Pomiń nawigację

Ocenie podlegać będzie, w oparciu o wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu wartości przychodów z eksportu, w tym przychodów z eksportu produktu/ów będących przedmiotem projektu, czy wnioskodawca prowadzi działalność eksportową. Dla uzyskania określonej liczby punktów wnioskodawca musi wykazać osiągnięcie określonego poziomu przychodów w obydwu latach poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia w każdym 0 pkt lub 1 pkt lub 2 pkt przychodów umożliwiających wnioskodawcy uzyskanie różnej wartości punktów, przyznana liczba punktów odpowiada niższemu udziałowi przychodów. Za wykazane przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu (przedmiot eksportu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia), wniosek o dofinansowanie projektu uzyskuje dodatkowy punkt.

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

  1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
  2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
  3. podać wartość poszczególnych ofert, 
  4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w załączniku numer 7 do Regulaminu konkursu nr 8/2021, kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, tj. czy dotyczy promowania marki produktowej przedsiębiorcy posiadającego produkt (wyrób lub usługę) przy wykorzystaniu założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Aby projekt mógł zostać uznany za zgodny z ww. kryterium musi dotyczyć marki produktowej wnioskodawcy, która będzie promowana w ramach projektu. Przedmiotem projektu może być konkretny produkt lub grupa produktów, jeśli należą do tego samego rodzaju. Sprawdzeniu podlega, czy miejsce realizacji (lokalizacji) projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w programie promocji opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Każdy projekt musi na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu i dotyczyć co najmniej jednego programu promocji (branżowego lub ogólnego), rynków perspektywicznych określonych dla wybranego programu promocji, typów działań promocyjnych określonych w Regulaminie konkursu i działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych uwzględnionych w danym programie promocji (zgodność musi być zachowana zarówno w odniesieniu do rodzaju działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, jak i terminu ich przeprowadzenia oraz nazwy imprezy –jeśli dotyczy). Ocenie podlegać będzie, czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projekt dotyczy co najmniej minimalnej wymaganej liczby działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, określonej w danym programie promocji oraz wymaganych w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji: działań obligatoryjnych; działań fakultatywnych i działań fakultatywnych - uzupełniających. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione. Jednocześnie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu weryfikacji podlega, czy okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe wybranego programu promocji i poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.). Kryterium obligatoryjne.

Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione.