Pomiń nawigację

Wskazany ustęp ustawy o zasadach realizacji programów określający tryb wyboru partnerów do projektu realizowanego w partnerstwie dotyczy wyłącznie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Podmioty inne, niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, dokonują wyboru Partnerów w sposób uzasadniony z punktu widzenia realizacji projektu. Uzasadnienie wyboru konkretnego partnera do powierzonych zadań musi zostać zawarte we wniosku o powierzenie grantu w punkcie „Struktura partnerstwa z podziałem zadań i odpowiedzialności”. W tym punkcie wniosku, jako element uzasadnienia, można dodatkowo zawrzeć opis sposobu wyboru danego partnera

Grantobiorcą może zostać osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który wykaże spełnienie kryteriów w ramach pilotażu.

Zgodnie z Regulaminem naboru do kosztów kwalifikujących się do sfinansowania w ramach projektu zalicza się wydatki na:

 1. organizację networkingu; 
 2. organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 3; 
 3. usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych; 
 4. pomoc w formie pieniężnej przyznawaną beneficjentom końcowym; 
 5. działania informacyjno-promocyjne projektu.

Do kosztów operacyjnych grantobiorcy w ramach projektu zalicza się koszty określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5. Kwota dofinansowania tych kosztów nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł.

Koszty określone w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 mogą być objęte wsparciem do wysokości 100%, natomiast maksymalny poziom dofinansowania kosztów operacyjnych grantobiorcy wynosi do 50%, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty, o której mowa w ust. 2

Do kosztów kwalifikujących się do sfinansowania w ramach projektu zalicza się wydatki na:

 1. organizację networkingu;
 2. organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 3; 
 3. usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych; 
 4. pomoc w formie pieniężnej przyznawaną beneficjentom końcowym;
 5. działania informacyjno-promocyjne projektu.

Wnioskodawca w celu realizacji projektu może utworzyć partnerstwo w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej). W przypadku realizacji projektu przez partnerstwo podmiotów, Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku umowy partnerstwa zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. krajowe i zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).

Grantobiorca powinien zapewnić wkład finansowy pozyskany od odbiorców technologii w formie pieniężnej, wynoszący łącznie nie mniej niż 50% kwoty kosztów operacyjnych, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty finansowania, czyli 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych. Odbiorcy technologii są zobowiązani do udostępnienia na potrzeby realizacji projektu zasobów niepieniężnych, np. w postaci zasobów ludzkich, rzeczowych (dostęp do infrastruktury, laboratoriów, itp.) lub innych. Szczegóły wskazanych zobowiązań powinny być zawarte w umowie współpracy.

Zgodnie z umowa o powierzenie grantu, w przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za realizację przez Partnera obowiązków wynikających z Umowy odpowiada Grantobiorca. Grantobiorca nie może dokonać zakupu towarów lub usług od Partnera. Grantobiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować PARP o zmianach w umowie o partnerstwie. W przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa podmiotem uprawnionym do kontaktu z PARP jest wyłącznie Grantobiorca. Wszelkie wynikające z Umowy uprawnienia i zobowiązania Grantobiorcy stosuje się odpowiednio do Partnerów, którzy w stosunku do PARP wykonują je za pośrednictwem Grantobiorcy. 

Kwota pomocy przyznawana pojedynczemu przedsiębiorcy – beneficjentowi końcowemu, nie może być niższa niż 125 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 550 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że:

 1. pomoc przyznana każdemu pojedynczemu beneficjentowi końcowemu w formie pieniężnej nie może być niższa niż 100 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 500 000,00 zł,
 2. pomoc przyznana każdemu pojedynczemu beneficjentowi końcowemu w formie pakietu usług nie może być niższa niż 25 000,00 zł. oraz nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Złożony wniosek podlega ocenie w oparciu o kryteria wyboru określone w załączniku nr 2 do Regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów udzielanych lub dostarczonych przez wnioskodawcę na wezwanie PARP oraz w toku oceny Panelu Ekspertów. W pierwszej kolejności złożone wnioski podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów dostępu, która jest dokonywana w terminie około 10 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. Ocena dokonywana jest przez dwóch pracowników PARP zgodnie ze wzorem karty oceny kryteriów dostępu stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu. Spełnienie kryteriów dostępu kwalifikuje wniosek do oceny dokonywanej przez Panel Ekspertów pod kątem spełniania kryteriów jakościowych. Ocena negatywna powoduje odrzucenie wniosku. Ocena jakościowa wniosku będzie dokonywana w oparciu o kryteria jakościowe przez Panel Ekspertów zgodnie ze wzorem karty oceny kryteriów jakościowych stanowiącym załącznik 2b do niniejszego regulaminu. Panel Ekspertów jest uprawniony do przyznania oceny pozytywnej, pozytywnej warunkowej lub negatywnej. Ocena pozytywna warunkowa zawiera sugerowane przez Panel Ekspertów modyfikacje lub uzupełnienia projektu warunkujące przyznanie grantu, jednak bez znaczącej ingerencji w podstawowe założenia przyjęte we wniosku. Rekomendacje Panelu Ekspertów spisywane są w formie Tabeli rekomendacji. Termin na wprowadzenie rekomendacji Panelu Ekspertów wynosi do 7 dni roboczych od dnia ich wysłania na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Ocena wniosków zmodyfikowanych w wyniku rekomendacji Panelu Ekspertów i dostarczonych do PARP podlega ocenie przez członków Panelu Ekspertów w trybie obiegowym, w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia uzupełnionych wniosków. Ocena wniosku nie powinna trwać dłużej niż 60 dni od zamknięcia naboru.

Grant może być powierzany na realizację projektu trwającego nie dłużej niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia z PARP umowy o powierzenie grantu. W ramach projektu, pełny program akceleracyjny powinno ukończyć co najmniej 30 mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców. Za ukończenie programu akceleracyjnego należy rozumieć wywiązanie się przez beneficjenta końcowego z umowy akceleracyjnej zawartej z grantobiorcą.