Pomiń nawigację

Jeśli mamy tego samego wnioskodawcę i tą samą markę, ale inne działania promocyjne, to nie jest ten sam projekt, można złożyć wniosek.

Nie, nie mogą przekraczać kwot z rozporządzenia. KOP w takim przypadku będzie obniżała koszty za nocleg do kwot określonych w rozporządzeniu.

Na 6 miesięcy Wystawy organizator zaplanował 10 tygodni tematycznych: Kosmos, Klimat i bioróżnorodność, Rozwój miast i wsi, Tolerancja i inkluzywność, Wiedza i nauka, Podróże, Globalne cele zrównoważonego rozwoju, Zdrowie i uroda, Żywność, Woda. Wizytę na Expo 2020 warto zaplanować w terminie odpowiadającym tematycznie obszarowi biznesowemu. Szczegóły: www.expo2020dubai.com.

Ocenie podlegać będzie, w oparciu o wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu wartości przychodów z eksportu, w tym przychodów z eksportu produktu/ów będących przedmiotem projektu, czy wnioskodawca prowadzi działalność eksportową. Dla uzyskania określonej liczby punktów wnioskodawca musi wykazać osiągnięcie określonego poziomu przychodów w obydwu latach poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia w każdym 0 pkt lub 1 pkt lub 2 pkt przychodów umożliwiających wnioskodawcy uzyskanie różnej wartości punktów, przyznana liczba punktów odpowiada niższemu udziałowi przychodów. Za wykazane przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu (przedmiot eksportu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia), wniosek o dofinansowanie projektu uzyskuje dodatkowy punkt.

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o datach misji wyjazdowej, organizowanej do ZEA, najpóźniej na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem jej rozpoczęcia, co najmniej w formie elektronicznej: 

  1. Polską Agencję Inwestycji i Handlu, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, tel. +48 22 334 98 78, e-mail: dubajexpo@paih.gov.pl, 
  2. organizatora narodowego stoiska informacyjno- promocyjnego, jeżeli misja wyjazdowa jest połączona z uczestnictwem przedsiębiorcy w wydarzeniu promocyjnym wymienionym w Tabeli, na którym jest organizowane narodowe stoisko informacyjno- promocyjne. Lista organizatorów narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych (Operatorów branżowych programów promocji) jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Portalu Promocji Eksportu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować organizatora Forum, nie później niż na trzy (3) miesiące przed terminem rozpoczęcia Forum, o swoim udziale oraz przekazać dane osób uczestniczących w Forum. Przedsiębiorca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Forum na liście przygotowanej przez jego organizatora. Potwierdzenie uczestnictwa na liście prowadzonej przez organizatora stanowi podstawę pokrycia kosztów udziału w Forum w ramach poddziałania 3.3.3 POIR.

Rada Ministrów powierzyła prezesowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomaszowi Pisuli funkcję Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju (ZEA). W związku z tym, organizatorem udziału Polski w wystawie została PAIH, a pieczę nad realizującą zadania będzie sprawować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgodnie z zapisami Programu promocji program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów. Program jest skierowany do przedsiębiorców, promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział (w roli wystawcy lub zwiedzającego) w ramach Programu.

Polskim przedsiębiorcom udostępniamy możliwość organizacji spotkań biznesowych w Pawilonie Polski. Poprzez proste narzędzie online na stronie www.expo.gov.p 

Szczegółowe możliwości udziału w tej inicjatywie zostaną przedstawione wkrótce. Wydarzenie odbędzie się na początku marca 2022 r.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, tj. czy dotyczy promowania marki produktowej przedsiębiorcy posiadającego produkt (wyrób lub usługę) przy wykorzystaniu założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Aby projekt mógł zostać uznany za zgodny z ww. kryterium musi dotyczyć marki produktowej wnioskodawcy, która będzie promowana w ramach projektu. Przedmiotem projektu może być konkretny produkt lub grupa produktów, jeśli należą do tego samego rodzaju. Sprawdzeniu podlega, czy miejsce realizacji (lokalizacji) projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w programie promocji opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Każdy projekt musi na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu i dotyczyć co najmniej jednego programu promocji (branżowego lub ogólnego), rynków perspektywicznych określonych dla wybranego programu promocji, typów działań promocyjnych określonych w Regulaminie konkursu i działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych uwzględnionych w danym programie promocji (zgodność musi być zachowana zarówno w odniesieniu do rodzaju działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, jak i terminu ich przeprowadzenia oraz nazwy imprezy –jeśli dotyczy). Ocenie podlegać będzie, czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projekt dotyczy co najmniej minimalnej wymaganej liczby działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, określonej w danym programie promocji oraz wymaganych w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji: działań obligatoryjnych; działań fakultatywnych i działań fakultatywnych - uzupełniających. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione. Jednocześnie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu weryfikacji podlega, czy okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe wybranego programu promocji i poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.). Kryterium obligatoryjne.

Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione.