Pomiń nawigację

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wnioskodawca, który chce złożyć wniosek o dofinansowanie do działania 1.3 FEPW, powinien spełnić warunek, zgodnie z którym przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o doświadczenie przedsiębiorstwa w tematyce GOZ, to Działanie 1.3 FEPW jest adresowane zarówno do firm początkujących w tym zakresie jak i zaawansowanych w tematyce GOZ.

Zgodnie z opisem przedmiotowego kryterium oceniany jest potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie warunki minimalne określone w kryterium. W tym kryterium oceniany jest potencjał ekspercki Wykonawcy. Na tej podstawie możliwe są dwie sytuacje:

  1. Wykonawca posiada eksperta o wskazanych wymaganiach, który jest zatrudniony u Wykonawcy i jego doświadczenie jest wykazane we wniosku o dofinansowanie.
  2. Wykonawca nie dysponuje ekspertem o wskazanym potencjale i nawiązuje współpracę z osobą o wskazanym doświadczeniu, która przygotuje Model biznesowy GOZ- transformacji. Doświadczenie eksperta również zostaje opisane we wniosku o dofinansowanie.  Należy wziąć pod uwagę dane potrzebne do wypełnienia części wniosku dot. Doświadczenie eksperckie wykonawcy, gdzie należy wskazać imię i nazwisko eksperta, wykształcenie, tytuł , stanowisko oraz część dotycząca doświadczenia w przygotowaniu dokumentów związanych z GOZ, doświadczenia w przeprowadzeniu audytów z zakresu GOZ oraz doświadczenie we wdrożeniu GOZ. Dla oceny przedmiotowego kryterium jest więc kluczowe wskazanie potencjału konkretnego eksperta w zakresie GOZ, którym dysponuje Wykonawca.  Potencjał ekspercki Wykonawcy powinien zostać udokumentowany tak aby potwierdzić wymagania określone w kryterium. Dokumentujemy potencjał wskazanego eksperta, nie Wykonawcy jako firmy.

Nie, nie ma obowiązku składania wniosków o dofinansowanie w II Etapie działania tj. „Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji”.

PARP rekomenduje jednak podejście do projektu w sposób kompleksowy. Wnioskodawca planujący GOZ-transformację, powinien w pierwszym etapie przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa oraz otrzymać rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ a następnie przejść do etapu wdrożenia tych rekomendacji.  

Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę lub która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu dotyczącą opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy (dalej „GOZ”), w którym przy zachowaniu warunku wydajności: 

- wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub/i

- ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Ocenie podlega potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie poniższe warunki minimalne: 
a) posiada udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ, np. studia wykonalności, model biznesowy GOZ, 
b) posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności wnioskodawcy, której dotyczył będzie model GOZ-transformacji oraz posiada doświadczenie we wdrożeniu wyników audytu z zakresu GOZ, - w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz na podstawie dokumentów przedłożonych na potwierdzenie zakresu i prawidłowości wykonanych usług.

Ocena projektu prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 1 do RWP. Ocena jest jednoetapowa. Ocena dokonywana jest przez członków oceniających, którzy wchodzą w skład KOP. Ocena dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia).

W ramach I etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Rezultatem I etapu jest opracowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest możliwy do wdrożenia w II etapie Działania 1.3 FEPW.

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

  • Etap I - Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
  • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Etap I jest obowiązkowy aby aplikować do etapu II.

Model biznesowy GOZ-transformacji – model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego; dokument strategiczny opracowany w wyniku realizacji Projektu, rozumiany jako dokument zawierający wnioski z przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwa oraz rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie, sporządzony na wzorze zgodnym załącznikiem nr 4 do RWP;

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania w etapie I wynosi 10 pkt, przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Wnioskodawca powinien posiadać w Polsce Wschodniej zasoby pracownicze, techniczne lokalowe, organizacyjne tak aby projekt mógł być realizowany w tym makroregionie.

Nieakceptowalne będą projekty, których związek z makroregionem Polski Wschodniej będzie pozorny, np. dla których miejsce realizacji projektu działa w formule „wirtualnego biura” (usługi polegającej na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu).

Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny w działaniu.  

Rekomendowane jest zawarcie umowy z wykonawcą modelu biznesowego GOZ-transformacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, że środki dofinansowania beneficjent otrzyma dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z PARP, dlatego zalecamy uwzględnienie tych okoliczności w umowie z wykonawcą modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub nie poinformował Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie o przyczynach opóźnienia;
2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji, uniemożliwił lub utrudnił ich przeprowadzenie lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie;
3) Beneficjent w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą lub inny uprawniony podmiot nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości lub nie złożył stosownych wyjaśnień;
4) Beneficjent nie przedłożył pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą, w terminie wskazanym w Umowie lub nie uzupełnił lub nie poprawił wniosku o płatność;
5) Beneficjent nie zapewnił postępu w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
6) Beneficjent nie realizuje działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z § 20;
7) Beneficjent nie przestrzegał innych przepisów prawa w zakresie dotyczącym Projektu;
8) Beneficjent dokonał zmiany wykonawcy modelu biznesowego GOZ-transformacji wskazanego we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji Projektu, bez uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej.

