Pomiń nawigację

gov_LAB - program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Organizatorem spotkań realizowanych w ramach projektu będzie wykonawca wskazany przez PARP.

Tak. PARP może udzielić w ramach naboru pomocy na maksymalnie 3 projekty realizowane przez 3 różnych Wnioskodawców.

Pisemne upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy nie jest wymagane na etapie składania wniosku. Wystarczające będzie załączenie listu intencyjnego i złożenie oświadczeń (m.in. o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym oraz świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń).

Do udziału w pilotażu mogą być zgłoszone zespoły od 5 do 10 osób. Co najmniej 5 osób powinno brać udział w procesie projektowania na stałe – tzn. wezmą udział we wszystkich zrealizowanych usługach, które odbędą się podczas planowanych spotkań (8 warsztatach, 2 zjazdach i dniu demonstracyjnym). Wskazanie większej liczby stałych członków zespołu nie będzie miało wpływu na ocenę wniosku. Ocenie w tym kryterium będzie podlegał zespół projektowy jako całość.

Wnioski mogą być składane w GW w terminie od 12 października do 7 listopada 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Projekty będą realizowane w jednej edycji, której realizacja jest planowana w okresie od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. W uzasadnionych przypadkach PARP zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu.

Zespół projektowy to zespół składający się z 5-10 pracowników wnioskodawcy, wyznaczony do zaprojektowania instrumentu dla przedsiębiorców. Wskazane jest, aby członkowie zespołu posiadali uzupełniające się kompetencje, niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców. Co najmniej 5 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem GW, z zastrzeżeniem ust. 9. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Proces projektowania instrumentu dla przedsiębiorców składa się z następujących etapów:

 1. etap zrozumienia - obejmujący weryfikację problemu projektowego, opracowanie mapy interesariuszy i ich najważniejszych problemów, których rozwiązaniu posłuży instrument, opracowanie planu analizy danych zastanych (desk research), określenie pożądanej zmiany, która ma zajść w wyniku wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, identyfikację obszarów wymagających pogłębienia wiedzy, określenie wstępnych założeń do badań jakościowych i grupy podmiotów do badania, przeprowadzenie badań pogłębiających zrozumienie problemów, przeprowadzenie analizy danych zastanych,
 2. etap syntezy i analizy - obejmujący analizę zebranego w etapie zrozumienia materiału z zastosowaniem technik projektowania usług (service design),
 3. etap tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania - obejmujący wypracowanie rozwiązań oraz wytworzenie prototypów instrumentu przy wykorzystaniu metod kreatywnych, przeprowadzenie testów stworzonego prototypu,
 4. etap planowania wdrożenia - obejmujący opracowanie szczegółowego planu wdrożenia z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów, np.: konsultacje i proces akceptacji dokumentacji, promocja i komunikacja instrumentu, ewaluacja.

Do usług oferowanych bezpłatnie w ramach projektu zaliczają się usługi niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Do usług tych zaliczają się następujące usługi:

 1. facylitacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców polegającej na efektywnym prowadzeniu pracy zespołu projektowego, nastawionej na pełne wykorzystanie potencjału wszystkich członków zespołu oraz prowadzącej do zaprojektowania instrumentu dla przedsiębiorców. Usługa facylitacji obejmuje przede wszystkim:
  1. wsparcie zespołu projektowego w jednoznacznym określeniu problemów/potrzeb/zadań związanych z zaprojektowaniem instrumentu dla przedsiębiorców,
  2. wybór odpowiednich modeli, narzędzi i technik, które będą zastosowane w praktyce do realizacji zadania,
  3. wsparcie członków zespołu projektowego w przyjmowaniu przez nich roli odpowiadającej ich preferencjom osobistym,
  4. zapobieganie konfliktom, które przeszkadzają w realizacji zadania;
 2. usługi niezbędne do realizacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców obejmujące:
  1. organizację i przeprowadzenie 8 warsztatów projektowych,
  2. rekrutację dodatkowych uczestników warsztatów,
  3. rekrutację respondentów do badań jakościowych,
  4. przeprowadzenie badań jakościowych,
  5. przygotowanie wytycznych projektowych (briefu projektowego),
  6. dopracowanie prototypów instrumentu dla przedsiębiorców wypracowanego przez zespół projektowy,
  7. przygotowanie planu testowania instrumentu dla przedsiębiorców,
  8. opracowanie raportu z testowania instrumentu dla przedsiębiorców,
  9. opracowania raportu przedstawiającego projekt instrumentu dla przedsiębiorców i jego wdrożenie;
 3. szkoleniowe niezbędne do realizacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców obejmujące:
  1. definicję projektowania usług publicznych,
  2. projektowanie doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience),
  3. innowacje w administracji (podejście eksperymentalne, rola kreatywności),
  4. projektowanie usług w zmiennej rzeczywistości,
  5. efektywne sposoby przyciągające użytkowników (ekonomia behawioralna),
  6. promowanie nowych usług,
  7. organizację szkoleń;
 4. organizacji Dnia Demonstracyjnego (Demo Day), podczas którego poszczególne zespoły projektowe zaprezentują swoje rozwiązanie oraz zostaną ocenione przez niezależne jury.

