokumentów opracowanych przez zespół Programu GovTech Polska i UZP, zamieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/) poprzedzającego organizację konkursu. W ramach nowej ustawy PZP zakres dialogu technicznego oddają regulacje dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). Szczegółowe warunki wz. poszczególnych etapów programu ujęte zostały w kryterium nr 6 „Koncepcja programu dla JST.

Zgodnie z §4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu (dalej: umowa) Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do PARP w terminie 21 dni od zawarcia umowy Regulaminu programu dla JST. PARP zgodnie z umową o powierzenie grantu zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentu. Tym samym umowy zawarte z JST w ramach pilotażu każdorazowo muszą spełniać minimalne wymogi opisane w ww. §4 ust. 3. Zgodnie z §9 ust. 6 i 7 umowy w okresie realizacji projektu Grantobiorca przekazuje PARP kwartalnie „Raport z przebiegu rzeczowej realizacji programu dla JST”. Raport podlega weryfikacji przez PARP, która może zgłosić uwagi do Raportu, wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawy Raportu, a także do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

Nabór JST prowadzony przez Grantobiorcę w ramach programu ma charakter otwarty i ciągły. W tym zakresie powinien być odpowiednio dostosowany do zaplanowanych prac i poszczególnych etapów, tak aby doprowadzić do realizacji założonych celów pilotażu i osiągnięcia założonych wskaźników. Wnioskodawca w ramach sekcji IX wniosku o powierzenie grantu ustala Zadania odpowiednio do zaplanowanej koncepcji realizacji Projektu i Programu dla JST. Wnioskodawca wskazuje ramy programu dla JST i jego poszczególne etapy, w tym przede wszystkim przyjmuje określone zadania i koszty związane z realizacją etapu Nabór JST w ramach projektu. Przedstawione zadania tworzą harmonogram rzeczowo – finansowy określający ramy działania Grantobiorcy i realizacji Programu dla JST. Ustalony nabór JST przez Grantobiorcę ma prowadzić do realizacji ustalonych w ramach projektu celów. W przypadku, gdy wszystkie cele zostaną zrealizowane przed założonym czasem, a w ramach budżetu projektu pozostaną oszczędności, zastosowanie może mieć §15 ust. 13 umowy o powierzenie grantu: „W przypadku, gdy Projekt zostanie zrealizowany, a wydatki kwalifikowalne Projektu poniesione przez Grantobiorcę będą niższe, niż określono w §5 ust. 2, Grantobiorca może zwrócić się do PARP o wyrażenie zgody na realizację działań rozszerzających Projekt celem pełnego wykorzystania przyznanego grantu (...). Działania rozszerzające podlegać będą ocenie PARP pod kątem ich komplementarności z Projektem oraz możliwości wzmocnienia zakładanych celów i rezultatów Projektu”. Nabór i obsługa zgłoszeń JST w możliwym zakresie odbywać się będzie za pomocą Platformy Konkursowej GovTech, udostępnionej w ramach Programu GovTech Polska. Jednocześnie to Grantobiorca decyduje o współpracy z JST. Wzór umowy o powierzenie grantu §4 ust. 5 pkt. 2 wskazuje w tym zakresie: „Grantobiorca zobowiązany jest do: (...) realizacji Projektu w formule umożliwiającej zaopiniowanie przez Zespół ds. Programu GovTech Polska wyzwań JST w celu objęcia programem dla JST, przy czym o zasadności udziału JST w tym programie decyduje Grantobiorca”. Reasumując, nabór JST optymalnie powinien trwać do czasu realizacji założonych celów w ramach projektu oraz w miarę możliwości udzielenia właściwego wsparcia aplikującej JST do programu.

Regulamin naboru oraz wzór umowy o powierzenie grantu określają zespół JST jako: „zespół składający się minimalnie z 3 i maksymalnie z 5 przedstawicieli JST, który w ramach programu dla JST będzie pracował nad rozwiązaniem wyzwania JST.” Tym samym uczestnicy programu stanowią zespół pracowników JST, który będzie pracował w ramach programu nad wzmocnieniem kompetencji w zakresie wdrażania innowacji, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz procedury konkursowej.