Znaki graficzne oraz obowiązkowe wzory tablic, plakatu i naklejek są określone w Księdze Tożsamości Wizualnej ( https://www.fepw.gov.pl/media/111705/KTW_marki_FE_2021-2027.pdf ) i dostępne na stronie internetowej programu FEPW

( https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu) oraz w załączniku nr 5 do Umowy.

Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym (w szczególności z załącznikiem IX – Komunikacja i Widoczność) oraz zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy.

W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 7, Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
1) umieszczenia w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:
a) wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, 
b) wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych lub cyfrowych, podawanych do wiadomości publicznej),
c) wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie,
d) produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp. powstałych lub zakupionych ze środków Projektu, poprzez umieszczenie trwałego oznakowania w postaci naklejek.

Beneficjent na okres realizacji Projektu oraz na kolejne 6 miesięcy po upływie okresu realizacji Projektu ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z wzorami opublikowanymi na stronie internetowej konkursu. Jeżeli weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest podpisywany przez pełnomocnika to wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem notarialnie poświadczonym.

W przypadku, gdy z powodów technicznych przesłanie wniosku o płatność w SL2021 nie jest możliwe, w celu rozliczenia wydatków Beneficjent składa wniosek Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2021. Brak możliwości przesłania wniosku o płatność w SL2021 lub ePUAP z przyczyn niewynikających z dostępności usług tych systemów, nie zwalnia Beneficjenta z sankcji związanych z nieterminowym złożeniem wniosku.

Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać zatwierdzenie wniosku o płatność albo odmówić jego zatwierdzenia (tj. odrzucić wniosek o płatność w SL2021):
1) w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową (w szczególności w przypadku stwierdzenia rozbieżności między realizowanymi działaniami a wnioskiem o dofinansowanie) oraz wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości bądź nadużycia finansowego;
2) w przypadku niewniesienia przez Beneficjenta na wezwanie Instytucji Pośredniczącej informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu lub niewykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
3) w przypadku stwierdzenia braku postępu w realizacji Projektu; 
4) w przypadku braku złożenia przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia;
5) w przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą informacji od organów ścigania, służb celno-skarbowych lub innych uprawnionych organów kontroli (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) o trwających czynnościach lub toczącym się postępowaniu przygotowawczym bądź sądowym mogących mieć wpływ na ocenę prawidłowości realizacji Projektu;
6) w przypadku niezachowania warunków rozliczenia pobranych transz zaliczki określonych w Umowie;
7) do czasu wykonania zaleceń wynikających z ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli Projektu.
W przypadku podjęcia przez Instytucję Pośredniczącą decyzji o wstrzymaniu albo odmowie zatwierdzenia wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca informuje o tym Beneficjenta.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z dokumentem Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącym załącznik do wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W przypadku stwierdzenia naruszeń Standardów dostępności Instytucja Pośrednicząca może zobowiązać Beneficjenta do realizacji działań naprawczych, wskazując termin na ich wdrożenie. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych, Instytucja Pośrednicząca może uznać część wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne. Oświadczenie o uznaniu części wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Pośrednicząca przekaże Beneficjentowi. Stanowisko Instytucji Pośredniczącej w powyższym zakresie będzie wiążące dla Beneficjenta.

Beneficjent zobowiązuje się do złożenia Instytucji Pośredniczącej Harmonogramu płatności na cały okres realizacji Projektu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do wypełnienia Harmonogramu płatności w SL2021.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 PLN.

Kosztem kwalifikowanym projektu w etapie I Działania jest koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do RWP.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.).

Planowany okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

IP oceni wszystkie projekty złożone w naborze w terminie maksymalnie 60 dni od zakończenia naboru.

Termin składania wniosków może:

a) zostać skrócony – z zastrzeżeniem, że nabór trwa co najmniej 10 dni, może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze i o skróceniu terminu naboru wniosków IP poinformuje nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru,

b) zostać wydłużony.

Zmiana terminu naboru każdorazowo wiąże się ze zmianą RWP zgodnie z § 10. W takim przypadku IP zmienia termin składania wniosków w RWP oraz uwzględnia zmianę w ogłoszeniu o naborze.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).