Celem niniejszego naboru jest pozyskanie przez administrację samorządową wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instrumentów dla przedsiębiorców poprzez dostarczenie jej niezbędnych usług do przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Efektem pilotażu będą instrumenty dla przedsiębiorców zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.

Tak. List intencyjny dotyczący możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu oraz uczestnictwa osób wchodzących na stałe w skład zespołu projektowego w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez PARP. Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru. Wnioskodawca ma możliwość przedłożenia listu intencyjnego w formie innej niż wskazana w załączniku. W takim wypadku należy pamiętać, że list intencyjny musi zawierać:

 1. deklarację możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców zaprojektowanego w ramach pilotażu „gov_LAB”, w tym posiadania odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do jego wdrożenia;
 2. zobowiązanie udziału członków zespołu projektowego w warsztatach, szkoleniach oraz Dniu Demonstracyjnym organizowanych w ramach procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

W ramach naboru pomoc może zostać udzielona maksymalnie 3 projektom realizowanym przez 3 różnych wnioskodawców.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełniania kryteriów wyboru projektu. W przypadku braku wskazania wniosku, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku. W takim przypadku wnioskodawca wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku będzie data wygenerowana przez GW.

Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych, o których mowa w Regulaminie w § 6 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz szkoleniowych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 świadczonych przez wybranego przez PARP wykonawcę na rzecz wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania przez wnioskodawcę instrumentu dla przedsiębiorców. Kwota pomocy jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia wykonawcy w odniesieniu do usług świadczonych jednemu zespołowi projektowemu.

Tak. W kryterium ocenie podlega, czy zgłoszeni członkowie zespołu projektowego są pracownikami wnioskodawcy lub jednostek organizacyjnych wnioskodawcy. Przez pracownika rozumie się pracownika określonego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).

W kryterium ocenie podlega, czy zgłoszeni członkowie zespołu projektowego są pracownikami wnioskodawcy lub jednostek organizacyjnych wnioskodawcy. Przez pracownika rozumie się pracownika określonego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).

Warunkiem wyboru projektu w naborze jest:

 1. zgłoszenie opisu problemu projektowego;
 2. potwierdzenie, w formie listu intencyjnego, możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu;
 3. zgłoszenie zespołu projektowego i potwierdzenie, w formie listu intencyjnego, uczestnictwa osób wchodzących w skład tego zespołu w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.
 1. W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów pomoc w pierwszej kolejności jest przyznawana projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Diagnoza i uzasadnienie wyboru głównego problemu zgłoszonego w ramach projektu”.
 2. W przypadku, gdy powyższe kryterium rozstrzygające nie jest wystarczające do określenia kolejności projektów na liście projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno 2 łączną, jak i w ww. kryterium rozstrzygającym) określa się według stopy bezrobocia w województwie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). W przypadku projektów, w których wnioskodawcą są JST wspólnie składające wniosek pod uwagę będzie brana średnia stóp bezrobocia w województwach, w których siedzibę mają JST. Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w województwie o wyższej stopie bezrobocia.