Pomiń nawigację

Projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w Umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy Projektu, zrealizował wskaźniki dla kwot ryczałtowych zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową. Instytucja Pośrednicząca zweryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.